Kvalifikasjonskrav

 • 20 år eller eldre i løpet av søknadsåret
 • Generell studiekompetanse   eller   Søkere som er 25 år eller eldre i løpet av søknadsåret kan søke om å bli realkompetansevurdert. Minimumskrav for disse søkerne er bestått skriftlig eksamen i norsk hovedmål (393 timer) og relevant yrkespraksis      
 • Førerkort klasse B (personbil med manuelt gir)
 • Vandel det ikke er noe å utsette på. En uttømmende politiattest vil bli etterspurt på et senere tidspunkt i opptaksprosessen
 • God helse. Det er nødvendig for fengselsbetjenter å ha god fysisk og psykisk helse for å kunne ivareta egen og andres sikkerhet i fengslene. Det stilles derfor relevante spørsmål om søkernes helse i opptaksprosessen, jfr. «Medisinske krav ved opptak til fengselsbetjentutdanningen KRUS»
 • Bestå en fysisk funksjonstest som inneholder styrkeøvelser og en utholdenhetsprøve ved en eventuell opptaksdag

Høyere utdanning fra høgskole/universitet og/eller relevant arbeidserfaring kan være en fordel, men er ikke noe krav.
Norsk statsborgerskap er ikke et krav, men arbeids – og oppholdstillatelse må være avklart.

Egenskaper

 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Gode engelskkunnskaper
 • Gode samarbeidsferdigheter og evner å ta selvstendige avgjørelser
 • Åpen, inkluderende, initiativrik og fleksibel
 • Evne til refleksjon og kritisk tenkning

Søkerne må være kjent med kriminalomsorgens samfunnsoppdrag. Aspirantenes holdninger og verdier må være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn, som innebærer at en har troen på at mennesker kan forandre sitt handlingsmønster. Modenhet og personlige egenskaper blir vektlagt når det skal tilsettes aspiranter i kriminalomsorgen.

 

Dersom du er usikker på hva du må legge ved av dokumentasjon i den elektroniske søknaden, samt hvordan søke, kan du ta en titt her.

 

Alderskravet

Det er ingen øvre aldersgrense for å søke om opptak til fengselsbetjentutdanningen. Det eneste aldersmessige kravet vi stiller, er at søkeren er 20 år eller eldre ved utgangen av søknadsåret.

Generell studiekompetanse

Fengselsbetjentutdanningen gir tittelen «Høgskolekandidat i straffegjennomføring» og 120 studiepoeng, og er en høgskoleutdanning. Dette innebærer at det stilles minimumskrav til skolebakgrunn for å være kvalifisert, og vurderingen av søkeres teoretiske og praktisk-teoretiske evne står sentralt i søknads- og opptaksprosessen. Kriminalomsorgens aspirantnemnd tilsetter aspiranter og det gis lønn under hele utdanningen. Aspiranten har oppmøteplikt til all undervisning ved KRUS, og undervisningstid er arbeidstid. Ved fravær over 20 % i det enkelte emne, må aspiranten søke om å få anledning til å avlegge eksamen. Som en del av arbeidsplikten må alle arbeidskrav og eksamener bestås, og det gis et kontinuasjonsforsøk (konte-eksamen) dersom aspiranten ikke består ordinær eksamen i et emne eller del av emne. Aspiranter som har strøket to ganger (ordinær eksamen og kontinuasjonsforsøk) skal sies opp fra sin stilling. Aspiranten har klageadgang på karakterer og oppsigelsesvedtak, jf. Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen og Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen.

KRUS og aspirantnemnda vurderer ikke karaktersnitt eller beregner karakterpoeng i søknadsbehandlingen, men erfaringsmessig ser vi at søkere med karakteren 3 eller bedre i faget norsk hovedmål (eksamen og standpunkt) og andre studiespesialiserende teoretiske fag, ligger godt an til å bli innkalt til opptaksprøver så fremt alle andre opptakskrav er oppfylt og dokumentert med vedlegg.

