Når kan jeg forvente svar på søknaden?

 • Vi sender svarbrev på søknader i løpet av april. Da får du beskjed om du kommer videre til opptaksdagene eller ikke. 
 • Vi gjennomfører opptaksdager frem til midten av juni. 
 • Alle som har deltatt på opptaksprøver får svar på om de får tilbud eller ikke senest 20. juli.

Hva er karaktersnittet for å komme inn?

Vi beregner ikke snittkarakter eller karakter/konkurransepoeng. Når vi rangerer søknader og vurderer hvilke søkere som skal innkalles til opptaksdag, foretas det en helhetsvurdering av din skolebakgrunn, arbeidserfaring og generelt inntrykk av søknaden basert på opptakskravene. I rangeringen baserer vi oss på en egen poengberegning ved siden av vurderingen av søknadsteksten.

Last ned oversikt over poengberegning (pdf)

Utdanningen er lønnet. Hva får jeg i lønn?

Fengselsbetjentutdanningen er lønnet og de som kommer inn blir ansatt med stillingsbetegnelse aspirant: 

 • Stillingen lønnes i stillingskode 1429 aspirant i lønnstrinn 24, som tilsvarer en årslønn rett i underkant av kr 370.000 kroner. 
 • Det utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid (turnus) i de praktisk-teoretiske semestrene. 
 • Fast ansatte 1078 betjenter i kriminalomsorgen som får studieplass ved fengselsbetjentutdanningen, vil få lønn fastsatt som en personlig ordning. Lønnen beregnes ut ifra ansiennitet innenfor lønnstrinn 25-41.

Hva regnes som relevant arbeidserfaring?

Arbeidserfaring er ikke et krav for opptak dersom du har generell studiekompetanse men dokumentert arbeidserfaring i minimum 50 % stilling i ett år eller mer gir tilleggspoeng.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, men faller inn under unntaksbestemmelsene, må dokumentere relevant arbeidserfaring, i henhold til opptakskravene.

Eksempler på relevant arbeidserfaring:

 • ufaglært vikar i fengsel eller friomsorg
 • førstegangstjeneste/forsvaret
 • Skole, barnehage og SFO/AKS
 • helse- og sosialtjenesten
 • vakt- og sikkerhetsyrker
 • institusjonsarbeid
 • andre yrker der det stilles krav til kommunikasjon, grensesetting og evne til å vise omsorg

Listen er ikke uttømmende.

Kan jeg komme inn selv om jeg har merknader på politiattesten?

Opptak til fengselsbetjentutdanningen krever  «god vandel». Dette dokumenteres gjennom en politiattest for søkere som blir kalt inn til opptaksdag. 

God vandel betyr at det ikke er noen bemerkninger på politiattesten, at overtredelsen er av mindre alvorlig art og/eller hvor lang tid siden det er overtredelsen fant sted. Er det noe å bemerke på politiattesten, vil kriminalomsorgens aspirantnemnd foreta en vurdering av forholdet før et eventuelt opptak kan innvilges. 

Søkere som er dømt til betinget eller ubetinget fengsel, eller ilagt andre straffereaksjoner med unntak av forenklet forelegg, vil ikke være kvalifiserte søkere til fengselsbetjentutdanningen.

Må jeg være norsk statsborger?

Nei, du må ikke være norsk statsborger for å komme inn på fengselsbetjentutdanningen. Men du må ha arbeids- og oppholdstillatelse. Dette dokumenterer du i søknadsprosessen.

Må jeg søke i både Jobbnorge og Søknadsweb?

Ja, du må søke både i Jobbnorge og Søknadsweb når du søker på fengselsbetjentutdanningen for at søknaden din skal bli behandlet. 

Hvorfor kom jeg ikke inn på utdanningen?

KRUS får normalt inn langt flere søknader enn vi har plasser. Vår oppgave er å ansette de vi mener har best forutsetninger for å mestre studiet og bli gode fengselsbetjenter i kriminalomsorgen. Vurdering og rangering av søkerne består av fire ledd:

 1. Fyller søkeren opptakskravene og har dokumentert dette?
 2. Har søkeren gjennom søknadsprosessen dokumentert for eksempel høyere utdanning, yrkeserfaring eller annen relevant erfaring som kvalifiserer for tilleggspoeng i vurderingen?
 3. Hvordan ble personlig egnethet og motivasjon vurdert gjennom søknad og eventuelt intervju i forbindelse med opptaksdag?
 4. Har søkeren bestått fysisk test på en eventuell opptaksdag?

Hvis du ikke fikk tilbud om plass, er du enten ikke kvalifisert i henhold til disse leddene, eller andre var bedre kvalifisert.

Får jeg jobb som fengselsbetjent etter pliktåret?

Antallet fengselsbetjenter som blir utdannet skal i hovedsak tilsvare behovet i faste stillinger og vikariater i kriminalomsorgen. Likevel kan muligheten til å få en fast jobb etter plikttjenesten variere fra år til år, avhengig av bemanningssituasjonen i kriminalomsorgen. 

Det betyr at det ikke nødvendigvis vil være en ledig stilling akkurat der du ønsker å jobbe, men det kan være muligheter andre steder hvis du er åpen for å flytte. Når du søker om jobb, vil du konkurrere med andre søkere om ledige stillinger.