Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

KRUS3204 Innsatte og domfelte med psykiske lidelser

Emnekode KRUS3204 Innsatte og domfelte med psykiske lidelser
Engelsk emnenavn Prisoners and Convicted with Mental Illness
Studieprogrammet emnet inngår i Bachelorstudium i straffegjennomføring
Emnegruppet emnet inngår i Valgfritt programemne
Studiepoeng 15
Semester Vår 2023
Undervisningsspråk Norsk
Emneansvarlig

Videopresentasjon av emnet: Emneinformasjon KRUS3204 - Vår 2023

Mennesker som gjennomfører straff, befinner seg ofte i krevende og sårbare situasjoner. En stor andel innsatte og domfelte har store utfordringer med sin psykiske helse. Det å arbeide med disse innsatte og domfelte vil ofte være utfordrende for fengselsbetjenter og deres samarbeidspartnere, internt og eksternt.

Forsknings- og erfaringsbasert kompetanse skal gi faglig grunnlag for tiltak og intervensjoner. Dette emnet vil gi deg kompetanse om sentrale forhold vedrørende psykiske lidelser, aggresjon og vold, selvskading og isolasjonsproblematikk, og innfallsvinkler til å møte disse utfordringene. Du vil lære om hvordan du selv og dine kolleger kan ivareta egen helse og sikkerhet i dette arbeidet.

Samlinger og eksamensdatoer

Emnet er bygget opp rundt tre nettbaserte samlinger. Under den første samlingen gjennomgås fenomenkunnskap som betraktes som vesentlig å kjenne til for arbeid med innsatte og domfelte. Dette vil være forskningsbasert kunnskap om utvalgte psykiske lidelser, institusjonssosiologi og juridiske rammer.

Den andre samlingen handler om aggresjon og vold, selvskading og isolasjonsproblematikk knyttet til psykiske lidelser. Fokus vil her være teoretisk innsikt og håndtering av disse problematikkene. Kunnskap om forebygging, kommunikasjons- og samspillsfaktorer og menneskesyn/verdier vil stå sentralt.

I den tredje digitale samlingen skal deltakerne observere og diskutere utøvelse av praktiske relasjons- og kommunikasjonsferdigheter. Her vil forebygging og håndtering av krevende situasjoner stå sentralt.

Oversikt over samlinger våren 2023

KRUS3204UkeDatoerSted
Samling 1531. januar - 2. februarDigitalt
Samling 21221. mars - 23. mars Digitalt
Samling 3199. mai - 11. mai Digitalt
EKSAMEN2414. og 15. juniDigital muntlig

Tidspunkt for samlingene er kl. 09.00-16.00 alle dager. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • bred kunnskap om utvalgte psykiske lidelser, aggresjon og vold, selvskading og isolasjonsproblematikk
 • kunnskap om juridiske rammer og organisering av psykisk helsetjeneste for innsatte og domfelte 
 • kunnskap om relevante institusjonssosiologiske perspektiver
 • kunnskap om risikofaktorer og forbyggende faktorer: statiske-, organisatoriske-, individuelle- og dynamiske faktorer knyttet til psykisk ustabile innsatte og domfelte
 • bred kunnskap om stressmestring og selvregulering
 • kjennskap til utvalgte forskningsbaserte metoder for fengselsbetjenters arbeid med psykisk ustabile innsatte og domfelte

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om kommunikasjons- og relasjonsferdigheter for å forebygge aggresjon og vold, samt isolasjonsskader
 • anvende kunnskap om deeskalering
 • identifisere innsatte og domfelte med behov for tettere oppfølging og/eller profesjonell helsehjelp
 • dokumentere og kommunisere observasjoner til relevante samarbeidspartnere 
 • reflektere over faglig utøvelse, vurdere og justere egen oppgaveutførelse

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante profesjonsfaglige og profesjonsetiske problemstillinger innen fagfeltet på individ- og systemnivå
 • kan møte innsatte og domfelte med psykiske lidelser på en profesjonell måte
 • kan på en nyansert og reflektert måte formidle sentralt fagstoff, teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan bidra til utvikling av god praksis for ivaretakelse av innsatte/domfelte med psykiske lidelser og kolleger

Krav til forkunnskap

Opptak til påbygningsstudiet (Bachelorstudium i straffegjennomføring) eller enkeltemneopptak, jf. Forskrift om studier, eksamen og opptak kap. 3. Studentene må ha bestått minimum 120 stp. Det anbefales at studenten har tatt KRUS3000 og KRUS3100 eller tilsvarende.

Opptakskrav ved enkeltemneopptak

Søker må være ansatt i kriminalomsorgen, være student ved en internasjonal utdanningsinstitusjon som KRUS samarbeider med, eller tilhøre en av kriminalomsorgens samarbeidspartnere. Søker må ha bestått fengselsbetjentutdanning eller ha bestått minimum 120 studiepoeng ved annet universitet eller høyskole. Internasjonale utvekslingsstudenter og ansatte i kriminalomsorgen prioriteres.

For mer informasjon, se nettsidene våre.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er nettbasert. Det forventes at studentene arbeider minimum 375 timer med emnet. I dette ligger deltakelse i nettsamlinger på Teams i sanntid, obligatoriske arbeidsoppgaver som det skal arbeides med i mellomperiodene og selvstudier.

Det legges opp til at studentene i gruppe og individuelt arbeider med teori og case/situasjon/problematikk/målgruppe hentet fra eget arbeidssted. Det skal arbeides med obligatorisk emneoppgave i mellomperiodene mellom samlingene. I en av samlingene vil det bli lagt vekt på bevisstgjøring av kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter gjennom eksempelvis visning av simuleringer/scenarioer, og bruk av case.

Arbeidskrav

To obligatoriske innleveringer/arbeidskrav i forbindelse med en skriftlig, individuell emneoppgave tilknyttet selvvalgt case/situasjon/problematikk/målgruppe:

 • Utkast, minimum 1000 ord
 • Ferdig emneoppgave, omfang 2500 - 3000 ord.

80 % obligatorisk deltagelse på samling.

Arbeidskravet må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen via videosamtale/Teams, 25-35 minutter.

En intern og en ekstern sensor benyttes.

Karakterskala/Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Se nærmere om beskrivelsene av karakternivåene i innledningen Forskrift om studier, eksamen og opptak og Lov om universiteter og høyskoler.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Rettigheter og plikter ved eksamen

Studentens rettigheter og plikter framgår av Forskrift om studier, eksamen og opptak og er nærmere beskrevet i utfyllende retningslinjer.

Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som regnes som fusk ved eksamen. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Informasjon om karakterer, klageadgang og prosess for behandling av begrunnelser og klager med frister kommuniseres og behandles i Studentweb.

Ny sensorkommisjon ved medhold i klage på formelle feil består av en intern og en ekstern sensor. Den nye kommisjonen får ikke innsikt i opprinnelig karakter og begrunnelse.

Publisert | Oppdatert 11. april 2023