Formålet med FoU-gruppa er å produsere kunnskap om isolasjon og det isolasjonsforebyggende arbeidet i kriminalomsorgen. Isolasjon kan gi helsemessige skader. En stor andel av de som isoleres, opplever en eller annen form for fysisk eller psykiske plager. Bruk av isolasjon strider med det grunnleggende målet om å rehabilitere og tilbakeføre innsatte til samfunnet. Gruppa søker å øke kunnskapen om isolasjon, isolasjonens skadevirkninger og isolasjonsforebyggende tiltak. 

FoU-gruppa er opptatt av tilstanden og utviklingen på isolasjonsfeltet nasjonalt og internasjonalt. Gruppa vektlegger kontakt med sentrale aktører i tilknytning til kriminalomsorgsfeltet, og de samarbeider med Skandinavisk isolasjonsnettverk ved Universitetet i Oslo (UiO). 

Deltakerne i gruppa er betydelige bidragsytere til undervisningen KRUS har om isolasjon og isolasjonsforebyggende metoder – og sikkerhetsarbeid – i Kriminalomsorgen. De bidrar også i internasjonale prosjekter med samarbeidsland.

Gruppa er åpen for eksterne deltakere som har forskningssamarbeid med KRUS.