1. Registrer søknad i Søknadsweb

Søknad til studiet registrerer du i vårt elektroniske søknadssystem Søknadsweb. Søknadsperioden er fra 15. september – 15. oktober.

Skjemaer og dokumentasjon på utdanning og yrkespraksis må lastes opp i Søknadsweb. Ha dette klart når du registrerer søknaden. Dokumenter og søknader som sendes på e-post vil ikke godkjennes.

Vi anbefaler at du skriver ut skjemaet og starter arbeidet med å skaffe attester og annen dokumentasjon i god tid før søknadsfristen.

2. Last opp nødvendig dokumentasjon

Dokumentasjon på praksis og yrkestilknytning

Alle søkere må fylle ut og laste opp skjemaet Bekreftelse på tilsetting og yrkespraksis i kriminalomsorgen (pdf). Pliktår regnes ikke som yrkespraksis og gir ikke poeng. Skjemaet er eneste godkjente dokumentasjon på ansettelse i kriminalomsorgen. Skjemaet må være datert, stemplet og signert av nåværende arbeidsgiver. Selv om du har søkt tidligere må du likevel laste opp signert og stemplet dokument for inneværende år.

Søkere som kan få tilleggspoeng fra annen relevant yrkespraksis (100% stilling) må dokumentere dette med arbeidsattest. 50% arbeid i 2 år godkjennes som 1 år. Attesten må inneholde dato for når du begynte i stillingen, dato for når du sluttet, og stillingens omfang. Attest må være signert av arbeidsgiver. Selv om du har søkt tidligere må du likevel laste opp signert og stemplet dokument for inneværende års søknad.

Dokumentasjon på utdanning fra KRUS og andre høgskoler og universiteter

  • Søkere som har høgskoleutdanning i straffegjennomføring (2012-d.d.) trenger ikke å sende inn dokumentasjon på utdanningen sin.
  • Søkere som har fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens utdanningssenter fra før 2012 (ikke høgskole) må laste opp dokumentasjon (karakterutskrift) på dette i Søknadsweb. Last opp dokumentene som PDF- eller JPG-filer.
  • Utdanning tatt ved andre høgskoler og universiteter i Norge kan du be om å få oversendt til KRUS gjennom resultatutveksling mellom universiteter og høgskoler. Dette gjør du ved å godta resultatutveksling under "Min profil" i Søknadsweb. Resultatene vil bli synlige under "Eksterne resultater" i Søknadsweb så fort vi har hentet resultatene. Dersom du har studert ved en institusjon som ikke har åpnet for resultatutveksling, ved en institusjon i utlandet, eller dersom du av andre grunner ikke ønsker å benytte deg av resultatutveksling, kan du dokumentere bestått høyere utdanning ved å laste opp karakterutskrift i PDF- eller JPG-format.

Dokumentasjonskontroll

KRUS kan be om å få se originaldokumentasjonen din for kontroll både før og etter opptak. Studenter er forpliktet til å fremvise originaldokumentasjon ved forespørsel. KRUS kan kontakte andre institusjoner og arbeidsgivere for å få kvalitetssikret at dokumentene er ekte.

Fengselsbetjentutdanning fra KRUS før 2004

Dersom du har Fengselsbetjentutdanning fra KRUS før 2004 og får tilbud om opptak vil dette være betinget av at du gjennomfører forkurs og består opptaksprøve. Forkurs med opptaksprøve for oppstart våren 2023 gjennomføres den 29. og 30. november 2022 ved KRUS. Nærmere informasjon om forkurset med påmelding, sendes ut sammen med tilbud om betinget opptak. 

KRUS0001 forkurs​ (pdf)