Fengselsbetjentutdanningen

Norges eneste utdanning for fengselsbetjenter er på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Når du er ferdig utdannet kan du jobbe som fengselsbetjent i kriminalomsorgen i Norge. 

Fengselsbetjentutdanningen består av fire semestre på heltid. Alle semestrene legger vekt på å knytte sammen praksisbasert og forskningsbasert kunnskap. 

 • Første semester gjennomføres i moderne lokaler i kriminalomsorgens hus i Lillestrøm. 
 • Andre og tredje semester gjennomføres ved et av våre godkjente opplæringsfengsler. Denne delen av studiet består av praktisk-teoretiske emner og veiledet praksis.
 • Fjerde semester gjennomføres ved høgskolen, der aspirantenes refleksjon over egen erfaring fra praksisstudiet vektlegges. I fjerde semester får du også muligheten til å ta et kort studieopphold i et annet europeisk land. 
 • Etter fullført utdanning følger ett års plikttjeneste

Hele aspiranttiden, fra oppstart og fram til endt plikttjeneste, er å betrakte som prøvetid. I utdanningen er aspirantene under løpende skikkethetsvurdering.


Emneoversikt

1. semester

 • KRUS1000 Introduksjon til fengselsbetjentrollen og kriminalomsorgen (10 stp.)
 • KRUS1100 Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner (10 stp.)
 • KRUS1200 Kriminalitet og straff (10 stp.)

2. og 3. semester

 • KRUS1400 Kartlegging og dokumentasjon (10 stp.)
 • KRUS2000 Sikkerhet og risiko I (30 stp.)
 • KRUS2100 Tilbakeførings- og miljøarbeid I (20 stp.)

4. semester

 • KRUS2200 Sikkerhet og risiko II (7.5 stp.)
 • KRUS2300 Tilbakeførings- og miljøarbeid II (15 stp.)
 • KRUS2400 Profesjonsforståelse og etikk (7.5 stp.)

Emnebeskrivelser 2023–2025

Praksis i opplæringsfengsler

Disse fengslene tar i mot aspiranter i praksis i andre og tredje semester:

 • Bergen fengsel
 • Bodø fengsel
 • Halden fengsel
 • Oslo fengsel
 • Ringerike fengsel (Hønefoss)
 • Romerike fengsel, avdeling Ullersmo (Kløfta)
 • Stavanger fengsel 
 • Telemark fengsel, avdeling Skien
 • Åna fengsel (Jæren)

Fordeling til praksis

Alle aspiranter søker om hvor de vil i praksis i 2. og 3. semester. Dette gjøres allerede i begynnelsen av 1. semester. Ved fordelingen kan det bli tatt hensyn til dokumenterte personlige forhold.De vanligste hensynene som blir vektlagt er:

1) aspiranter med forsørgeransvar
2) aspiranter som eier bolig
3) registrert samboerskap/gifte/registrerte partnere i minst 12 måneder ved søknadstidspunktet.

KRUS kan også ta hensyn til andre forhold ved fordelingen, som må være dokumentert i alle tilfeller.

Læringsutbytte

Etter fullført høgskolekandidatstudium i straffegjennomføring skal aspirantene ha oppnådd læringsutbytter i tråd med læringsutbyttebeskrivelsene i Rammeplan for høgskolekandidat i straffegjennomføring gitt av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) 1. september 2017.

Ved endt studium har aspiranten tilegnet seg teoretisk kunnskap, yrkesspesifikke ferdigheter og generell kompetanse til å utøve profesjonelt fengselsbetjentarbeid.

