Fengselsbetjentutdanningen

Det er kun KRUS som utdanner fengselsbetjenter for kriminalomsorgen i Norge. Bestått studium gir grunnlag for å søke og få fast stilling som fengselsbetjent i kriminalomsorgen i Norge. Studiet utgjør den grunnleggende enheten i bachelorstudiet i straffegjennomføring

Hele aspiranttiden, fra oppstart og fram til endt plikttjeneste, er å betrakte som prøvetid der det vil bli foretatt kontinuerlig vurdering av tjenesteutførelsen. Det er uniformsplikt.

Plikttjeneste

Etter fullført og bestått fengselsbetjentutdanning følger det ett års obligatorisk plikttjeneste i full stilling. Plikttjenesten starter kort tid etter vitnemålsutdelingen i fjerde semester og kan i prinsippet gjennomføres ved alle fengsler, ved deler av friomsorgen i hele landet (elektronisk kontroll) og ved Kriminalomsorgens transporttjeneste. Denne fordelingen skjer etter Kriminalomsorgens bemanningsbehov og det følger en ny søknadsprosess for aspirantene etter oppstart i fjerde semester.

Læringsutbytte

Etter fullført høgskolekandidatstudium i straffegjennomføring skal aspirantene ha oppnådd læringsutbytter i tråd med læringsutbyttebeskrivelsene i Rammeplan for høgskolekandidat i straffegjennomføring gitt av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) 1. september 2017.

Ved endt studium har aspiranten tilegnet seg teoretisk kunnskap, yrkesspesifikke ferdigheter og generell kompetanse til å utøve profesjonelt fengselsbetjentarbeid.

Kunnskap

Aspiranten

 • har tverrfaglig kunnskap fra relevante fagområder som gir begreper, perspektiver, verktøy og metoder for straffegjennomføring i tråd med lov
 • har bred kunnskap om straffens og kriminalomsorgens historie og plass i samfunnet, lovverk, samt innsattes/domfeltes ulike behov
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid som har betydning for fengselsbetjenters arbeid i kriminalomsorgen
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor straffegjennomføringens område

Ferdigheter

Aspiranten

 • kan anvende faglig kunnskap på relevante problemstillinger i arbeidet som fengselsbetjent og gjøre rede for sine valg innen sikkerhets-, tilbakeførings- og miljøarbeid
 • har relasjonelle ferdigheter og kan beherske digitale, skriftlige verktøy og teknikker som bidrar til profesjonell yrkesutøvelse
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og relevant fagstoff og knytte dette til sitt arbeid i kriminalomsorgen
 • kan reflektere over faglig utøvelse, vurdere og justere egen opptreden og oppgaveutførelse

Generell kompetanse

Aspiranten

 • har bred kunnskap om faglige og etiske problemstillinger som fengselsbetjenter står overfor i utøvelse av makt og omsorg
 • kan planlegge og gjennomføre, sammen med andre og alene, varierte arbeidsoppgaver i tråd med etiske krav, retningslinjer og lov
 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger, både skriftlig og muntlig
 • har relasjonskompetanse og kan bidra til utvikling av god praksis i kriminalomsorgen gjennom utveksling av kunnskap, synspunkter og erfaringer
 • kjenner til nytenkning og utvikling av praksisfeltet
 • har kompetanse til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper innsatte og domfelte

For nærmere beskrivelser av fengselsbetjentutdanningen, se Studieplan for høgskolekandidat i straffegjennomføring.

Opplæringsfengsler (praksis)

For tiden er disse fengslene gitt opplæringsansvar for aspiranter i andre og tredje semester:

 • Oslo fengsel
 • Romerike fengsel, avdeling Ullersmo (Kløfta)
 • Ringerike fengsel (Hønefoss)
 • Telemark fengsel, avdeling Skien
 • Stavanger fengsel
 • Åna fengsel (Jæren)
 • Bergen fengsel
 • Halden fengsel
 • Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt (Eiksmarka/ Bærum)
 • Bodø fengsel

Fordeling til opplæringsfengsel i semester 2 og 3 (praksis)

Det gis mulighet til å søke om tjenestested i prioritert rekkefølge til de praktisk-teoretiske semestrene i opplæringsfengsel. Alle aspiranter søker om tjenestested kort tid etter oppstart i semester 1. I fordelingen kan KRUS vektlegge dokumenterte sosiale hensyn.

De vanligste hensyn som vektlegges er:
1) aspiranter med forsørgeransvar
2) aspiranter som eier bolig
3) registrert samboerskap/gifte/registrerte partnere i minst 12 måneder ved søknadstidspunkt.

KRUS kan også vektlegge andre hensyn ved fordeling og dokumentasjon må vedlegges i alle tilfeller. Kriteriene er oppgitt med forbehold om fremtidige endringer.

Lønn

Fengselsbetjentutdanningen er lønnet, hvilket betyr at en aspirant i fengselsbetjentutdanning er ansatt i kriminalomsorgen i samsvar med Lov om statens ansatte (statsansatteloven). En gjennomsnittlig aspirantlønn ligger i lønnstrinn 23 (Statens lønnstabell), og en gjennomsnittlig brutto årslønn er rett i overkant av kr. 300 000,-. Det utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid (turnus) i semester 2 og 3. For de fleste tilsvarer dette ca. kr. 10-15 000,- i året. Lønnen for den enkelte aspirant blir ansiennitetsberegnet iht. Statens personalhåndbok etter oppstarten i første semester, og hvilket lønnstrinn den enkelte aspirant blir plassert i blir beregnet ut ifra opptjent ansiennitet (arbeidserfaring). Arbeidsattester fra tidligere arbeidsgivere må være påført stillingsprosent eller hvilket timeantall pr. uke eller måned som faktisk ble utført. Tidligere arbeidsgivers signatur og stempel må også være påført attestene. 

