Åpning av Fengselsskolen

Fengselsreformkomiteen av 1927 påpekte et sterkt behov for utdanning av tjenestemenn. Dette var et krav som flere ganger var blitt fremmet av de "underordnede tjenestemenn" i fengselsvesenet der ett av de fremste momentene var at de andre skandinaviske landene var lenger fremme på dette området.

Som et resultat av denne debatten, åpnet Fengselsskolen den 1. april 1937 sitt første "utdannelseskursus for fengselstjenestemenn". Dette vakte stor oppmerksomhet, og i dagspressen ble det blant annet beskrevet som en "milepæl i vårt fengselsvesens utvikling". Skolens lokaler var i Botsfengslet med fengselsdirektøren, Ole Hartvig Nissen (bildet) som fungerende skolesjef. Kursene var av ni ukers varighet. Frem til krigsutbruddet 1940 var det avviklet tre kurs; da hadde seksti tjenestemenn fullført sin utdannelse.

Krigstiden og etterkrigstiden med landssviksoppgjøret stilte spesielle krav til fengselsvesenet.

Utdanning av fengselstjenestemenn ble dermed stilt i bero og et nytt utdanningskurs startet ikke opp før i 1950. Kurset var nå utvidet til ti uker, og i perioden 1950-57 ble det i alt avviklet ti slike kurs. Det siste av disse kursene innebar en forandring idet det gikk over tre måneder og var en utprøving av det utvidede og reorganiserte grunnkurset som kom i 1959.

Nyordningen i 1959 hadde sitt utspring i Fengselsreformkomiteen som ble oppnevnt i 1951. Denne medførte blant annet at utdanningen ble ettårig. Det første halvåret var praktisk aspiranttjeneste og vikartjeneste på sommertid, mens det andre halvåret bestod av ren teoriundervisning. Nyordningen var i første rekke beregnet på rekruttering og aspirantopplæring, men også allerede ansatte tjenestemenn måtte ta del i nyordningen.

Fengselsskolen i lokaler hos Oslo kretsfengsel og Botsfengselet

I perioden 1959-84 holdt Fengselsskolen til i en brakkebygning inne på Oslo kretsfengsels område. Denne brakken inneholdt både hybler for aspirantene, kontor og undervisningslokale. Da det etter en tid skortet på plass, og da spesielt på undervisningslokaler, fikk en for en periode låne kirken ved Oslo kretsfengsel. Senere, da Botsfengslet ble nedlagt, overtok Fengselsskolen både direktørbolig, prestebolig og tårnbygning. Stuen i presteboligen ble ominnredet som klasserom, og det øvrige ble benyttet til felles oppholdsrom og hybler for aspiranter.

Over 20 år på Teisen Gymnas

I 1984 flyttet Fengselsskolen til Teisen hvor den på leiebasis fikk overta gamle Teisen gymnas. En hardt tiltrengt plassutvidelse for økt aktivitet var med dette realisert. I 1987 skiftet skolen navn til Kriminalomsorgens utdanningssenter, en tittel som markerte den utvidede virksomheten ved senteret. Fra 2001 var den offisielle betegnelsen Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS.

I 2012 ble fengselsbetjentutdanningen et toårig akkreditert studium, der fullført og bestått utdanningsløp gir aspirantene tittelen "Høgskolekandidat i straffegjennomføring". I etterkant av dette fikk KRUS i 2016 også nytt navn: Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Senere, i 2019, kunne KRUS ønske velkommen også til de først studentene som kunne ta fatt på et bachelorpåbygg i straffegjennomføring2.

Kriminalomsorgens hus i Lillestrøm

Lokalene i Teisenveien begynte etter hvert å få behov for oppgraderinger. Valget sto mellom å få pusset opp og utvidet lokalene på Teisen, eller å flytte hele virksomheten til et annet sted. Våren 2014 ble det bestemt at KRUS skulle flytte inn i et helt nytt bygg i Lillestrøm. 8. juni 2015 flyttet KRUS inn i nye lokaler i Solheimsgata i Lillestrøm. Bygget huser både KRUS, Kriminalomsorgen region øst og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), og har fått navnet Kriminalomsorgens hus.