Prosjektansvarlig: seniorrådgiver Anne E. Natrud

Utviklingen er et samarbeid mellom KRUS og Kirkens bymisjon – Myrsnipa. I tillegg vil det fortløpende bli vurdert å knytte til seg aktuelle fagpersoner. Det vil også bli innhentet erfaringer og opplysninger fra nåværende og tidligere innsatte/domfelte mødre. 

Utviklingen av program for innsatte/domfelte mødre er forankret i Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018-2021) og Kriminalomsorgsdirektoratet. Tiltak 19 i strategien omhandler mødre i fengsel. Her sies det at «Pappaprogrammet skal bli revurdert videreutviklet med mål om tilpasning til mødre i fengsel».

Målet med prosjektet er å utvikle Mammaprogrammet, som et tiltak som kan gi støtte og være en arena der innsatte mødre kan møtes og snakke sammen om foreldreskapet. En god relasjon til foreldrene og familiene kan minske risikoen for tilbakefall når kvinnene skal tilbake til samfunnet etter soning. Målgruppen til Mammaprogrammet er domfelte/innsatte mødre som har et ønske om å opprettholde og/eller bedre relasjonen til sine barn.


Prosjektperiode

2021 - 2025