Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

KRUS3203 Veiledning i kriminalomsorgen

Emnekode KRUS3203 Veiledning i kriminalomsorgen
Engelsk emnenavn Supervision and Counselling in Correctional Service
Studieprogrammet emnet inngår i Bachelorstudium i straffegjennomføring
Emnegruppet emnet inngår i Valgfritt programemne
Studiepoeng 15
Semester Vår 2023
Undervisningsspråk Norsk
Emneansvarlig

Emnet KRUS3203 Veiledning i kriminalomsorgen gir grunnleggende kompetanse i veiledningsstrategier og veilederrollen. Emnet tar for seg både individuell veiledning og gruppeveiledning. Studiet skal gi studenten handlingskompetanse som veileder, som består i å planlegge, begrunne, gjennomføre og evaluere veiledning. Studiet skal også bidra til økt kunnskap om og trening i kommunikasjonsferdigheter og verktøy til bruk i veiledningen.

Emnet KRUS3203 Veiledning i kriminalomsorgen kvalifiserer for veiledningsoppgaver på alle nivåer og områder og er relevant for alle som har veiledningsoppgaver tillagt i sin funksjon eller har bruk for veiledningskompetanse i sitt arbeid.

Hensikten med veiledning er å skape en mer synlig sammenheng mellom teori og praksis, og å bidra til refleksjon, bevisstgjøring og læring. Å være veileder krever derfor yrkeserfaring, veiledningskunnskaper og -ferdigheter, profesjonelle holdninger og pedagogisk kompetanse.

Det legges vekt på praktiske øvelser knyttet til den enkelte students egne erfaringer som veileder og refleksjon rundt disse. Etisk refleksjon rundt egen rolle som veileder i møte med veisøker er sentralt.

Våren 2023 - Samlinger og eksamensdato

KRUS3203 Uke Datoer Sted
Samling 1 4 24. januar - 26. januar KRUS
Samling 2 10 7. mars - 9. mars KRUS
Samling 3 18 2. mai - 4. mai KRUS
EKSAMEN 22 30. mai - 1. juni Hjemmeeksamen

Tidspunkt dag 1: kl.10.00-16.00, dag 2: kl.09.00-16.00, dag 3: kl.09.00-15.00 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale temaer innenfor veiledning som fagområde
 • skal ha kunnskap om grupper og gruppeprosesser
 • har innsikt i og forståelse for veilederens arbeidsoppgaver, ansvar og roller
 • har kunnskap om kommunikasjonsteori og vet hvordan god kommunikasjon bidrar til god veiledning
 • skal ha kunnskap om og forståelse for konteksten veiledningen utøves innenfor

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende ulike strategier for veiledning av både individ og gruppe i ulike situasjoner og sammenhenger
 • Anvende faglig kunnskap om veiledning slik at veisøker oppnår faglig og personlig utvikling
 • tilrettelegge for et positivt læringsmiljø i veiledningssituasjonen
 • anvende kommunikasjonsferdigheter som fremmer motivasjon og utvikling hos veisøker/e
 • vurdere egen praksis som veileder og justere og utvikle denne ved behov

Generell kompetanse

Studenten kan

 • identifisere, reflektere over og håndtere etiske utfordringer i veiledning og i veilederrollen
 • bidra til utvikling av veiledning i kriminalomsorgen
 • legge til rette og motivere for læring gjennom veiledning
 • holde seg oppdatert innen veiledningsfaget

Krav til forkunnskap

Opptak til påbygningsstudiet (Bachelor i straffegjennomføring) eller enkeltemneopptak, jf. Forskrift om studiet Bachelor i straffegjennomføring. Studentene må ha bestått minimum 120 stp. innen relevante fagområder. Det anbefales at studentene har tatt KRUS3000 og KRUS3100 eller tilsvarende.

Opptakskrav ved enkeltemneopptak

Søker må være ansatt i kriminalomsorgen, være student ved en internasjonal utdanningsinstitusjon som KRUS samarbeider med, eller tilhøre en av kriminalomsorgens samarbeidspartnere. Søker må ha bestått fengselsbetjentutdanning eller ha bestått minimum 120 studiepoeng ved annet universitet eller høyskole.

Søkere som jobber som aspirantveiledere og aspirantledere gis førsteprioritering.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er organisert som et deltidsstudium over ett semester med samlinger og studiearbeid mellom samlingene. Det vil være inntil tre samlinger, hver på inntil tre dager.

Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene et godt læringsutbytte og vil særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Arbeidsformene vil variere mellom klasseromsundervisning, praktiske øvelser og oppgaver og innebærer stor grad av studentaktivitet. Digitalisert undervisning kan bli benyttet ved behov. Studentene skal jobbe med egne erfaringer gjennom å skrive refleksjonslogg, erfaringsdeling i grupper og veiledning av medstudenter. Det må påregnes studiearbeid mellom samlingene.

Arbeidskrav

Et individuelt skriftlig refleksjonsnotat på 1000-1200 ord. Bruk formelle krav for oppgaveskriving ved KRUS.

Det er krav om minimum 80% fremmøte på samlinger.

 Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 2500 ord, +/- 10%. Bruk formelle krav for oppgaveskriving ved KRUS.

En intern og en ekstern sensor.

Karakterskala/Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Se nærmere om beskrivelsene av karakternivåene i innledningen samt Forskrift om studiet bachelor i straffegjennomføring og Lov om universiteter og høyskoler.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Alle

Rettigheter og plikter ved eksamen

Studentens rettigheter og plikter framgår av Forskrift om studier, eksamen og opptak og er nærmere beskrevet i utfyllende retningslinjer.

Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som regnes som fusk ved eksamen. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Informasjon om karakterer, klageadgang og prosess for behandling av begrunnelser og klager med frister kommuniseres og behandles i Studentweb.

Ny sensorkommisjon ved klage består av en intern og en ekstern sensor. Den nye kommisjonen får ikke innsikt i opprinnelig karakter og begrunnelse

Publisert | Oppdatert 11. april 2023