Generell studiekompetanse kan oppnås på ulike måter:

 1. Du har fullført og bestått en 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
 2. Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.
 3. 23/5 regelen: Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene, og har minst 5 års utdanning eller yrkespraksis.

Se Samordna opptak for mer informasjon.

Søkere kan også tilkjennes generell studiekompetanse på bakgrunn av en del unntaksregler, blant annet:

Utdanning fra utlandet

Opptak på bakgrunn av fullført høyere utdanning

Søkere fra nordiske land må også oppfylle egne regler iht.  "Utdanning fra utlandet".

Mange søkere vet ikke om de har oppnådd generell studiekompetanse. På vitnemålet står det gjerne: «har oppnådd generell studiekompetanse». Vår erfaring tilsier at dersom en ikke vet eller er usikker på om en har generell studiekompetanse, så har en ikke oppnådd dette. Dersom du for eksempel har strøket på en eksamen eller flere, og ikke tatt disse opp igjen så har du ikke generell studiekompetanse. Dersom du har strøket i standpunktkarakter men bestått eksamen i samme fag vil eksamenskarakteren overstyre standpunktkarakteren, noe som fører til at du har oppnådd generell studiekompetanse (dersom alle andre fag og eksamener er bestått).

Realkompetansevurdering

Du er 25 år eller eldre ved utgangen av søknadsåret og har bestått eksamen i faget norsk skriftlig hovedmål på Vg3-nivå (393 timer).
Søkere med annet morsmål enn norsk og som ikke har faget norsk på Vg3-nivå kan søke på bakgrunn av at de har gjennomført skriftlig test i norsk på høyere nivå, Bergenstesten, med minimum karakteren «Bestått». Har du tatt testen før 2009, må du ha minst 450 poeng.
Krav til norsk kan oppnås på ulike måter for personer med utdanning fra utlandet. Les mer her.

Det stilles ikke krav til antall år med relevant yrkespraksis for å bli kvalifisert realkompetansesøker, og KRUS har ikke utarbeidet en uttømmende liste over yrkespraksis som anses som mest relevant. Eksempler kan allikevel være erfaring fra skole og undervisning, helse og sosialtjenesten (ambulansearbeider, hjelpepleier, miljøterapeut o.l.), vakt- og sikkerhetsyrker, institusjonsarbeid og serviceyrker som det stilles krav til kommunikasjon, grensesetting og evne til å utvise omsorg.

Førerkort klasse B

Søkere til fengselsbetjentutdanningen må ha gyldig førerkort for personbil med manuelt gir innen søknadsfristens utløp og må legge ved kopi av førerkortet i den elektroniske søknaden. Kriminalomsorgens aspirantnemnd kan foreta en skjønnsmessig vurdering om det er søkere som venter på oppkjøringstidspunkt på grunn av for eksempel stor pågang og ventetid hos Biltilsynet. Dersom du blir innkalt til opptaksprøve må oppkjøringen være gjennomført og bestått før opptaksdagen. Du må i slike tilfeller opplyse KRUS om dette i en egen e-post på søknadstidspunktet, samt i selve søknaden.

Vandel/politiattest

En vandelsattest/politiattest viser om det er registrert lovstridige eller kriminelle forhold på en person. Det er klare regler for hva som skal stå på politiattester, og hvor lenge opplysningene skal stå der. Kriminalomsorgen stiller strenge krav til tilsattes vandel og skikkethet. Det må ikke være noe å utsette på vandelen til tilsatte, jfr. straffegjennomføringslovens § 8. Det finnes flere forskjellige typer politiattester, og ved tilbudt aspirantstilling bes det om en uttømmende politiattest som er svært ulik en vanlig/ordinær politiattest.

