PATHWAYS - et tverrfaglig prosjekt

Norges Forskningsråd (NFR) har tildelt 30 millioner kroner til opprettelsen av et forskningssenter som fokuserer på barn og unge i institusjoner. Senteret har fått navnet Senter for forskning på sårbare institusjonelle veier for barn og unge (PATHWAYS).

PATHWAYS er et tverrfaglig samarbeid mellom Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, VID vitenskapelige høgskole, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Det Humanistiske fakultet ved NTNU, Norce helse og Høgskolen i Vestfold. Senteret ledes av professor Elisabeth Fransson ved VID. 

Prosjektet skal gi oss kunnskap om hvordan barn og ungdom opplever møte med- og overgangene mellom ulike institusjoner. Denne kunnskapen skal igjen brukes til å forbedre løsningene vi har i dag. Påvirkningskraften prosjektet får til å endre systemene, er grunnen til at Forskningsrådet har bevilget midler for hele fem år. 

KRUS-forsker blir leder for arbeidspakke i prosjektet

Ingrid Rindal Lundeberg, førsteamanuensis ved KRUS blir leder av arbeidspakke. Foto: Christine Vatnøy


 

Ingrid Rindal Lundeberg er førsteamanuensis ved KRUS og blir leder for en av arbeidspakkene i prosjektet, «Prosedural rettferdighet på tvers av institusjoner og tjenester for barn og unge». Torbjørn Gundersen, også førsteamanuensis ved KRUS, skal delta i dette arbeidet. 

-Vi skal forske på beslutningsprosesser på tvers av institusjoner og tjenester for barn og unge som blir straffet. Vi vil blant annet følge barn og unge gjennom ulike overganger i møte med straffesystemet – som for eksempel rettsaker, behandling i konfliktråd, gjennomføring av straff og etter løslatelse med oppfølging fra barnevern og NAV, forteller Ingrid. 

Et viktig samfunnsoppdrag

Regjeringen har et nasjonalt og langsiktig samfunnsoppdrag om å inkludere utsatte barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. PATHWAYS-prosjektet er et godt bidrag til dette. 

- Dette er gledelige nyheter! PATWAYS er et viktig prosjekt, og det er vesentlig at straffegjennomføring inkluderes i forståelsen av barns institusjonserfaringer. KRUS skal lede en arbeidspakke som vil frembringe ny og genuin kunnskap om barns møte med straffesystemet og institusjonsverdenen. Jeg ønsker Ingrid, Torbjørn og de andre samarbeidspartnerne så mye lykke til i dette arbeidet, sier Berit Johnsen som er prorektor forskning ved KRUS.