Velkommen til Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

KRUS tilbyr studier innenfor straffegjennomføring, driver forsknings- og utviklingsarbeid, og fungerer som et kompetansesenter for kriminalomsorgen. Vi spiller en sentral rolle i internasjonalt utviklingsarbeid innenfor europeisk kriminalomsorg. Hovedoppgaven vår er å bidra til høy kvalitet i kriminalomsorgen ved å utvikle og formidle kompetanse om straffegjennomføring.

Forskning og utvikling
Internasjonale relasjoner

Utdanning

KRUS er den eneste høyskolen i Norge som utdanner fengselsbetjenter. Vi tilbyr grunnutdanning for fengselsbetjenter gjennom høgskolekandidatstudiet i straffegjennomføring, samt et bachelorpåbygg. Vi tilbyr etter- og videreutdanning for fengselsbetjenter og andre profesjonsgrupper.

Våre studier i straffegjennomføring

Slik er vi organisert

KRUS er underlagt Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), som har det øverste ansvaret for kriminalomsorgen i Norge på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.

Organisasjonskart
Ansatteoversikt
Systematisk kvalitetsarbeid i studiene

Strategi og visjon

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som trygger samfunnet og motvirker straffbare handlinger. Målet er at den som er dømt skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv etter soning.

KRUS har som mål å være en akkreditert, praksisnær og unik høyskole med et forsknings- og studiemiljø som fremmer og utvikler kompetanse innenfor straffegjennomføring. Vårt kompetansesenter skal sikre kompetanseutvikling av høy kvalitet for kriminalomsorgens ansatte samt våre samarbeidspartnere. Les mer i vår virksomhetsstrategi nedenfor.

Strategi 2026 (pdf)

Vår historie

Fra Fengselsskolen i Botsfengselet (Oslo) i 1937 til KRUS i Kriminalomsorgens hus (Lillestrøm) i 2015. Les mer om vår historie nedenfor.

Fra Fengselsskolen til KRUS