ULTPEN omhandler straffereaksjonen forvaring, som er den strengeste straffen som kan idømmes i Norge. KRUS har siden 2002 hatt et pågående forskningsprosjekt om forvaring (longitudinell studie), som i prosjektperioden (2021–2024) inngår i ULTPEN-prosjektet.


Formål

Formålet med prosjektet er å undersøke bruken og betydningen av forvaring i Norge. Dette gjøres ved å sette straffeformen inn i en internasjonal kontekst med livtidsstraff og tidsubestemte straffeformer. Prosjektet ønsker å svare på disse problemstillingene:

  1. Hva er den ultimate straffereaksjonen i norsk lov?
  2. Hvem blir dømt til forvaring i Norge?
  3. Hvordan oppleves det å gjennomføre en forvaringsstraff i Norge?

Metode

Den første problemstillingen vil bli besvart ved hjelp av en historisk dokumentanalyse. Den andre problemstillingen vil bli besvart gjennom opprettelsen av en nasjonal database med en oversikt over alle som har fått en forvaringsdom. Denne etableres på grunnlag av registeret som inngår i KRUS sin longitudinelle studie. Den tredje problemstillingen besvares gjennom kvalitative, semistrukturerte intervjuer med forvaringsdømte. 


Prosjektperiode 

2021-2025


Prosjektets hjemmeside

https://www.ntnu.edu/iph/ultpen


Publikasjoner fra Cristin

Lenke til prosjektet