Pape har lang fartstid som forsker på rusfeltet, og arbeider med kvantitativ forskning. Alkohol- og narkotikaproblemer blant innsatte og alkoholrelatert kriminalitet er hennes mest sentrale forskningsfelt ved KRUS. 

Bakgrunn

Pape er ph.d. i psykologi fra Universitetet i Oslo (1997), og har også studert sosiologi. Hun ble ansatt ved KRUS i 2018, og har tidligere arbeidet ved forskningsinstituttet NOVA, Statens institutt for rusmiddelforskning, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og Folkehelseinstituttet.

Pape har vært medlem av Systembolagets vitenskapelige råd (2016-2019), og Nasjonalt forskningsetisk komité for samfunnsvitenskap, jus og humaniora (NESH) (2006-2013). Publikasjonslisten hennes favner drøyt 50 forskningsartikler i vitenskapelige tidsskrifter, samt en rekke bokkapitler, forskningsrapporter, faglige debattinnlegg og populærvitenskapelige bidrag.

FoU-grupper