Beskrivelse

Negative hendelser i familien, som foreldres død, alvorlig sykdom, fengsling eller annet familiestress kan redusere tiden foreldre har til å bruke sammen med barna sine. Vi vet at et nært forhold til en forelder eller annen trygg voksen er den viktigste beskyttende faktoren for barn og unges utvikling. Hva skjer når familiens funksjon potensielt svekkes? 

I mange tilfeller kan utfordringer i utdanning og arbeidsliv senere i livet spores tilbake til negative erfaringer i barndommen, men mekanismene som ligger bak er mindre kjent. Det er også behov for å skaffe mer kunnskap om hvilke beskyttende faktorer som kan bidra til positiv utvikling hos barn og unge som opplever stress og negative hendelser i familien.


Formål

Målet med prosjektet er todelt: å (i) undersøke mekanismene som påvirker utvikling og senere fungering hos barn og unge som har opplevd negative hendelser i barndommen og (ii) avdekke faktorer som kan virke beskyttende og fremme positiv utvikling hos disse barna. Vi vil undersøke betydningen av sosioøkonomisk status, familie, kommunale tjenester som skole og helsetjenester og det komplekse samspillet mellom risikofaktorer og beskyttende faktorer i barns utvikling. Prosjektet vil bidra med kunnskap innen økonomi, kriminologi, samfunnsvitenskap og psykologi.


Samarbeid

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom forskere ved Norwegian Research Centre NORCE (koordinerende forskningsansvarlig enhet for prosjektet), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og Universitetet i Miami. Mental helse og Barn som pårørende deltar i prosjektets referansegruppe og vil bidra med innsikt og diskusjoner underveis i prosjektet, samt å spre ny kunnskap.


Metode

Vi vil benytte oss av registerdata, allerede innsamlede surveydata og vi vil gjennomføre intervju med barn, foreldre og lærere. Dette gir en unik mulighet til å undersøke risiko og beskyttende faktorer på alle nivå, fra store, strukturelle forhold som vil påvirke alle i en kommune til viktige støttespillere og personlige egenskaper hos de unge selv.


Prosjektperiode

Desember 2021 – desember 2024


Cristin

Cristin prosjekt-ID: 2539294


Cristin publikasjoner