Alle innsatte gis i dag muligheten til å få personlig oppfølging av en fengselsbetjent. Dette kalles kontaktbetjentordning. Som kontaktbetjent har du har et spesielt ansvar for å veilede og motivere den innsatte slik at soningsoppholdet blir så meningsfullt, bevisstgjørende og rehabiliterende som mulig. Gjennom daglig kontakt og oppfølging kommer du til å utgjøre en viktig del av den innsattes hverdag, både som samtalepartner, rollemodell og veileder, men også som grensesetter.

Som fengselsbetjent vil du møte mennesker som utfordrer, provoserer, berører og engasjerer deg. Noen har begått alvorlige kriminelle handlinger, noen strever med psykiske lidelser, rusavhengighet, adferdsvansker eller tilpasningsproblemer. Deres oppførsel kommer uansett til å forme hverdagen din. Arbeidsdagene vil være preget av sikkerhetstenkning, rutiner og grensesetting, av vaktoppgaver, visitasjoner og konfliktløsning. Du må kunne takle krisesituasjoner og fysisk risiko, trusler og verbal utagering – av og til fra samme mennesker du ellers deltar på fritidsaktiviteter med, organiserer sosiale arrangementer for eller veileder i ulike livsmestrings- og bevisstgjøringsprogrammer.

Å arbeide i fengsel handler om kontroll, makt og grenser, men også om nærhet og åpenhet. Du må forstå situasjoner, finne frem til løsninger og på den måten legge forholdene til rette slik at den innsatte selv kan ta ansvar for sitt eget liv. 

Det er i underkant av 4000 fengselsplasser i Norge. Fengselsstraff innebærer tap av frihet, men den som er innsatt i fengsel har bortsett fra frihetsberøvelsen de samme rettighetene som andre norske borgere. Dette innebærer at innsatte i norske fengsler har rett til blant annet skolegang, sysselsetting, helsetjenester m.m. Det finnes flere navn og begreper knyttet til det å sitte i fengsel, som for eksempel å "sone en straff" og "fange". De som får en fengselsstraff og sitter i fengsel kalles i dag innsatte, og de gjennomfører en straff. Det er også mulig å sone straff i eget hjem og dette kalles elektronisk kontroll (fotlenkesoning). 

Du kan lese mer om kriminalomsorgen, ulike fengsler og straff m.m. her: www.kriminalomsorgen.no