- Velferdspermisjon: Kan gis inntil 12 dager pr. kalenderår (Hovedtariffavtalen § 22).

Søknad om velferdspermisjon (f.eks. konsultasjon lege, fysioterapeut, begravelse osv.) behandles av førstebetjent/aspirantleder og aspiranten må søke via MinGat i god tid før fraværsperioden. Dersom søknaden må utdypes nærmere oversendes dette via It`s Learning til førstebetjent/aspirantleder. Førstebetjent/aspirantledere behandler og avgjør permisjonssøknader inntil tre dager. Søknader om permisjoner ut over dette sendes tjenestevei til KRUS.

- Omsorgspermisjon: En arbeidstaker som har omsorg for barn til og med 12 år, har rett til inntil 10 dager (15 dager dersom vedkommende har omsorg for tre eller flere barn) permisjon med lønn pr. kalenderår for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt, eller dersom den som har det daglige tilsynet med barnet er syk. Er arbeidstakeren alene om omsorgen for barnet, eller har kronisk syke eller funksjonshemmete barn (retten gjelder til og med det året barnet fyller 18 år) har vedkommende rett til inntil 20 dager (30 dager dersom vedkommende har omsorg for tre eller flere barn) permisjon med lønn pr. kalenderår (Hovedtariffavtalen § 20).

Fravær på grunn av syke barn/syk barnepasser må dokumenteres med egenmelding i MinGat.

Det understrekes at aspirantene i henhold til arbeidskontrakten er forpliktet til å søke om utsettelse av militærtjeneste under utdanningsperioden. KRUS utsteder etter forespørsel nødvendig dokumentasjon i tilfeller hvor arbeidskontrakten ikke er nok. Det foreligger en avtale om at en søknad om utsettelse av militærtjeneste i tiden aspirantene er ansatt ved KRUS skal innvilges. Dersom søknad om utsettelse av militærtjeneste likevel ikke innvilges skal KRUS oversendes kopi av vedtaket for videre behandling.

På grunn av at aspirantene allerede er i en utdanningssituasjon har aspirantene ikke automatisk rett til permisjon i forbindelse med eksamener ved andre høgskolestudier (Statens personalhåndbok). Denne særavtalen skal for aspirantene tolkes slik at det ikke vil bli gitt lesedager for eksamener og at det ikke kan forventes, men at det kan, etter en totalvurdering gis permisjon på selve eksamensdagen dersom studiene har relevans for yrket som fengselsbetjent. Fridagen vil da i så fall registreres som en velferdspermisjon. KRUS sine behov går foran aspirantens behov for fri i forbindelse til andre studier.