Kunnskap

Aspiranten

 • har tverrfaglig kunnskap fra relevante fagområder som gir begreper, perspektiver, verktøy og metoder for straffegjennomføring i tråd med lov
 • har bred kunnskap om straffens og kriminalomsorgens historie og plass i samfunnet, lovverk, samt innsattes/domfeltes ulike behov
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid som har betydning for fengselsbetjenters arbeid i kriminalomsorgen
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor straffegjennomføringens område

Ferdigheter

Aspiranten

 • kan anvende faglig kunnskap på relevante problemstillinger i arbeidet som fengselsbetjent og gjøre rede for sine valg innen sikkerhets-, tilbakeførings- og miljøarbeid
 • har relasjonelle ferdigheter og kan beherske digitale, skriftlige verktøy og teknikker som bidrar til profesjonell yrkesutøvelse
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og relevant fagstoff og knytte dette til sitt arbeid i kriminalomsorgen
 • kan reflektere over faglig utøvelse, vurdere og justere egen opptreden og oppgaveutførelse

Generell kompetanse

Aspiranten

 • har bred kunnskap om faglige og etiske problemstillinger som fengselsbetjenter står overfor i utøvelse av makt og omsorg
 • kan planlegge og gjennomføre, sammen med andre og alene, varierte arbeidsoppgaver i tråd med etiske krav, retningslinjer og lov
 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger, både skriftlig og muntlig
 • har relasjonskompetanse og kan bidra til utvikling av god praksis i kriminalomsorgen gjennom utveksling av kunnskap, synspunkter og erfaringer
 • kjenner til nytenkning og utvikling av praksisfeltet
 • har kompetanse til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper innsatte og domfelte

For nærmere beskrivelser av fengselsbetjentutdanningen, se Studieplan for høgskolekandidat i straffegjennomføring.

Arbeidstid

Fengselsbetjentutdanningen følger egen rammeplan, studieplan, instruks for aspiranter, samt forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen når det kommer til undervisningsplaner og fastsettelse av arbeidstid.

 • Kriminalomsorgens aspirantnemnd tilsetter aspiranter og det gis lønn under hele utdanningen. 
 • Aspiranten har oppmøteplikt til all undervisning under utdanningsforløpet, og undervisningstid er arbeidstid. 
 • Arbeidstiden i semester 1 og 4 er kl. 08.30-16.00, mandag til fredag, med forbehold om endringer.
 • Semester 2 og 3 er praktisk-teoretiske semestre ved ett av våre opplæringsfengsler, og aspirantene gjennomfører veiledet praksistjeneste i turnus på dagtid og ettermiddag/kveld, helgedager og enkelte netter. I tillegg inneholder semestrene undervisning på dagtid (skoledager/skoleuker).

Eksamen

 • Ved fravær over 20 % i et emne, må aspiranten søke om å få anledning til å avlegge eksamen. 
 • Som en del av arbeidsplikten må alle arbeidskrav og eksamener bestås, og det gis et nytt eksamensforsøk dersom aspiranten ikke består ordinær eksamen i et emne eller del av emne. 

Du kan lese mer om eksamen her.

Plikttjeneste

Etter fullført og bestått fengselsbetjentutdanning følger det ett års obligatorisk plikttjeneste i full stilling:

 • Plikttjenesten starter kort tid etter vitnemålsutdelingen i fjerde semester.  
 • Plikttjenesten kan gjennomføres ved alle fengsler, ved deler av friomsorgen i hele landet (elektronisk kontroll) og ved Kriminalomsorgens transporttjeneste. 
 • Aspirantene søker om hvor de skal i plikttjeneste etter oppstart i fjerde semester. 
 • Fordelingen skjer etter Kriminalomsorgens bemanningsbehov. 

Bolig

KRUS disponerer ingen boliger for aspirantene. Det er flere private utleiere av hus og hybler til aspiranter i nærheten av skolen i Lillestrøm, og også i nærheten av de forskjellige opplæringsfengslene.

Skikkethetsvurdering

 Hver enkelt aspirant vil bli veiledet og vurdert i gjennomføringen av studieforløpet. Formålet med skikkethetsvurderingen er å sikre at innsatte og domfelte skal møte ansatte som er skikket for yrket og være sikret mot overgrep og vilkårlighet. En skikket betjent må også kunne ivareta egen og kollegers trygghet. 

 

Bachelor i straffegjennomføring

For deg som har fullført graden Høgskolekandidat i straffegjennomføring eller tilsvarende, tilbyr KRUS et påbyggingsstudium til graden Bachelor i straffegjennomføring. Påbygningsstudiet Bachelorstudium i straffegjennomføring er et deltidsstudium over to år som til sammen gir 60 studiepoeng.

Her kan du lese mer om Bachelor-utdanningen på KRUS.