I en vanlig/ordinær politiattest er hovedregelen at straffereaksjonene etter hvert blir for gamle til å komme med. Ofte vil ikke mindre alvorlige lovbrudd vises i den vanlige politiattesten om det ikke er relevant/har sammenheng med jobben en søker. Dersom en er idømt betinget fengsel blir denne tatt vekk fra den vanlige politiattesten etter 5 år. Betinget fengsel betyr at en slipper å sone dommen i fengsel hvis en holder seg til de vilkårene som er fastsatt i en viss prøveperiode. Retten blir enig om en fengselsstraff som må sones om en bryter noen av vilkårene. Den betingede dommen blir da gjort om til ubetinget fengsel. En dom på ubetinget fengsel i inntil 6 måneder skal tas med på den vanlige politiattesten i 5 år. Dom på ubetinget fengsel i over 6 måneder skal tas med på politiattesten i 10 år. Ved dom på ubetinget fengsel regner en tiden fra en blir løslatt fra fengselet. Ved andre straffereaksjoner regnes det fra rettskraftig dato, for eksempel den datoen boten/forelegget ble vedtatt.

På en uttømmende attest vil alle straffesaker og formelle straffereaksjoner (bøter og forelegg) fremkomme. I den uttømmende politiattesten finnes altså alle opplysninger om eventuelle lovbrudd, uansett hvor lenge det er siden de ble begått, og uavhengig av omfang og alvorlighetsgrad.

Søkere som har anmerkninger på sin vandel, eller som er usikker på om eventuelle anmerkninger er registrert på vandelen, må opplyse om dette i søknaden uansett hvilken karakter forholdene er av.

Kriminalomsorgens aspirantnemnd kan foreta en skjønnsmessig vurdering av en vandel om forholdet er av «bagatellmessig art» og/eller ligger langt tilbake i tid, og så fremt det ikke er av negativ betydning for søkers skikkethetsvurdering.

Det er derfor viktig at saken/forholdene opplyses godt i søknaden. Søkere som er dømt til betinget eller ubetinget fengsel, eller ilagt andre straffereaksjoner, faller utenfor kravet om god vandel, og vil ikke være kvalifiserte søkere til fengselsbetjentutdanningen.

Søkere trenger ikke fremskaffe en uttømmende politiattest før vi ber om det under opptaksprosessen. Kandidater som blir innkalt til opptaksprøver vil få tilsendt en bekreftelse av oss som skal benyttes for å søke om en uttømmende politiattest.

Helse

Det er nødvendig for fengselsbetjenter å ha god fysisk og psykisk helse for å kunne ivareta egen og andres sikkerhet i fengslene. Det stilles derfor relevante spørsmål om søkeres helse i opptaksprosessen. I juni 2016 ble «Medisinske krav ved opptak til fengselsbetjentutdanningen KRUS» vedtatt. Kriminalomsorgens aspirantnemnd vil i alle tilfeller vurdere en søkers helse på individuelt grunnlag, og det forutsettes at søkeren har vedlagt nødvendig dokumentasjon vedrørende sin helse i det elektroniske søknadsskjemaet.

På bakgrunn av Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), som trådte i kraft 1. januar 2009, tar fengselsbetjentutdanningen imot søknader også fra personer med nedsatt funksjonsevne.

Det stilles ingen medisinske krav til syn, men søkere som blir innkalt til opptaksprøve må gjennomføre en syns – og hørselsundersøkelse i forbindelse med utfylling av legeerklæring. I tillegg må søkere som har et kjent hørselstap legge ved dokumentasjon på audiometri. Kravene til dette finnes i det medisinske regelverket. Aspiranter som blir tilsatt må ha normalt syn og hørsel som ikke gjør det sikkerhetsmessig uforsvarlig å praktisere fengselsbetjentyrket.

Søkere som blir innkalt til opptaksprøver får tilsendt et forenklet legeerklæringsskjema som skal fylles ut av fastlege eller den lege som har best kjennskap til søkers helse. Utlegg for forenklet legeattest må dekkes av den enkelte.

