Slik søker du på opptak til fengselsbetjentutdanningen

Aspirantstillinger utlyses via nettsiden www.jobbnorge.no. Søknad kan kun registreres i søknadsperioden via vårt elektroniske søknadsskjema som ligger under «Søk stilling» i utlysningsannonsen. Det er kun mulig å benytte seg av det elektroniske søknadsskjemaet for å søke fengselsbetjentutdanningen, og papirsøknader vil ikke bli registrert. Søkere må opprette en profil i Jobbnorge for å kunne søke på aspirantstilling.

Det første som møter deg i søknaden er ca. 30 screeningspørsmål som må besvares. Det er nødvendig for fengselsbetjenter å ha god fysisk og psykisk helse for å kunne ivareta egen og andres sikkerhet i fengslene. Derfor må du blant annet svare på spørsmål om din helse, bakgrunn, vandel og motivasjon. Etter spørsmålene må du fylle ut generelle personalia, søknadsbrev (fritekst), CV m.m., og laste opp alle nødvendige vedlegg elektronisk. I søknadsbrevet skal du skrive selve søknaden din: hvem du er, bakgrunn, erfaringer, hvorfor du ønsker å bli aspirant og fengselsbetjent, dine kvaliteter og hvorfor du passer til dette yrket m.m. Helhetsinntrykket av søknaden blir vektlagt. Skriv en god og utfyllende søknad, og skriv heller for mye om deg selv enn for lite. Tenk på at de som leser søknaden skal klare å danne seg et bilde og inntrykk av hvem du er og hva du står for. Dette gjelder også opplysninger om vandel og helse.

Søkere vil motta en bekreftelse på e-post av Jobbnorge etter innsendt søknad og det er derfor viktig at riktig e-postadresse er oppgitt i søknaden. Den oppgitte e-postadressen i søknaden er også den vi bruker senere i opptaksprosessen, og ved utsending av svar og innkalling til opptaksprøver. Sjekk spamfilter/søppelinnboks, evt. juster innstillingene, slik at du ikke går glipp av en forventet e-post fra KRUS.

Søknaden med opplastede vedlegg er grunnlaget for hvem som blir innkalt til en opptaksdag. Ha derfor alle dokumenter klare i elektronisk utgave før du starter utfyllingen av søknadsskjemaet. Vedleggene kan være scannet og/eller i bildeformat. Det er selvsagt viktig at vedleggene er tydelige og lesbare. Dobbeltsjekk at alt ser greit og lesbart ut før du sender søknaden. Søknader uten nødvendige vedlegg blir ikke vurdert.

Søkere som tidligere har søkt om opptak via Jobbnorge må gjennomføre hele søknadsprosessen på nytt. Merk at svar på screeningspørsmålene ikke må kopieres fra tidligere søknad da disse blir oppdatert og endret fra år til år.

Få med opplysninger om tidligere arbeidsforhold og utdanning i utfyllingen av CV i Jobbnorge. Det er ikke nødvendig å laste opp ett eget vedlegg med CV.

Følgende skal dokumenteres med elektroniske vedlegg

 • Vitnemål/kompetansebevis/andre bevis som dokumenterer at du tilfredsstiller minimumskravet til skolebakgrunn. Søkere som i tillegg har fullført annen høyere utdanning bes også om å laste opp vitnemål eller karakterutskrift. Søkere med annet morsmål enn norsk, og som ikke har norsk faget på studiekompetansenivå, må laste opp bevis på bestått skriftlig test i norsk på høyere nivå («Bergenstesten») ev. andre bevis som dokumenterer oppnådd minimumskompetanse.
   
 • Alle arbeidsattester/tjenesteuttalelser som dokumenterer din yrkeserfaring. Arbeidsattester/tjenesteuttalelser bør være påført start- og sluttdato, antall timer og/eller prosentstilling. Søkere som er i nåværende stilling behøver ikke fremskaffe arbeidsattest eller referanse før opptaksprøve blir aktuelt.
   
