Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

KRUS3205 Isolasjon

Emnekode KRUS3205 Isloasjon
Engelsk emnenavn KRUS3205 Isolation
Studieprogrammet emnet inngår i Bachelorstudium i straffegjennomføring
Emnegruppet emnet inngår i Valgfritt programemne
Studiepoeng 15
Semester Vår 2023
Undervisningsspråk Norsk
Emneansvarlig

Kriminalomsorgen har iverksatt en rekke tiltak for å redusere bruk av isolasjon, særlig etter at Sivilombudsmannens forebyggingsenhet i juni 2019 offentliggjorde en særskilt melding til Stortinget om isolasjon og manglende menneskelig kontakt i norske fengsler. Et viktig tiltak i så henseende er økt kunnskap og økte isolasjonsforebyggende ferdigheter hos ansatte i kriminalomsorgen og deres samarbeidspartnere i fengslene.

Innledning

Emnet vil gjennom forsknings- og erfaringsbasert kunnskap gi et faglig grunnlag for a) å forebygge bruk av isolasjon gjennom proaktivt arbeid i miljøene og i avdelingene, eller at innsatte isolerer seg selv, og b) forebygge skadevirkninger hos innsatte og domfelte etter at isolasjon er et faktum. Dette emnet vil gi deg kompetanse om sentrale forhold vedrørende bruken av isolasjon. I emnet presenteres historiske, juridiske, samfunnsvitenskapelige og psykologiske perspektiver på isolasjonsproblematikken. 

Studiesamlinger

Emnet er organisert i tre studiesamlinger. Studentene skal arbeide med studieoppgaver før og etter samlingene.

I den første samlingen skal studentene tilegne seg grunnleggende, nyansert kunnskap om bruk av isolasjon i kriminalomsorgen. Sosiologiske, kriminologiske og juridiske perspektiver vil her stå sentralt. Psykologisk kunnskap om menneskers reaksjoner på isolasjon og mulige skadevirkninger, samt menneskerettslige forpliktelser og juridiske rammer for bruk av isolasjon, er blant temaene.

I den andre samlingen settes fokus på hvordan aktivitetsteori og empatisk kommunikasjons- og relasjonsarbeid kan bidra til å forebygge isolasjon. De strukturelle rammene for tverretatlig samarbeid og innleide tjenesters mandat vil også inngå blant temaene i denne samlingen. I løpet av andre samling skal studentene starte planlegging av et prosjekt som tar sikte på forebygging av isolasjon ved eget arbeidssted. Innføring av prosjektarbeid som metode står her sentralt.

I den tredje samlingen vil de ulike planene bli diskutert og kommentert av medstudenter og faglærere.

Våren 2023 - Oversikt over samlinger og eksamensdatoer

KRUS3205 Uke Datoer Sted
Samling 1 3 17. januar - 19. januar KRUS/ hybrid
Samling 2 7 14. febraur - 16. februar KRUS/ hybrid
Samling 3 16 18. april - 20. april KRUS/ hybrid
EKSAMEN 24 12. juni og 13. juni Muntlig eksamen

Onsdagene på samling 1 og 2 vil det også være andre deltagere fra Kriminalomsorgen som deltar.

