Hva innebærer det å jobbe som fengselsbetjent?

Det er en variert og utfordrende hverdag som møter deg om du velger å bli fengselsbetjent. Det er en krevende rolle som balanserer mellom å utøve makt og vise omsorg. Du vil få ansvaret for sikkerheten til innsatte og domfelte som gjennomfører ulike former for straff. Du skal også bidra til å sikre kolleger og samarbeidspartnere et trygt arbeidsmiljø.

Som fengselsbetjent vil du møte mennesker som utfordrer, provoserer, berører og engasjerer deg. Noen har begått alvorlige kriminelle handlinger, noen strever med psykiske lidelser, rusavhengighet, atferdsvansker eller tilpasningsproblemer. 

Innsattes oppførsel former hverdagen din og mange av arbeidsdagene vil være preget av sikkerhetstenkning, rutiner og grensesetting, men også av nærhet, åpenhet og relasjonsbygging. Du må forstå situasjoner, finne frem til løsninger og på den måten legge forholdene til rette slik at den innsatte selv kan ta ansvar for sitt eget liv.

Fengselsbetjentutdanningen

Under utdanning betegnes du som aspirant og du vil få lønn. Fullført og bestått utdanning gir graden høgskolekandidat i straffegjennomføring og kvalifiserer for ansettelse som fengselsbetjent i kriminalomsorgen. En fengselsbetjent jobbe i fengsel, friomsorgen eller overgangsbolig.

Kravene til fengselsbetjenters arbeid spenner vidt og innholdet i studiet baseres derfor på kunnskap fra flere ulike fagfelt. Studieemnene baseres hovedsakelig på kunnskap hentet fra vitenskapelige disipliner som jus, filosofi, sosiologi, kriminologi, pedagogikk og psykologi. Emnene bygger også på sammensatt profesjonskunnskap fra ulike profesjoner som fengselsbetjenter samarbeider med. 

Aspiranter står og snakker med hverandre utendørs. Illustrasjonsbilde.
 

Søknad og opptak

Slik søker du opptak

Du søker opptak ved å søke på stillingen som fengselsaspirant i Jobbnorge og studieplass i Søknadsweb

Slik søker du fengselsbetjentutdanning

Søknadsfrist

Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars 2023.

Tidslinje for opptaket

Opptakskrav

  • generell studiekompetanse eller tilsvarende
  • vandel det ikke er noe å utsette på, jf. straffegjennomføringsloven § 8
  • fylt 20 år i opptaksåret
  • førerkort klasse B
  • helse i tråd med medisinske krav fastsatt av KRUS
  • tilfredsstillende fysikk, herunder bestå en fysisk funksjonstest fastsatt av KRUS
  • personlige egenskaper som gjør søkeren kvalifisert for tjeneste i kriminalomsorgen

Opptakskrav Opptaksprøver

Oppbygging og gjennomføring

Oppbygging og gjennomføring

De fire semestrene er organisert som et heltidsstudium over to år. I alle fire semestrene legges det vekt på kobling mellom praksisbasert og forskningsbasert kunnskap. Det første semesteret gjennomføres i moderne lokaler i kriminalomsorgens hus i Lillestrøm. Andre og tredje semester gjennomføres ved et av våre godkjente opplæringsfengsler – denne delen av studiet baseres dels på veiledet praksis og dels som ordinære studier. Fjerde semester gjennomføres ved høgskolen og her vektlegges aspirantenes refleksjon over egen erfaring fra praksisstudiet. I fjerde semester gis det tilbud om et kort studieopphold i et annet europeisk land. Etter endt utdanning følger ett års plikttjeneste

Bestått studium gir grunnlag for å søke og få fast stilling som fengselsbetjent i kriminalomsorgen i Norge. 

De første fagene

Når du starter på fengselsbetjentutdanningen, vil du i det første semesteret ha tre forskjellige fag:

Introduksjon til fengselsbetjentrollen og kriminalomsorgen skal gi aspirantene en første kjennskap til kriminalomsorgens samfunnsmandat og organisering, straffegjennomføringsfeltet og fengselsbetjenters rolle og ansvar. Emnet skal gi aspirantene en introduksjon i straffegjennomføringsfagets kunnskapsgrunnlag og til sentrale fagfelt som vil være gjennomgående i studiet. Fysisk maktanvendelse (FM) inngår i emnet. Emnets innhold tangerer faglige tema i de øvrige emnene i første semester.

Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner skal gjøre aspirantene bevisst det rettslige handlingsrommet for sin makt- og myndighetsutøvelse. Gjennom veiledning og tilrettelegging skal betjenten ivareta innsattes rettigheter i straffesakskjeden. Det stilles krav til at betjenten kan identifisere og løse juridiske problemløsninger innen sentrale områder: straffegjennomføringsrett, menneskerettigheter og internasjonale forpliktelser, forvaltningsrett og saksbehandling, samt strafferett og straffeprosess.

Kriminalitet og straff skal gi aspirantene kunnskap om ulike forhold som kan føre til kriminalitet og hvordan samfunnet møter kriminalitet. Emnet gir kunnskap om innsatte og domfelte, mulige årsaker til kriminalitet, begrunnelser for straff, kriminalitetsbildet og forebygging av straff. Introduksjon til akademisk skriving er også lagt til dette emnet.

Emneoversikt

1. semester

2. og 3. semester

4. semester

Emnebeskrivelsene er hentet fra studieplanen for høsten 2022. 

Pliktår

Etter fullført og bestått fengselsbetjentutdanning følger det ett års obligatorisk plikttjeneste i full stilling. Plikttjenesten starter kort tid etter vitnemålsutdelingen i fjerde semester og kan i prinsippet gjennomføres ved alle fengsler, ved deler av friomsorgen i hele landet (elektronisk kontroll) og ved Kriminalomsorgens transporttjeneste. Denne fordelingen skjer etter Kriminalomsorgens bemanningsbehov og det følger en ny søknadsprosess for aspirantene etter oppstart i fjerde semester.

Lønn under utdanning

Fengselsaspiranter er midlertidig ansatt i kriminalomsorgen og får lønn under utdanningen. En aspirant har lønnstrinn 24 (Statens lønnstabell), og en gjennomsnittlig brutto årslønn er rett i overkant av kr. 335 000,-. Det utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid (turnus) i de praktisk-teoretiske semestrene (semester 2 og 3). Fast ansatte 1078 betjenter i kriminalomsorgen som får opptak, vil få lønn fastsatt som en personlig ordning. Lønnen beregnes ut ifra ansiennitet innenfor lønnstrinn 25-41.

Aspiranter ved fengselsbetjentutdanningen kvalifiserer ikke til studielån i Lånekassen fordi studiet er lønnet. 

Praksis

Disse fengslene er gitt opplæringsansvar for aspiranter i andre og tredje semester:

  • Bergen fengsel
  • Bodø fengsel
  • Halden fengsel
  • Oslo fengsel
  • Ringerike fengsel (Hønefoss)
  • Romerike fengsel, avdeling Ullersmo (Kløfta)
  • Stavanger fengsel
  • Telemark fengsel, avdeling Skien
  • Åna fengsel (Jæren)

Fordeling til opplæringsfengsel i semester 2 og 3 (praksis)

Det gis mulighet til å søke om tjenestested i prioritert rekkefølge til de praktisk-teoretiske semestrene i opplæringsfengsel. Alle aspiranter søker om tjenestested kort tid etter oppstart i semester 1. I fordelingen kan KRUS vektlegge dokumenterte sosiale hensyn.

De vanligste hensyn som vektlegges er:
1) aspiranter med forsørgeransvar
2) aspiranter som eier bolig
3) registrert samboerskap/gifte/registrerte partnere i minst 12 måneder ved søknadstidspunkt.

KRUS kan også vektlegge andre hensyn ved fordeling og dokumentasjon må vedlegges i alle tilfeller. Kriteriene er oppgitt med forbehold om fremtidige endringer.

Videre studiemuligheter

Studiet utgjør den grunnleggende enheten i bachelorstudiet i straffegjennomføring. Dersom du ønsker å ta en bachelorutdanning, kan du søke om opptak til bachelorpåbygget i straffegjennomføring etter pliktåret. Dette vil gi deg tittelen Bachelor i straffegjennomføring.

Fengselsbetjenter forteller om utdanningen og yrket

  • Julie (25) er nyutdannet fengselsbetjent i pliktår. Hun jobbet tidligere i sikkerhetskontrollen på Gardermoen. Les yrkesintervjuet her.
  • Martine var ferdig utdannet høsten 2020. Hennes første møte med arbeid i fengsel var som vikar. Les hva Martine skriver her
  • Benjamin var ferdig utdannet høsten 2020. Hans første møte med et norsk fengsel kom som en del av utdanningen. Les hva Benjamin skriver her
  • Fædrelandsvennen har en podkast om arbeidsliv og karriere, der de har intervjuet fengselsførstebetjent Heidi Tharaldsen i Agder fengsel. Du kan høre episoden her, episode 19 (ekstern lenke)

Ofte stilte spørsmål

Svar på noen av de oftest stilte spørsmålene angående studiet og hva som skal til for å komme inn på studiet, har vi samlet på en egen side.