Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

KRUS3202 Systematisk endringsarbeid og forebygging av tilbakefall til kriminalitet

Emnekode KRUS3202 Systematisk endringsarbeid og forebygging av tilbakefall til kriminalitet
Engelsk emnenavn Structured Approaches to Support Desistance from Crime
Studieprogrammet emnet inngår i Bachelorstudium i straffegjennomføring
Emnegruppet emnet inngår i Valgfritt programemne
Studiepoeng 15
Semester Vår 2023
Undervisningsspråk Norsk
Emneansvarlig

Kriminalomsorgen skal legge forholdene til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å motvirke nye straffbare handlinger. Kriminalomsorgens virksomhetsstrategi (2014-2018) understreker betydningen av samhandling med den innsatte og domfelte i det systematiske endringsarbeidet.

Systematisk endringsarbeid kan foregå innenfor ulike rammer: programvirksomhet, kontaktbetjentarbeid, miljøarbeid, arbeidsdrift, opplæring, og som en del av tilbakeføringsarbeid og individuelle samtaler. Innføring i gruppeledelse og programvirksomhet står sentralt i emnet, men tilnærmingene har også overføringsverdi til generelt endringsarbeid med målgruppen.

Målet er å styrke kandidaten som en reflektert og selvstendig praktiker med trygg relasjons- og kommunikasjonskompetanse, som ser nytten av en fleksibel og individuelt tilpasset kunnskapsbasert praksis. Kandidatene skal underveis i studiet reflektere over egen fagpersonlig utvikling, teoretiske tilnærmingers relevans for praksis og hvordan dette kan integreres i arbeidshverdagen. Undervisningen legger vekt på erfaringsutveksling og refleksjon mellom studentene, i kombinasjon med teoretisk innføring og eksempler fra praksisfeltet.

Emnet er tverrfaglig. 

Vår 2023 - Samlinger og eksamensdatoer

KRUS3202 Uke Datoer Sted
Samling 1 3 17. januar - 19. januar KRUS
Samling 2 10 7. mars - 9. mars KRUS
Samling 3 18 2. mai - 4. mai KRUS
EKSAMEN 24 Innleveringsfrist 12. juni Semesteroppgave

Tidspunkt dag 1: kl.10.00-16.00, dag 2: kl.09.00-16.00, dag 3: kl.09.00-15.00 

 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • bred kunnskap om teorier og modeller knyttet til motivasjon, endring og forebygging av tilbakefall til kriminalitet
 • kunnskap om relasjonens og kontekstens betydning for den enkeltes lærings-, endrings- og mestringsprosesser
 • kunnskap om dagens juridiske og etiske rammer for systematisk endringsarbeid i kriminalomsorgen
 • kunnskap om aktuelle program og anvendte tilnærminger for forebygging av tilbakefall til kriminalitet for utvalgte grupper innsatte og domfelte

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge, gjennomføre og lede systematiske og målrettede aktiviteter, samtaler og gruppesamlinger
 • støtte og ivareta innsatte og domfeltes behov for videreføringen av påstartede endringsprosesser i profesjonell samhandling med aktuelle samarbeidspartnere
 • legge til rette for tilbakemeldinger fra innsatte og domfelte og bruke disse til å justere innhold og tilnærming i det systematiske endringsarbeidet
 • anvende relevant teori for å reflektere over gruppe- og endringsprosesser
 • reflektere kritisk over muligheter og begrensinger ved praktiseringen av systematisk endringsarbeid i kriminalomsorgen

Generell kompetanse

Studenten kan

 • identifisere behov for, og ta initiativ til samhandling med innsatte og domfelte og bygge relasjoner preget av tillit, medvirkning og håp
 • gjenkjenne, anerkjenne og støtte innsattes og domfeltes motivasjon, mestring og bruk av egne ressurser
 • reflektere kritisk over egen faglig skjønnsutøvelse og dilemmaer knyttet til systematisk endringsarbeid, og har evne til å vurdere og justere egen praksisutøvelse
 • Gjennom profesjonell samhandling utveksle erfaringer, kunnskap og synspunkter og bidra til videreutvikling av det systematiske endringsarbeidet

Krav til forkunnskap

Opptak til påbygningsstudiet (Bachelorstudium i straffegjennomføring) eller enkeltemneopptak, jf. Forskrift om studier, eksamen og opptak kap. 3. Det anbefales at studenten har tatt KRUS3000 og KRUS3100 eller tilsvarende. 

Opptakskrav ved enkeltemneopptak

Søker må være ansatt i kriminalomsorgen, være student ved en internasjonal utdanningsinstitusjon som KRUS samarbeider med, eller tilhøre en av kriminalomsorgens samarbeidspartnere. Søker må ha bestått fengselsbetjentutdanning eller ha bestått minimum 120 studiepoeng ved annet universitet eller høyskole. Internasjonale utvekslingsstudenter og ansatte i kriminalomsorgen prioriteres. For mer informasjon, se sidene for enkeltemner.

Arbeids- og undervisningsformer

Det forventes at studentene jobber minimum 375 timer med emnet. I dette ligger deltakelse i samlinger ved KRUS, obligatoriske arbeidsoppgaver som det skal arbeides med i mellomperiodene og selvstudier. Digitalisert undervisning kan bli benyttet ved behov. Innholdet på samlingene vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, erfaringsutveksling og refleksjon i grupper og ferdighetstrening med veiledning. Praktisering av systematisk endringsarbeid, arbeid med refleksjonslogg og egenstudier av pensum vil være sentralt i mellomperiodene.

Arbeidskrav

 • Individuell refleksjonslogg bestående av 5-8 korte tekster. Totalt omfang på ca. 1200–3000 ord.
 • Innlevering av utkast til semesteroppgave. Omfang: maksimalt 2600 ord. Utkastet leveres inn én uke før siste samling. Studentene får veiledning på utkastet fra faglærer.
 • 80% obligatorisk fremmøte på samlinger.
 • Arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Vurdering og eksamen

Individuell semesteroppgave. Omfang 2200-2600 ord. Besvarelser under 2200 ord og besvarelser over 2600 ord blir ikke sensurert. Oppgaven besvares i henhold til formelle krav til skriving.

Intern og ekstern sensor benyttes.

Karakterskala/Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Se nærmere om beskrivelsene av karakternivåene i innledningen (s.9) samt Forskrift om studier, eksamen og opptak og Lov om universiteter og høyskoler.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Rettigheter og plikter ved eksamen

Studentens rettigheter og plikter framgår av Forskrift om studier, eksamen og opptak og er nærmere beskrevet i utfyllende retningslinjer.

Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som regnes som fusk ved eksamen. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Informasjon om karakterer, klageadgang og prosess for behandling av begrunnelser og klager med frister kommuniseres og behandles i Studentweb.

Ny sensorkommisjon ved klage består av en intern og en ekstern sensor. Den nye kommisjonen får ikke innsikt i opprinnelig karakter og begrunnelse.

Publisert | Oppdatert 11. april 2023