Det er utarbeidet en ny håndbok om temaet personundersøkelse. Personundersøkelser er et viktig verktøy for påtalemyndigheten og domstolen i forbindelse med avgjørelsen om straff eller andre forholdsregler. Personundersøkelser kan også være nyttige for kriminalomsorgen i forbindelse med fastsetting av innholdet i straffegjennomføringen. Det er derfor viktig at personundersøkelsene holder høy kvalitet.

Arbeidet med håndboken ble påbegynt ved Nord-Trøndelag friomsorgskontor i forbindelse med prosjektet «et trygt samfunn». I prosjektet kom det frem at det var stort sprik mellom praksis og det som var forutsatt av lovgiver når det gjaldt innhenting og utforming av personundersøkelser. I sluttrapporten ble det anbefalt at det ble utarbeidet en manual for bruk ved gjennomføring av personundersøkelser. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, ved Birgitte L. Storvik, har videreutviklet håndboken for bruk i hele kriminalomsorgen. Karin Aaland og Synnøve S. Lerdal fra friomsorgen har vært viktige bidragsytere.

Håndboken tar blant annet for seg når personundersøkelser skal innhentes og hvordan de skal gjennomføres. Den behandler både generelle personundersøkelser og det som gjelder spesielt ved personundersøkelser i forbindelse med samfunnsstraff, program mot ruspåvirket kjøring, narkotikaprogram med domstolskontroll, forvaring og mindreårige (PUM). Videre tar håndboken for seg taushetsplikt, opplysningsplikt, bruk og oppbevaring av opplysningene, samt litt om verge, bruk av tolk og kilder.

KRUS håper at håndboken kan brukes som et godt hjelpemiddel i forbindelse med gjennomføring av personundersøkelser, og at den vil kunne bidra til en mer ensartet praksis rundt om i landet. Målet er at håndboken skal være tilgjengelig for alle ansatte. Den kan lastes ned som pdf fra CORA, her