Hva innebærer det å jobbe som fengselsbetjent?

Det er en variert og utfordrende hverdag som møter deg om du velger å bli fengselsbetjent. Det er en krevende rolle som balanserer mellom å utøve makt og vise omsorg. Du har ansvaret for sikkerheten til innsatte og domfelte som gjennomgår forskjellige former for straff. Du bidrar også til å sikre et trygt arbeidsmiljø for kolleger og samarbeidspartnere.

Som fengselsbetjent vil du møte mennesker som utfordrer, provoserer, berører og engasjerer deg. Noen har begått alvorlige kriminelle handlinger, noen strever med psykiske lidelser, rusavhengighet, atferdsvansker eller tilpasningsproblemer. 

Innsattes oppførsel påvirker hverdagen din, og mange arbeidsdager vil pregets av sikkerhetstenkning, rutiner og grensesetting. Samtidig handler det også om nærhet, åpenhet og bygge relasjoner. Du må forstå situasjoner, finne løsninger og legge til rette slik at den innsatte selv kan ta ansvar for sitt eget liv.

Hva lærer du?

Kravene til fengselsbetjenters arbeid er spenner vidt, og derfor er studieinnholdet basert på kunnskap fra ulike fagområder. Studieemnene tar hovedsakelig utgangspunkt i vitenskaplige disipliner som jus, filosofi, sosiologi, kriminologi, pedagogikk og psykologi. Emnene er også basert på sammensatt profesjonskunnskap fra ulike yrkesgrupper som fengselsbetjenter samarbeider med. 

Hvor jobber en fengselsbetjent?

Når du fullfører og består utdanningen, vil du oppnå graden høgskolekandidat i straffegjennomføring og bli kvalifisert for å jobbe som fengselsbetjent i kriminalomsorgen. Som fengselsbetjent kan du jobbe i fengsler med ulike sikkerhetsnivåer, i friomsorgen eller i overgangsboliger.

Aspiranter står og snakker med hverandre utendørs. Illustrasjonsbilde.
 

Søknad og opptak

Slik søker du opptak

Du søker opptak ved å søke på stillingen som fengselsaspirant i Jobbnorge og studieplass i Søknadsweb

Slik søker du fengselsbetjentutdanning

Søknadsfrist

Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars 2023.

Opptakskrav

 • generell studiekompetanse eller tilsvarende
 • vandel det ikke er noe å utsette på, jf. straffegjennomføringsloven § 8
 • fylt 20 år i opptaksåret
 • førerkort klasse B
 • helse i tråd med medisinske krav fastsatt av KRUS
 • tilfredsstillende fysikk, herunder bestå en fysisk funksjonstest fastsatt av KRUS
 • personlige egenskaper som gjør søkeren kvalifisert for tjeneste i kriminalomsorgen

Opptakskrav Opptaksprøver

Oppbygging og gjennomføring

Oppbygging og gjennomføring

Studiet strekker seg over to år og består av fire semestre på heltid. Alle semestrene legger vekt på å knytte sammen praksisbasert og forskningsbasert kunnskap. Første semester gjennomføres i moderne lokaler i kriminalomsorgens hus i Lillestrøm. Andre og tredje semester gjennomføres ved et av våre godkjente opplæringsfengsler. Denne delen av studiet innebærer både veiledet praksis og vanlige studier. Fjerde semester gjennomføres ved høgskolen, der aspirantenes refleksjon over egen erfaring fra praksisstudiet vektlegges. I fjerde semester får du også muligheten til å ta et kort studieopphold i et annet europeisk land. Etter fullført utdanning følger ett års plikttjeneste

Når du fullfører studiet, har du muligheten til å søke og få fast stilling som fengselsbetjent i kriminalomsorgen i Norge. 

De første fagene

Når du starter på fengselsbetjentutdanningen, vil du i det første semesteret ha tre forskjellige fag:

Introduksjon til fengselsbetjentrollen og kriminalomsorgen skal gi aspirantene en første kjennskap til kriminalomsorgens samfunnsmandat og organisering, straffegjennomføringsfeltet og fengselsbetjenters rolle og ansvar. Emnet skal gi aspirantene en introduksjon i straffegjennomføringsfagets kunnskapsgrunnlag og til sentrale fagfelt som vil være gjennomgående i studiet. Fysisk maktanvendelse (FM) inngår i emnet. Emnets innhold tangerer faglige tema i de øvrige emnene i første semester.

Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner skal gjøre aspirantene bevisst det rettslige handlingsrommet for sin makt- og myndighetsutøvelse. Gjennom veiledning og tilrettelegging skal betjenten ivareta innsattes rettigheter i straffesakskjeden. Det stilles krav til at betjenten kan identifisere og løse juridiske problemløsninger innen sentrale områder: straffegjennomføringsrett, menneskerettigheter og internasjonale forpliktelser, forvaltningsrett og saksbehandling, samt strafferett og straffeprosess.

