Forskningsgruppa for seksuallovbrudd er en tverretatlig forskningsgruppe med forankring i Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter – KRUS.

Forskningsgruppas mål er å tilrettelegge for utvikling av nye forskningsprosjekter som kan øke kunnskapen om seksuallovbrudd generelt, og utøvere av slik kriminalitet spesielt. Det er en målsetting at forskningsprosjektene bidrar til å utvikle kunnskap av relevans både for kriminalomsorgens og psykisk helseverns arbeid med seksuallovbruddsdømte.

Gruppa er åpen for medlemsskap også for forskningsinvolverte deltakere fra andre institusjoner.


Publikasjoner

Sandbukt, I.J.; Skardhamar, T.; Kristoffersen, R. & Friestad, C. (2020). "Testing the Static-99R as a Global Screen for Risk of Sex Crime Recidivism in a Norwegian Routine Sample", i Sexual Abuse.