Aspirantrådet

Aspirantrådet er aspirantenes demokratiske organ. Rådet skal ivareta aspirantdemokratiet og aspirantenes interesser overfor høgskolens ledelse og administrasjon, jf. UH-loven §4-1. Aspirantrådet skal også ivareta aspirantene utenfor høgskolen ved å synliggjøre aspirantenes interesser ovenfor andre aktører. Det etableres et aspirantråd for hvert aspirantkull i fengselsbetjentutdanningen ved KRUS. Aspirantrådet etableres i september hvert år.

Aspirantrådet skal bidra til at det etableres et godt faglig og psykososialt studiemiljø på KRUS. Aspirantrådets arbeidsutvalg skal høres i alle saker som angår aspirantene. Det skal være et tydelig skille mellom aspirantenes fagforeningsarbeid og aspirantrådet.

Aspirantrådets arbeidsmiljøutvalg (AAMU)

Aspirantenes arbeidsmiljøutvalg (heretter kalt aspirantenes AMU) er et underutvalg av Arbeidsmiljøutvalget (heretter kalt AMU) ved KRUS, jfr. aml § 7-1 (2). Utvalget skal bidra til systematisk arbeid som fremmer helse, miljø og sikkerhet for aspiranter ved KRUS. Utvalget er rådgivende organ for direktør, og rapporterer til AMU ved KRUS. 

Det er aspirantrådlederne fra begge aspirantkullene, som er arbeidstakerrepresentanter sammen med verneombud på KRUS. 

Seminartillitsvalgte

Seminartillitsvalgtsmøter foregår mellom programansvarlig, emneansvarlige og representanter fra hvert av seminarene i aspirantenes 1. semester. Møtet er tilsiktet aspirantenes studiestart og er en arena hvor studieledelsen og aspirantene kan snakke om aktuelle forhold som aspirantene er opptatt av. Resultatene av aspirantenes evaluering av studiestarten, er også med å sette agendaen for disse møtene. Seminartillitsvalgte fra nytt høyskolekandidat-kull velges i september.

Kullets time

Timeplanfestet fellessamling for HK-kullet ved KRUS, hvor aktuelle saker for kullet blir informert om og diskutert i plenum.

Aspirantledere 

Aspirantledere skal ha jevnlig dialog med aspirantene og aspirantveilederne om aspirantenes læringsarbeid i opplæringsenhetene. De skal årlig rapportere om kvalitet fra egen opplæringsenhet, og i årsrapportene identifisere kvalitetsutfordringer ved opplæringsenheten. Aspirantlederne skal ha løpende kontakt med praksisansvarlig og praksisteamet og deltar jevnlig på aspirantledersamlinger.

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Les mer om LMU

Studieutvalget (SU)

Les mer om SU

Evalueringer og tilbakemeldinger

  • Studiestartundersøkelsen
  • Underveisevalueringer av emner
  • Semesterevaluering
  • Sluttevaluering
  • Studiebarometeret