 • Kopi av førerkort klasse B (personbil med manuelt gir), begge sider.
   
 • Søkere med en medisinsk diagnose må dokumentere sin helse og sitt funksjonsnivå med erklæring fra lege. Ved behov for spesialistkompetanse skal søker innhente spesialisterklæring som vedlegges søknaden. Erklæringen skal inneholde diagnose, beskrivelse av plager, hvordan plagene påvirker funksjonsnivået, utredninger, behandling, videre oppfølging av sykdommen og fremtidig prognose. Erklæringen må ikke være eldre enn 6 måneder på tidspunkt for innsending. Det vises for øvrig til «Medisinske krav ved opptak til fengselsbetjentutdanningen».
   
 • Søkere som har gjennomført førstegangstjeneste må laste opp tjenesteuttalelse. En attest/bevis fra Forsvaret er i utgangspunktet ikke godt nok for å bekrefte at førstegangstjenesten er fullført. Søkere som er i gang med førstegangstjenesten på søknadstidspunktet, og som forventer å avslutte denne innen januar, trenger ikke dokumenetre dette, men bør nevne ca. tidspunkt for når førstegangstjenesten forventes avsluttet.
   
 • Søkere som ikke har norsk statsborgerskap må laste opp gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

 

En uttømmende politiattest skal fremskaffes senere i opptaksprosessen, men spørsmål om egen vandel må besvares utfyllende i selve søknadsskjemaet.

Egen- og legeerklæringsskjema blir tilsendt innkalte kandidater i forkant av opptaksdagen. Dette skal medbringes i utfylt versjon av den enkelte søker og fastlege.

Søknader uten nødvendig dokumentasjon blir ikke med i vurderingen av hvem som skal innkalles til opptaksprøver. Alle originalattester må tas med på en eventuell opptaksdag.

 

Hva skjer etter søknadsfristens utløp?

KRUS og Kriminalomsorgens aspirantnemnd leser og vurderer alle søknader. Deretter foretas det en intern rangering og vurdering av hvilke søkere som skal innkalles til opptaksprøver. Nemndas vurdering baserer seg på selve søknaden og opplastet dokumentasjon. I helhetsvurderingen er det en forutsetning at alle opptakskrav er oppfylt, og videre vurderes blant annet karakterer og utdanning utover minimumskravet, all arbeidserfaring, og annen relevant erfaring.


Etter nemndas utvelgelse vil alle søkere motta en e-post med svar; enten avslag eller et varsel om innkalling til opptaksprøve. Det vil ikke bli gitt ytterligere begrunnelse for avslaget, men ved å lese om opptakskravene kan søkeren selv vurdere hvilke årsaker som gjorde at en ikke ble innkalt.

Nyttige tips

 • Skriv en god og utfyllende søknad. Det er spesielt viktig å begrunne hvilken motivasjon du har for å bli fengselsbetjent. Tenk på at de som skal lese søknaden din skal klare å danne seg et inntrykk av hvem du er og hvilke holdninger og verdier du innehar. Skriv heller for mye enn for lite. Dette gjelder også opplysninger om vandel og egen helse. Hvis du føler at noe i din søknad eller på attester og vitnemål ikke ser positivt ut så er det bedre å forklare dette nærmere i søknaden enn å late som om det ikke er der.
 • Les deg opp på fengselsbetjentutdanningen- og yrket før du starter å skrive søknaden slik at du vet hva du søker på.
   
 • Ha all dokumentasjon klar i elektronisk utgave før du starter med å fylle ut selve søknaden.
   
 • Mange søkere dokumenterer ikke kompetansekravet selv om søknadsteksten kan tyde på at de oppfyller kravene. En søknad er ikke fullstendig før skolebakgrunn/kompetansekravet (vitnemål, kompetansebevis m.m.) er dokumentert elektronisk.