Aspiranter ved fengselsbetjentutdanningen kvalifiserer ikke til studielån i Lånekassen ettersom studiet er lønnet. Aspirantene er å anse som arbeidstagere og det utstedes ikke studentbevis, men tjenestebevis.

Eksamen

Du kan lese mer om eksamen her.

Ferie, fravær og arbeidstid

Kriminalomsorgen og KRUS følger ferielovens bestemmelser. Fengselsbetjentutdanningen følger egen rammeplan, studieplan, instruks for aspiranter, samt forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen når det kommer til undervisningsplaner og fastsettelse av arbeidstid.

Ferieåret følger kalenderåret. Opptjeningsåret for feriepenger er det forutgående kalenderår. Aspiranter kan ta ut inntil tre uker sammenhengende ferie i sommertjenesteperioden ved opplæringsfengselet. I første studieår (kalenderåret) blir antall feriedager som tas ut av den enkelte aspirant trukket av lønnen. Dette gjelder ikke aspiranter som har opptjent feriedager fra forutgående år i kriminalomsorgen. I andre studieår (kalenderåret) vil alle aspiranter kunne ta ut betalt ferie iht. hvor mange opptjente feriedager en har fra første studieår (maks. 25 dager).

Merk at det ikke er mulig å ta ut ferie i semester 1 og 4. Enkelte feriedager i disse semestrene kan bli fastsatt for hele kullet, eks. i forbindelse med påskehøytiden, men dette avgjøres ikke før etter oppstart av fengselsbetjentutdanningen.

Kriminalomsorgens aspirantnemnd tilsetter aspiranter og det gis lønn under hele utdanningen. Aspiranten har oppmøteplikt til all undervisning under utdanningsforløpet, og undervisningstid er arbeidstid. Ved fravær over 20 % i et emne, må aspiranten søke om å få anledning til å avlegge eksamen. Som en del av arbeidsplikten må alle arbeidskrav og eksamener bestås, og det gis et kontinuasjonsforsøk (konte-eksamen) dersom aspiranten ikke består ordinær eksamen i et emne eller del av emne. Aspiranter som har strøket to ganger (ordinær eksamen og kontinuasjonsforsøk) skal sies opp fra sin stilling. Aspiranten har klageadgang på karakterer og oppsigelsesvedtak, jf. Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen og Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen.

Arbeidstiden i semester 1 og 4 er kl. 08.00-15.30, mandag til fredag, med forbehold om endringer. Semester 2 og 3 er praktisk-teoretiske semestre ved ett av våre opplæringsfengsler, og aspirantene gjennomfører veiledet praksistjeneste i turnus på dagtid og ettermiddag/kveld, helgedager og enkelte netter. I tillegg inneholder semestrene undervisning på dagtid (skoledager/skoleuker).

Nærmere bestemmelser om ferie, arbeidstid, forventet studietid m.m. vil fremkomme av tilbudsbrev og arbeidsavtale ved oppstart av fengselsbetjentutdanningen.

Bolig og bostøtte

KRUS disponerer ingen boliger for aspirantene. Det er flere private utleiere av hus og hybler til aspiranter i nærheten av skolen i Lillestrøm, og også i nærheten av de forskjellige opplæringsfengslene.

Aspiranter som må ha to boliger grunnet avstand til egne barn, kan etter egne regler få innvilget bostøtte på inntil kr 3000,- pr. måned under utdanningen. Nærmere informasjon om ordningen blir gitt ved oppstart på utdanningen og det er ikke mulig å søke om dette på et tidligere tidspunkt. Det gis ikke bostøtte til aspiranter som ikke har barn og som eier bolig på hjemstedet. Ytterligere boutgifter knyttet til leie av bolig i Lillestrøm eller på tjenestestedet i semester 2 og 3 må dekkes av den enkelte aspirant.

Skikkethet

Kriminalomsorgen er en del av samfunnets maktapparat. Dette gir fengselsbetjenten spesielle oppgaver og utfordringer når det gjelder myndighetsutøvelse og makt over mennesker. Krav til skikkethet tilsier at den enkelte aspirant vil bli veiledet og vurdert i gjennomføringen av studieforløpet. Sentrale momenter i denne veiledningen er modenhet, personlig atferd og uttrykte holdninger overfor innsatte, domfelte og kolleger. Formålet med skikkethetsvurderingen er å sikre at innsatte og domfelte skal møte ansatte som er skikket for yrket og være sikret mot overgrep og vilkårlighet. En skikket betjent må også kunne ivareta egen og kollegers trygghet. 

Du kan lese mer om dette i studieplanen under "skikkethet".

Bachelor i straffegjennomføring

For deg som har fullført graden Høgskolekandidat i straffegjennomføring eller tilsvarende, tilbyr KRUS et påbyggingsstudium til graden Bachelor i straffegjennomføring. Påbygningsstudiet Bachelorstudium i straffegjennomføring er et deltidsstudium over to år som til sammen gir 60 studiepoeng.

Her kan du lese mer om Bachelor-utdanningen på KRUS.