Studieplan

Studieplanen er sentral for aspiranter og andre som bidrar i studiet. Alle er forpliktet til å gjøre seg godt kjent med denne. Her finner du informasjon om de enkelte fag, studiets oppbygging og hvilke krav som blir stilt til deg som aspirant. Du kan også lese om eksamens- og undervisningsformer. Studieplanen utarbeides årlig for hele studieperioden. Velg ditt årskull for å finne riktig studieplan.

Kontakt studieadministrasjonen for tilgang på tidligere studieplaner.

Rammeplan

Gjeldende rammeplan for studiet høgskolekandidat i straffegjennomføring ble godkjent av Kriminalomsorgsdirektoratet 10. desember 2020.

Virkeområde og formål

Rammeplanen gjelder for graden høgskolekandidat i straffegjennomføring, som tilbys ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS (heretter kalt KRUS). Studiet er akkreditert, og KRUS er delvis innlemmet under lov om universiteter og høyskoler av 1.4. 2005 (universitets- og høyskoleloven), jf. forskrift om delvis innlemming av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Studiet er også regulert av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15.12 2011. Studiet inngår som del av programplan for bachelor i straffegjennomføring, og studiet skal derfor ivareta føringene i rammeplan for bachelor i straffegjennomføring, gitt av KDI den 14.9.2017.

KRUS er i henhold til instruks delegert ansvaret for å fastsette en studieplan med grunnlag i rammeplanen. Studieplanen skal sikre at utdanningen imøtekommer samfunnets krav til fengselsbetjenter. Den skal reflektere formålet med straffegjennomføring slik dette er uttrykt i formålsbestemmelsen i straffegjennomføringsloven § 2, og være basert på kriminalomsorgens mål og verdier. Utdanningen skal tilrettelegge for og ivareta samspillet mellom individ og samfunn, slik at fengselsbetjenter kan utføre profesjonelt kriminalomsorgsfaglig arbeid i samsvar med nasjonale og internasjonale bestemmelser. Rammeplanens formål er å sikre at KRUS tilbyr praksisnær og forskningsbasert utdanning med høy faglig kvalitet og relevans, som bidrar til kritisk refleksjon og profesjonsforståelse. Planen skal også sikre at KRUS legger til rette for en integrert fengselsbetjentutdanning med helhet og sammenheng mellom emner, tema, teori og praksis, samt undervisnings- og veiledningsmetoder og vurdering av aspirantene.

Læringsutbytte

Ved endt studium skal aspiranten ha tilegnet seg teoretiske kunnskaper, yrkesspesifikke ferdigheter og generell kompetanse til å utøve profesjonelt fengselsbetjentarbeid.

Kunnskap

Aspiranten

 • har tverrfaglig kunnskap fra relevante fagområder som gir begreper, perspektiver, verktøy og metoder for straffegjennomføring i tråd med lov
 • har bred kunnskap om straffens og kriminalomsorgens historie, og plass i samfunnet, lovverk samt innsatte/domfeltes ulike behov
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid som har betydning for utøvelsen av fengselsbetjenters arbeid i kriminalomsorgen
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor straffegjennomføringens område

Ferdigheter

Aspiranten

 • kan anvende faglig kunnskap på relevante problemstillinger i arbeidet som fengselsbetjent, og gjøre rede for sine valg innen sikkerhets- og innholdsarbeid
 • har relasjonelle ferdigheter og kan beherske digitale, skriftlige verktøy og teknikker som bidrar til profesjonell yrkesutøvelse
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til sitt arbeid i kriminalomsorgen
 • kan reflektere over faglig utøvelse, vurdere og justere egen opptreden og oppgaveutførelse

Generell kompetanse

Aspiranten

 • har bred kunnskap om faglige og etiske problemstillinger som fengselsbetjenter står overfor i utøvelse av makt og omsorg
 • kan planlegge og gjennomføre, sammen med andre og alene, varierte arbeidsoppgaver i tråd med etiske krav, retningslinjer og lov
 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger, både skriftlig og muntlig
 • har relasjonskompetanse og kan bidra til utvikling av god praksis i kriminalomsorgen gjennom utveksling av kunnskap, synspunkter og erfaringer
 • kjenner til nytekning og utvikling av praksisfeltet • har kompetanse til å forebygge isolasjon, og sikre likeverdige tjenester for alle grupper innsatte og domfelte 

Rammer for studiet

For å oppnå graden høyskolekandidat i straffegjennomføring må kandidaten ha bestått eksamener og obligatoriske arbeidskrav som til sammen gir 120 studiepoeng. Fengselsbetjentutdanningen er et fulltidsstudium, og er normert til to år. Første og fjerde semester foregår i KRUS sine lokaler. Andre og tredje semester foregår i lokale opplæringsenheter oppnevnt av KRUS. I første semester skal kandidatene bli introdusert for kriminalomsorgen og fengselsbetjentrollen, og tilegne seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for videre studier i opplæringsfengslene. Emnene i andre og tredje semester domineres av praksisstudier og bygger på læringsutbytter fra første semester. Her skal kandidatene, under veiledning og på selvstendig grunnlag, anvende og videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter. Praksisstudiene skal være veiledet, variert og vurdert og inngå som en integrert del i alle emner. Studiet i lokal opplæringsenhet skal innledningsvis vektlegge nødvendig opplæring i sikkerhet. I fjerde semester skal aspirantene tilegne seg ytterligere kunnskaper og ferdigheter. I dette siste semesteret vektlegges kandidatens refleksjon og helhetlige forståelse av fengselsbetjentyrket. Det skal gis rom for å behandle dagsaktuelle tema i aspirantenes avsluttende semester.

Fellesemner (120 studiepoeng)

Emnene er obligatoriske og tverrfaglige.

1. semester:

 • Introduksjon til fengselsbetjentrollen og kriminalomsorgen I (10 stp)
 • Kriminalitet og straff (10 stp)
 • Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner (10 stp)

2. og 3. semester

 • Kartlegging og dokumentasjon (10 sp)
 • Sikkerhet og risiko I (30 stp)
 • Tilbakeførings- og miljøarbeid I (20 stp)

4. semester

 • Profesjonsforståelse og etikk (7,5 stp)
 • Sikkerhet og risiko II (7,5 stp)
 • Tilbakeførings- og miljøarbeid I (15 stp) 

KRUS har det overordnede ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring av hele studiet, også de deler som organiseres i opplæringsenhetene. KRUS skal bistå opplæringsenhetene i faglige og pedagogiske spørsmål, inkludert planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsaktiviteter, samt vurdering av skikkethet. Opplæringsenhetene har ansvar for den daglige veiledningen og oppfølgingen av aspirantene i tråd med studieplan og avtalte retningslinjer. Aspirantene skal i opplæringsenhetene få erfaring med ulike straffegjennomføringsformer, også straffegjennomføring i samfunnet.

Opptakskrav

Krav til opptak er beskrevet i eget regelverk.

Juridisk bakgrunn

Rammeplanen for fengselsbetjentutdanningen er gitt av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) den 14.9.2017, med hjemmel i lov av 18.5.2001 om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven), jf. forskrift til lov om straffegjennomføring § 2-2, jf. forskrift om eksamen ved fengselsbetjentutdanningen § 7, og forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen § 5. Rammeplanen er revidert ved KDI den 10.12.2020.