Egenmelding

Egenmelding (regulert av Folketrygdloven §§ 8-23 til 8-27) kan benyttes ved eget sykdomsfravær i inntil 24 kalenderdager i løpet av de siste 12 månedene. Maksimalt åtte kalenderdager (helg medregnet) fravær pr. egenmeldingstilfelle. Dersom fraværet går over åtte kalenderdager må sykemelding fremskaffes. Aspiranten skal melde fra om sykefravær ved første fraværsdag til KRUS/tjenestested. 

Dersom egenmeldingsperioden går over ett døgn må aspiranten melde fra om fraværet til KRUS/tjenestested hver morgen så lenge sykefraværet varer. Når en har benyttet åtte kalenderdager med egenmelding i løpet av en 16 dagers periode, kan ikke ny egenmelding benyttes før aspiranten har vært sammenhengende friskmeldt i 16 kalenderdager. Egenmeldingsskjema benyttes den første tiden ved KRUS, og fylles ut og leveres på I-senteret første dag på jobb etter sykefraværet. Når aspirantene er kommet inn i lønn- og turnussystem leveres egenmelding elektronisk via MinGat. 

KRUS kan bestemme at en arbeidstaker skal tape retten til å få sykepenger på grunnlag av egenmelding dersom:

  • arbeidstaker i løpet av 12 måneder har hatt mer enn 24 kalenderdagers sykefravær uten å legge frem sykemelding
  • arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom
  • arbeidstaker ikke bidrar til dialog med nærmeste leder iht. gjeldende rutiner.

Egenmelding kan ikke benyttes:

  • før du har vært ansatt i minst 2 måneder (gjelder ikke aspiranter som har hatt sammenhengende tjeneste i kriminalomsorgen i minimum to måneder før oppstart)
  • når det er mindre enn 16 kalenderdager siden forrige sykemelding, eller benyttet 8 sammenhengende dager med egenmelding
  • ved sykdom i ferien
  • etter permisjon uten lønn på over to uker. Da får en ny opptjeningstid på to måneder.

Det er den enkelte aspirants selvstendige ansvar å ha oversikt over antall benyttede egenmeldinger og følge opp at reglene rundt bruk av egenmeldinger overholdes.

Sykmelding

Fra 15. januar vil de aller fleste sykemeldingene komme digitalt. Sykemeldinger utstedt ved sykehus kommer foreløpig fortsatt på papir. Den sykemeldte får sms eller e-post fra NAV med en lenke. Der logger de seg på nav.no og blir sendt direkte til «Ditt sykefravær». Den sykemeldte sender sykemeldingen til arbeidsgiver derfra. Ved sykemeldingsperiodens slutt får den sykemeldte på nytt melding fra NAV om at de må fylle ut søknad om sykepenger. Dette er det som tidligere var del D hvor man krysset av og signerte. Det skal b.l.a. fylles ut om man har jobbet i sykemeldingsperioden. En som er sykemeldt kan etter eget ønske jobbe i sykemeldingsperioden, og har også mulighet til å friskmelde seg selv. Dette anføres på søknaden om sykepenger. Sykemeldinger som kommer i papirformat skal i første og fjerde semester leveres på I-senteret eller direkte til førstebetjent første arbeidsdag etter fraværet. Egenerklæring (del D av sykemeldingen) må da være fylt ut av den enkelte aspirant.

I andre og tredje semester, samt ved annen praksistjeneste leveres sykemelding til tjenestested, men da etter de lokale bestemmelsene ved tjenestestedet. Husk at Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter er din hovedarbeidsgiver i alle semester.