Kriminalitet og straff skal gi aspirantene kunnskap om ulike forhold som kan føre til kriminalitet og hvordan samfunnet møter kriminalitet. Emnet gir kunnskap om innsatte og domfelte, mulige årsaker til kriminalitet, begrunnelser for straff, kriminalitetsbildet og forebygging av straff. Introduksjon til akademisk skriving er også lagt til dette emnet.

Emneoversikt

1. semester

 • KRUS1000 Introduksjon til fengselsbetjentrollen og kriminalomsorgen (10 stp.)
 • KRUS1100 Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner (10 stp.)
 • KRUS1200 Kriminalitet og straff (10 stp.)

2. og 3. semester

 • KRUS1400 Kartlegging og dokumentasjon (10 stp.)
 • KRUS2000 Sikkerhet og risiko I (30 stp.)
 • KRUS2100 Tilbakeførings- og miljøarbeid I (20 stp.)

4. semester

 • KRUS2200 Sikkerhet og risiko II (7.5 stp.)
 • KRUS2300 Tilbakeførings- og miljøarbeid II (15 stp.)
 • KRUS2400 Profesjonsforståelse og etikk (7.5 stp.)

Emnebeskrivelser 2023–2025

Pliktår

Etter fullført og bestått fengselsbetjentutdanning følger det ett års obligatorisk plikttjeneste i full stilling. Plikttjenesten starter kort tid etter vitnemålsutdelingen i fjerde semester og kan i prinsippet gjennomføres ved alle fengsler, ved deler av friomsorgen i hele landet (elektronisk kontroll) og ved Kriminalomsorgens transporttjeneste. Denne fordelingen skjer etter Kriminalomsorgens bemanningsbehov og det følger en ny søknadsprosess for aspirantene etter oppstart i fjerde semester.

Lønn under utdanning

Fengselsbetjentutdanningen er lønnet og de som kommer inn blir ansatt med stillingsbetegnelse aspirant. Stillingen lønnes i stillingskode 1429 aspirant i lønnstrinn 24, som tilsvarer en årslønn rett i underkant av kr 370.000 kroner,-. Det utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid (turnus) i de praktisk-teoretiske semestrene. Fast ansatte 1078 betjenter i kriminalomsorgen som får opptak, vil få lønn fastsatt som en personlig ordning. Lønnen beregnes ut ifra ansiennitet innenfor lønnstrinn 25-41.

Aspiranter ved fengselsbetjentutdanningen kvalifiserer ikke til studielån i Lånekassen fordi studiet er lønnet. 

 

 

Praksis

Disse fengslene er ansvarlige for opplæring av aspiranter i andre og tredje semester:

 • Bergen fengsel
 • Bodø fengsel
 • Halden fengsel
 • Oslo fengsel
 • Ringerike fengsel (Hønefoss)
 • Romerike fengsel, avdeling Ullersmo (Kløfta)
 • Stavanger fengsel
 • Telemark fengsel, avdeling Skien
 • Åna fengsel (Jæren)

Fordeling til praksis

Du har muligheten til å søke om ønsket tjenestested for de praktisk-teoretiske semestrene. Alle aspiranter søker om tjenestested rett etter 1. semester starter. Ved fordelingen kan det bli tatt hensyn til dokumenterte personlige forhold.

De vanligste hensynene som blir vektlagt er:
1) aspiranter med forsørgeransvar
2) aspiranter som eier bolig
3) registrert samboerskap/gifte/registrerte partnere i minst 12 måneder ved søknadstidspunktet.

KRUS kan også ta hensyn til andre forhold ved fordelingen, som må være dokumentert i alle tilfeller. Vær oppmerksom på at kriteriene kan endre seg i fremtiden.

Videre studiemuligheter

Studiet utgjør den grunnleggende enheten i bachelorstudiet i straffegjennomføring. Dersom du ønsker å ta en bachelorutdanning, kan du søke om opptak til bachelorpåbygget i straffegjennomføring etter pliktåret. Dette vil gi deg tittelen Bachelor i straffegjennomføring.

Fengselsbetjenter forteller om utdanningen og yrket

 • Julie (25) er nyutdannet fengselsbetjent i pliktår. Hun jobbet tidligere i sikkerhetskontrollen på Gardermoen. Les yrkesintervjuet her.
 • Martine var ferdig utdannet høsten 2020. Hennes første møte med arbeid i fengsel var som vikar. Les hva Martine skriver her
 • Benjamin var ferdig utdannet høsten 2020. Hans første møte med et norsk fengsel kom som en del av utdanningen. Les hva Benjamin skriver her
 • Fædrelandsvennen har en podkast om arbeidsliv og karriere, der de har intervjuet fengselsførstebetjent Heidi Tharaldsen i Agder fengsel. Du kan høre episoden her, episode 19 (ekstern lenke)

Ofte stilte spørsmål

Vi har samlet svar på vanlige spørsmål om studiet og opptak på en egen side.