Kriminalomsorgens aspirantnemnd er avhengig av god dokumentasjon fra lege eller spesialist for å vurdere den enkelte søkers helse.

Personlige egenskaper/egnethet

Personlig egnethet blir vurdert av Kriminalomsorgens aspirantnemnd på bakgrunn av alle opplysninger som fremkommer i søknads- og opptaksprosessen, inkludert opptaksdagen. Vi ser etter personer som står for et verdigrunnlag og innehar holdninger i tråd med det humanistiske menneskesynet. Etisk refleksjon og kritisk tenkning står sentralt. Søkere må være åpen og inkluderende overfor andre mennesker, kunne samarbeide godt med andre, ha gode kommunikasjonsferdigheter, samt inneha integritet i samsvar med kriminalomsorgens yrkesetiske retningslinjer. Aspirantene vi skal tilsette må være kunnskapssøkende og ha et ønske om å positivt påvirke og motivere andre mennesker. Grensesetting er en kjerneegenskap for fengselsbetjenten. Søkere må ha evne til å ta selvstendige avgjørelser og fremstå som trygg i ulike situasjoner. Som fengselsbetjent vil du møte mennesker som utfordrer, provoserer, berører og engasjerer deg. Noen har begått alvorlige kriminelle handlinger, noen strever med psykiske lidelser, atferdsvansker eller tilpasningsproblemer. Deres oppførsel kommer uansett til å forme hverdagen din.

Relevant arbeidserfaring

Det er ønskelig at søkeren har relevant arbeidserfaring uten at dette er et absolutt krav. Erfaringsmessig ser vi at sjansen for å bli kalt inn til opptaksprøver øker dersom en har lang arbeidserfaring og/eller relevant arbeidserfaring (erfaring fra yrker med direkte ansvar for andre mennesker, typiske omsorgsrelaterte yrker).

Eksempler på relevant arbeidserfaring kan være erfaring fra skole og undervisning, helse og sosialtjenesten (f.eks. ambulansearbeider, hjelpepleier, miljøterapeut o.l.), institusjonsarbeid og yrker som det stilles krav til kommunikasjon, grensesetting og evne til å utvise omsorg og sosial samhandling.

Erfaring som ufaglært vikar i kriminalomsorgen teller også med her, og er den mest relevante arbeidserfaringen er søker kan ha med seg. Flere av søkerne som blir innkalt til opptak har jobbet som vikar i fengsel eller friomsorg, enten som sommerjobb eller hele året. Disse har skaffet seg et godt innblikk i hva jobben som fengselsbetjent går ut på, men det betyr ikke at de automatisk blir tilsatt som aspiranter. De må oppfylle samme krav til opptak som alle andre, og må dokumentere sitt arbeidsforhold med en tjenesteuttalelse fra enheten de har jobbet ved.

Gjennomført førstegangstjeneste i Forsvaret er ikke et krav, men teller med som arbeidserfaring så fremt denne dokumenteres med en utfyllende tjenesteuttalelse.

 

Mulige årsaker til avslag på søknad til opptak ved fengselsbetjentutdanningen

Søkeren:

 • Oppfyller ikke kvalifikasjonskravene; alder, førerkort og/eller formalkompetanse,
 • Har en vandel det er noe å utsette på,
 • Skriver en mangelfull eller ufullstendig søknad,
 • Har ikke dokumentert opplysninger oppgitt i søknaden med vedlegg,
 • Har opplyst om at en ikke er villig til å flytte på seg,
 • Har høyt fravær og svake karakterer fra videregående, spesielt i faget norsk hovedmål, samt andre studiespesialiserende teoretiske fag,
 • Har ikke god nok helse og/eller har ikke lagt ved nødvendige erklæringer fra lege eller spesialist i søknadsskjemaet,
 • Har lite eller ingen arbeidserfaring,