Når kan jeg forvente svar på søknaden?

KRUS gjennomfører opptaksdager frem til midten av juni. Alle som har deltatt på opptaksprøver får svar på om de får tilbud eller ikke senest 20. juli.

Hva er karaktersnittet for å komme inn?

KRUS beregner ikke snittkarakter eller karakter/konkurransepoeng. Når vi rangerer søknader og vurderer hvilke søkere som skal innkalles til opptak, foretas det en helhetsvurdering av din skolebakgrunn, arbeidserfaring og generelt inntrykk av søknaden basert på opptakskravene. I rangeringen baserer vi oss på en egen poengberegning ved siden av vurderingen av søknadsteksten.

Last ned oversikt over poengberegning (pdf)

Utdanningen er lønnet. Hva får jeg i lønn?

Fengselsbetjentutdanningen er lønnet og de som kommer inn blir ansatt med stillingsbetegnelse aspirant. Stillingen lønnes i stillingskode 1429 aspirant i lønnstrinn 24, som tilsvarer en årslønn rett i underkant av kr 370.000 kroner,-. Det utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid (turnus) i de praktisk-teoretiske semestrene. Fast ansatte 1078 betjenter i kriminalomsorgen som får opptak, vil få lønn fastsatt som en personlig ordning. Lønnen beregnes ut ifra ansiennitet innenfor lønnstrinn 25-41.

Hva regnes som relevant arbeidserfaring?

Arbeidserfaring er ikke et krav for opptak dersom du søker basert på generell studiekompetanse, men dokumentert arbeidserfaring i minimum 50 % stilling i ett år eller mer gir tilleggspoeng.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, men faller inn under unntaksbestemmelsene, må dokumentere relevant yrkespraksis/arbeidserfaring, i henhold til opptakskravene våre.

I listen under finner du eksempler på relevant yrkeserfaring. Listen er ikke uttømmende.

 • ufaglært vikar i fengsel eller friomsorg
 • førstegangstjeneste/forsvaret
 • skole og barnehage
 • helse- og sosialtjenesten
 • vakt- og sikkerhetsyrker
 • institusjonsarbeid
 • andre yrker der det stilles krav til kommunikasjon, grensesetting og evne til å vise omsorg

Kan jeg komme inn selv om jeg har merknader på politiattesten?

Opptak til fengselsbetjentutdanningen krever det som gjerne kalles «god vandel», noe som dokumenteres gjennom en politiattest for søkere som blir kalt inn til opptaksdag.

Kriminalomsorgens aspirantnemnd kan foreta en skjønnsmessig vurdering basert på om forholdet er av «bagatellmessig art» og/eller ligger langt tilbake i tid, og så fremt det ikke er av negativ betydning for søkers skikkethetsvurdering.

Søkere som er dømt til betinget eller ubetinget fengsel, eller ilagt andre straffereaksjoner, vil ikke være kvalifiserte søkere til fengselsbetjentutdanningen.

Må jeg være norsk statsborger for å komme inn?

Nei, du må ikke være norsk statsborger for å komme inn på fengselsbetjentutdanningen. Men du må ha arbeids- og oppholdstillatelse. Dette må du dokumentere i forbindelse med søknadsprosessen.

Må jeg søke i både Jobbnorge og Søknadsweb?

Ja, søknadsprosessen er slik at du må søke både i Jobbnorge og Søknadsweb for at søknaden din skal bli behandlet. 

Hvorfor kom jeg ikke inn på utdanningen?

KRUS får normalt inn langt flere søknader enn vi har plasser. Vår oppgave er å ansette de vi mener har best forutsetninger for å mestre studiet og bli gode fengselsbetjenter i kriminalomsorgen. Vurdering og rangering av søkerne består av fire ledd:

 1. Fyller søkeren opptakskravene og har dokumentert dette?
 2. Har søkeren gjennom søknadsprosessen dokumentert for eksempel høyere utdanning, yrkeserfaring eller annen relevant erfaring som kvalifiserer for tilleggspoeng i vurderingen?
 3. Hvordan ble personlig egnethet og motivasjon vurdert gjennom søknad og eventuelt intervju i forbindelse med opptaksdag?
 4. Har søkeren bestått fysisk test på en eventuell opptaksdag?

Hvis du ikke fikk tilbud om plass, er du enten ikke kvalifisert i henhold til disse leddene, eller andre var bedre kvalifisert.

Får jeg jobb som fengselsbetjent etter pliktåret?

Etterspørsel og behov i faste stillinger og vikariater i kriminalomsorgen skal i all hovedsak være i samsvar med det antallet fengselsbetjenter som blir ferdig utdannet. Muligheten til å få fast jobb i fengsel etter pliktåret vil likevel variere fra år til år, avhengig av bemanningssituasjonen i kriminalomsorgen. Det er ikke nøvendigvis en ledig stilling der du helst vil jobbe, men det kan være muligheter andre steder om du er villig til å flytte på deg.

Når du søker om jobb, vil du konkurrere om stillinger med andre søkere.