Det vises til kapittel 6 i forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen vedrørende gjennomføring av plikttjeneste. Etter fullført og bestått utdanning må tjenestemennene utføre ett års plikttjeneste i kriminalomsorgen. KRUS er saksbehandler for Kriminalomsorgsdirektoratet KDI i fordelingsprosessen rundt plikttjenesten. Grunnlaget for antall pliktårstjenestesteder er basert på regionenes årlige bemanningsanalyser, KRUS sin innstilling til regionen og regionale drøftinger. Det vil bli gjennomført en fordelingsprosess, ut fra en søknadsrunde, tidlig i fjerde semester.

KRUS bestemmer hvem som skal utplasseres ved de ulike enhetene. Her kan det bli tatt hensyn til sosiale behov, som for eksempel omsorg for barn. 

Dersom fengselsbetjentutdanningen ikke er gjennomført og bestått jfr. studieplan og arbeidskontrakt, vil plikttjenesten bli utsatt inntil alle krav og eksamener er gjennomført og bestått. 

Dersom aspiranten ikke har fullført arbeidskrav og eksamener innen tre måneder etter ordinært forløp etter normert forløp var avsluttet, kan tildelt pliktårenhet bli endret. Dersom aspiranten ikke har fullført arbeidskrav og eksamener innen seks måneder etter ordinært forløp etter normert forløp var avsluttet, mister vedkommende muligheten til å fullføre emnene/kravene som ikke er fullført og bestått, og mister da muligheten til å ferdigstille sin fengselsbetjentutdanning og dermed også muligheten til å tiltre et pliktår. Aspirantnemnda kan innvilge søknad fremmet før seks-måneders-fristens utløp i særlige tilfeller gi dispensasjon til å forlenge fristen for å fullføre og bestå fengselsbetjentutdanningen

Dersom plikttjenesten ikke avtjenes, må det tilbakebetales 50 % av den bruttolønn KRUS har ytet gjennom hele utdanningen, det vil si noe mindre enn ett års grunnlønn. I praksis ligger dette beløpet på om lag kr. 300 000,- for de fleste aspirantene. Hvis deler av pliktåret blir avtjent, reduseres refusjonskravet tilsvarende.

Er utdanningen avsluttet uten at det er utstedt vitnemål for fullført og bestått utdanning, vil det ikke bli fremmet krav om tilbakebetaling av mottatt lønn.