Prosjektet ledes av David Steinsvik, seniorrådgiver, KRUS
Andre prosjektdeltagere: Kristina Sjønnesen, sosialkonsulent, Romerike fengsel

Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Kriminalomsorgsdirektoratet, og er delfinansiert av Helsedirektoratet. Prosjektet er forankret i Nasjonal overdosestrategi 2019-2022.


Bakgrunn

En forskningsrapport fra Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo viser at overdoser av narkotika er årsaken til hele 85 prosent av de dødsfallene som inntreffer i løpet av den første uken etter løslatelse fra fengselet. I perioden 2000-2015 mistet totalt 493 personer livet i en overdose innen det første halvåret etter løslatelse fra fengsel. Undersøkelsen viser også at risikoen for overdosedødsfall er mer enn dobbelt så stor i den første uka etter løslatelse, som i den påfølgende uka.


Om prosjektet

Prosjektets mål er å implementere overdoseforebyggende tiltak i alle landets fengsler. Hvert år tas et nytt kull med fengsler med i prosjektet, og de skal i løpet av prosjektåret implementere fire overdoseforebyggende tiltak i sin daglige drift. Det er en forutsetning i prosjektet at implementeringsarbeidet er et samarbeid mellom kriminalomsorgen og helsetjenesten i det enkelte prosjektfengselet, og at arbeidet er forankret både i fengselsledelsen og i helsetjenesteledelsen.

De fire overdoseforebyggende tiltakene er utformet av en bredt sammensatt ekspertgruppe og består av:

  • Innkomstsamtale hvor risiko for overdose kartlegges
  • Informasjon om overdoserisiko og opplæring i hjerte- og lungeredning for å kunne være «kameratredder». Informasjon om samarbeid med Naloksonprosjektet om opplæring og utdeling av Nalokson nesespray.
  • Løslatelsessamtale med den innsatte, for å minne om overdoserisiko og sikre at det er en plan for løslatelsen.
  • «Avtale i hånden» ved løslatelse, for å sikre at den innsatte har en avtale å gå til, enten med noen i hjelpeapparatet eller i sitt nettverk.

Samarbeidspartnere

Prosjektet har et nært samarbeid med Naloksonprosjektet om opplæring og utdeling av Nalokson nesespray til innsatte

Røde Kors er samarbeidspartner og kan bidra med å legge til rette for kontakt med det lokale Røde Kors for opplæring i hjerte- og lungeredning. Prosjektet har videre Wayback som samarbeidspartner, for å gi råd og legge til rette for at brukerperspektivet er i fokus.

Seraf v/ Anne Bukten samarbeider med prosjektet om forskning hvor blant annet de fire overdoseforebyggende tiltakene skal evalueres. Forskningen er en del av prosjektet Prisud


Prosjektperiode

Prosjektet er forankret i Helsedirektoratets nasjonale overdosestrategi 2019-2022. Helsedirektoratet delfinansierer prosjektet i hele denne strategiperioden.

Fra 2022 er målet at tiltakene tilpasses slik at også friomsorg og ND-senter omfattes av prosjektet.


Publikasjoner o.l.

Det er laget en film om overdoseforebyggende arbeid i fengsel. Den kan du se her (lenke til YouTube).

En veileder og E-læringskurs om overdoseforebyggende arbeid i fengsel er publisert på Virksomhetsplattformen, som er en felles plattform for statlige virksomheter.