Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

KRUS tilbyr studier i straffegjennomføring, gjennomfører forsknings- og utviklingsarbeid og er et kompetansesenter for kriminalomsorgen. Vi bidrar sentralt i internasjonalt utviklingsarbeid av europeisk kriminalomsorg. Vår hovedoppgave er å bidra til en kriminalomsorg av høy kvalitet, ved å utvikle og formidle kompetanse om straffegjennomføring.

Det er kun KRUS som utdanner fengselsbetjenter i Norge. Vi tilbyr grunnutdanning for fengselsbetjenter gjennom høgskolekandidatstudiet i straffegjennomføring, samt et bachelorpåbygg i straffegjennomføring. Vi tilbyr også etter- og videreutdanning for fengselsbetjenter og andre profesjonsgrupper.

Våre studier i straffegjennomføring
Internasjonale relasjoner

Om kriminalomsorgen

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har det øverste faglige og administrative ansvaret for kriminalomsorgen i Norge, på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. KRUS er underlagt KDI. Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. 

Strategi 2026

Det overordnede målet for strategien er at Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS skal være en akkreditert, praksisnær og unik høyskole med et forsknings- og studiemiljø som fremmer og utvikler kompetanse om straffegjennomføring. Vi skal ha et kompetansesenter som sikrer kompetanseutvikling av høy kvalitet for kriminalomsorgens ansatte og samarbeidspartnere.

Strategi 2026 (pdf)

KRUS sine offisielle navn

  • Norsk (bokmål): Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
  • Norsk (nynorsk): Høgskolen og utdanningssenteret til kriminalomsorga KRUS
  • Engelsk: University College of Norwegian Correctional Service
Ole Hartvig Nissen
Ole Hartvig Nissen

Historikk - fra Fengselsskolen til KRUS

Fra Fengselsskolen i Botsfengselet (Oslo) i 1937 til KRUS i Kriminalomsorgens hus (Lillestrøm) i 2015. Her kan du lese mer om KRUS sin historie:

Fra Fengselsskolen til KRUS