Lundebergs forskningsinteresser er særlig knyttet til straffens funksjon, etiske sider ved straffeforfølgning og straffegjennomføring, soningsforhold, velferdstjenester og tverrsektorielt samarbeid i kriminalomsorgen, narkotikapolitikk og rusproblematikk, tilbakeføring og livet etter fengsel.

Aktuelt forsker hun også på krisesentre, kvinnelige innsattes behov for helsehjelp og helsetjenester, på myndighetens hjelpe- og kontrolltiltak under korona-pandemien og konsekvensen disse har for straffedømte.

Hun har for tiden en bistilling ved Norce der hun forsker på samskaping av helse- og velferdstjenester mellom lokale myndigheter og frivillige organisasjoner innenfor eldre- og rusomsorgsfeltet (NFR-prosjektnummer: 314525).

Lundeberg er primært en kvalitativt orientert forsker, men har også erfaring med gjennomføring og analyse av spørreundersøkelser på straffefeltet.

Bakgrunn

Lundeberg er rettssosiolog med doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Hun var visiting scholar ved UC Berkeleys Law School’s Jurisprudence and Social Policy Program. Tidligere har hun jobbet som postdoktor ved Universitetet i Bergen, som seniorforsker ved Rokkansenteret og Norce samfunn, redaktør for Tidsskrift for Velferdsforskning og som utvalgssekretær i Rusreformutvalget med utredningen NOU 2019: 26: Rusreform – fra straff til hjelp. 

Utvalgte arbeider

 • Lundeberg, I. R. (2020): (For)soning og et bedre liv etter løslatelsen, i Renland, A., J. Dullum & K. Andenæs (red), En fengslende historie. Festskrift til KROM, s 215-239, Oslo: Pax forlag.
 • Lundeberg, I.R. og K. Mjåland (2019): Rus, roller og skjønn, i K. G.Westrheim & H. M. Kjærgård Eide (red.) Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge, s 278-309, Bergen: Fagbokforlaget.
 • Lundeberg, I. R. og J. F. Rye (2018): Sosiologi, samfunn og fengsler, i J. F Rye,. & I. R. Lundeberg (red), Fengslende sosiologi: Makt, straff og identitet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.41
 • Lundeberg, I. R.; J. F. Rye og K. Mjåland (2018): Eksepsjonelle fanger i det eksepsjonelle fengslet, i J. F. Rye & I. R. Lundeberg (red), Fengslende sosiologi: Makt, straff og identitet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.41
 • Lundeberg, I.R. (2018). Myten om fengselspinen, i K. Christensen & L. J. Syltevik (Red.), Myter om velferd og velferdsstaten, s 123–145. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.47.ch6
 • Lundeberg, I. R. og K. Mjåland (2017): Åpne russcener i Bergen etter stengningen av Nygårdsparken: En studie av strategi, tiltak og brukererfaringer. Bergen studies in sociology, Universitetet i Bergen. http://bora.uib.no/handle/1956/15880
 • Lundeberg, I. R. (2017): Exceptional procedures? Offenders’ Experiences of Procedural Justice in Re-entry Work, i T. Ugelvik & P. Scharff Smith (red): Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice, s 239-259, Palgrave, London.
 • Lundeberg, I. R. og K. Mjåland (2016): Rehabilitering og prosedural rettferdighet i kriminalomsorgen, i Retfærd, Nordisk juridisk tidsskrift, s 32-44, nr 1.
 • Lundeberg, I. R.; K. Mjåland og K. H. Søvig (2014): Tvang i rusfeltet: Regelverk, praksis og erfaringer med tvang. Oslo: Cappelen akademisk.
 • Mjåland, K. og I. R. Lundeberg (2014): Penal hybridization – Staff-prisoner relationships in a Norwegian drug rehabilitation unit, i Aasen, H.; Gloppen, S.; Magnussen, M. & E. Nilssen (ed), Juridification and social citizenship in the welfare state, s 183-203, Edward Elgar Publishing.
 • Lundeberg, I. R. og J.K. Breivik (2014): Being deaf in court, i Scandinavian Journal of Disability Studies, s 1-18. https://doi.org/10.1080/15017419.2014.952331
 • Lundeberg, I. R. og K. Mjåland (2012): I fangens makt. Frihet, motstand og endring i norsk fengselsetnografi, i Retfærd, Nordisk juridisk tidsskrift, 137 nr 2 - årgang 35, s 4-23.
 • Lundeberg, I. R. (2009): Sannhetsvitnet, i Tidsskrift for rettsvitenskap. Nordisk tidsskrift i rettsvitenskap, nr 04-05, 2009, s 611 – 646.
 • Lundeberg, I. R. (2009): Sannhetens urett, i Retfærd, Nordisk juridisk tidsskrift, nr 4/127, 2009, årg 32., s 26-54.
 • Lundeberg, I. R. (2009): Foucault om retten og makten, i Tidsskrift for Velferdsforskning nr 1, 2009, s 28 – 40.
 • Lundeberg, I. R. (2005): Rettsliggjøringens makt, i Nytt norsk tidsskrift, nr 1, s 30-48.

Eksempler på populærvitenskapelig formidling

 «Livet etter parken»; https://vimeo.com/218144893

«Mellom det repressive og konstruktive. Håndtering av åpne stoffscener i Bergen», i Stofbladet: http://www.stofbladet.dk/6storage/586/50/stof29.tutti4.12.17.pdf

«Brukermedvirkning og tvangstiltak», i Rus og samfunn, https://www.idunn.no/rusos/2011/04/art14