Tidspunkt dag 1: kl.10.00-16.00, dag 2: kl.09.00-16.00, dag 3: kl.09.00-15.00 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • tverrfaglig kunnskap om isolasjonsproblematikk i kriminalomsorgen og kritikken av denne, herunder et historisk perspektiv på tematikken
 • kunnskap om psykisk uhelse og sårbarhetsfaktorer, isolasjonssymptomer og isolasjonsskader
 • perspektiver på isolasjon som metode i et organisasjons- og sikkerhetsperspektiv
 • juridisk kunnskap som angir plikter, rammer og føringer for forebygging av isolasjon, nasjonalt og internasjonalt
 • kunnskap om aktivitetsteori, innsatte og domfeltes aktivitetsbehov og empatisk kommunikasjons- og relasjonsarbeid
 • kjennskap til enkel prosjektmetodikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende tilegnet forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om isolasjonsproblematikk i forebygging av isolasjon og isolasjonsskader
 • kan gjenkjenne innsatte og domfeltes stressreaksjoner på isolasjon og være i stand til å handle adekvat for å forebygge isolasjonsskader, alene og i samarbeid med andre
 • kan med utgangspunkt i tilegnet teori og metodikk på en systematisk måte kartlegge og gjennomføre tiltak som forebygger unødvendig bruk av kontroll og isolasjon
 • kan forklare egne reaksjonsmønstre og besitter dialogbaserte kommunikasjonsferdigheter, som forebygger unødvendig bruk av isolasjon og fremmer motivasjon for meningsfull, menneskelig kontakt
 • kan anvende tilegnede ferdigheter knyttet til etablering av prosjekt

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i sentrale etiske problemstillinger om sikkerhet og isolasjon i norsk kriminalomsorg på individ- og systemnivå
 • kan på en nyansert, kritisk og reflektert måte formidle sentralt fagstoff, teorier, problemstillinger og løsninger knyttet til isolasjonsproblematikken, både skriftlig og muntlig
 • kan bidra til utvikling av god isolasjonsforebyggende praksis, alene og sammen med andre

Krav til forkunnskap

Opptak til påbygningsstudiet (Bachelorstudium i straffegjennomføring) eller enkeltemneopptak, jf. Forskrift om studier, eksamen og opptak kap. 3. Det anbefales at studenten har gjennomført KRUS3000 og KRUS3100 eller tilsvarende. 

Opptakskrav ved enkeltemneopptak

Søker må være ansatt i kriminalomsorgen, være student ved en internasjonal utdanningsinstitusjon som KRUS samarbeider med, eller tilhøre en av kriminalomsorgens samarbeidspartnere. Søker må ha bestått fengselsbetjentutdanning eller ha bestått minimum 120 studiepoeng ved annet universitet eller høyskole. Internasjonale utvekslingsstudenter og ansatte i kriminalomsorgen prioriteres.

Arbeids- og undervisningsformer

I dette emnet skal studentene jobbe aktivt med utfordringer knyttet til bruken av isolasjon ved eget arbeidssted. Det forventes at studentene jobber minimum 375 timer med emnet. I dette ligger deltakelse i samlinger ved KRUS, obligatoriske arbeidsoppgaver som det skal arbeides med i mellomperiodene og selvstudier. Undervisningen består av tre samlinger, hver på inntil tre dager. Digitalisert undervisning kan bli benyttet ved behov.

Arbeidskrav

Mellomoppgave 1: Individuell, praktisk/skriftlig oppgave.

Mellomoppgave 2: Individuell eller gruppevis (maks 3) utarbeidelse av en prosjektplan for et lokalt tiltak for forebygging av isolasjon.

Det er krav om minimum 80% fremmøte på samlinger.

Arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Vurdering og eksamen

Muntlig individuell eksamen med utgangspunkt i studentens prosjektplan.  

En intern og en ekstern sensor.

Karakterskala/Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Se nærmere om beskrivelsene av karakternivåene i Forskrift om studier, eksamen og opptak og Lov om universiteter og høyskoler.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt ved muntlig eksamen.

Rettigheter og plikter ved eksamen

Studentens rettigheter og plikter framgår av Forskrift om studier, eksamen og opptak og er nærmere beskrevet i utfyllende retningslinjer.

Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som regnes som fusk ved eksamen. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Informasjon om karakterer, klageadgang og prosess for behandling av begrunnelser og klager med frister kommuniseres og behandles i Studentweb.

Ny sensorkommisjon ved klage på formelle feil består av en intern og en ekstern sensor. Den nye kommisjonen får ikke innsikt i opprinnelig karakter og begrunnelse.

Publisert | Oppdatert 11. april 2023