Prøvetid

Aspiranter er ansatt på prøve så lenge de er ansatt ved KRUS, jf. arbeidsavtalen.

Dersom utdanningen ikke er fullført på en tilfredsstillende måte, vil aspiranten bli sagt opp med 1 måneds frist, jfr. forskrift om aspiranter §14. Hva som er tilfredsstillende gjennomført, vil være en totalvurdering av aspirantens skikkethet, eksamensresultater og aspirantens praktiske ferdigheter. Nærmere beskrivelser rundt skikkethet, vil komme fram i denne instruks og utfyllende regler.