Reaksjoner ved tjenesteforsømmelser

Aspirantene ved KRUS er ansatt i kriminalomsorgen og er således underlagt bestemmelsene i Lov om statens ansatte (statsansatteloven). I tillegg gjelder Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen, Alminnelig tjenesteinstruks for fengselsvesenets tjenestemenn (instruks 2) m.fl. Eventuelle disiplinære reaksjoner må sees i sammenheng med at aspiranten er i en prøvetid i henhold til statsansatteloven §§ 9 d og 15.6. Bestemmelsene i statsansatteloven om oppsigelse i prøvetiden kommer også til anvendelse dersom skikkethetsvurderingen tilsier at aspiranten ikke har gjennomført utdanningen på en tilfredsstillende måte. Kriteriene for tilfredsstillende fullført opplæring er fastsatt i medhold av forskrift for aspiranter i kriminalomsorgen § 14. 

Muntlig advarsel

En muntlig advarsel er ment som et signal på forhold som må forbedres. Gjentakelser vil trolig medføre en strengere reaksjon. Muntlig advarsel dokumenteres.

Skriftlig advarsel

En skriftlig advarsel er ment som et tydelig signal på forhold som ikke aksepteres og det forventes snarlig forbedring. Gjentagelser av samme eller tilsvarende forhold vil medføre strengere reaksjon.

Disiplinærreaksjoner

Ordensstraff

Aspirantnemnda har en formell mulighet til å ilegge en aspirant ordensstraff i form av tap av ansiennitet eller ved omplassering til en annen stilling, jf. aspirantforskriften § 17 og statsansatteloven § 25. Normalt for midlertidige ansatte aspiranter i prøvetid benyttes ikke ordensstraff som reaksjon. 

Oppsigelse/avskjed

Oppsigelse eller avskjed gis av aspirantnemnda. Ved oppsigelse gjelder en gjensidig oppsigelsestid på én måned. Ytterligere informasjon om oppsigelse, suspensjon og avskjed er å finne i aspirantforskriften, jf. § 16 og statsansatteloven, jf. §§ 20, 26 og 29.