Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

KRUS3100 Kriminalitetsforebyggende arbeid i kriminalomsorgen

Emnekode KRUS3100 Kriminalitetsforebyggende arbeid i kriminalomsorgen
Engelsk emnenavn Crime Prevention in the Correctional Service
Studieprogrammet emnet inngår i Bachelorstudiet i straffegjennomføring
Emnegruppet emnet inngår i Teoretiske fellesemner
Studiepoeng 15
Semester Høst 2022
Undervisningsspråk Norsk

Emnet tar utgangspunkt i målsetningen om at kriminalomsorgens praksis skal være kunnskapsbasert.

Med utgangspunkt i egen praksiserfaring skal studentene velge seg ut en avgrenset målgruppe, fordype seg i denne gruppens særlige situasjon, herunder også rettslige rammer, og kriminalomsorgens måter å møte og tilrettelegge for gruppen på. Hva slags kunnskap bygger kriminalomsorgens praksis på? Er kunnskapen pålitelighet og relevant? Hva finnes av forskningsbasert kunnskap om den aktuelle målgruppen, og hvordan kan den omsettes til konkret forebyggende praksis med den valgte målgruppen

Emnets hovedtemaer er som følger:

 • utbredelse av kriminalitet og kjennetegn ved utøvere av ulike typer kriminalitet
 • marginalisering, sårbarhet, risiko og beskyttende faktorer
 • forebyggende tiltak på struktur, gruppe og individnivå
 • systematisk og reflektert bruk av ulike kunnskapskilder for å styrke det faglige beslutningsgrunnlaget i praksis

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om utbredelse og omfang av aktuelle kriminalitetsproblemer, og sammenhengen med sosiale og helsemessige problemer
 • har bred og spesialisert kunnskap om hvordan kriminalitetsutvikling kan forklares med utgangspunkt i sårbarhet, risiko og beskyttende faktorer på ulike nivåer
 • har kunnskap om metoder i det kriminalitetsforebyggende arbeidet, og deres anvendelighet i egen praksis
 • har kunnskap om anvendelse av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap i kriminalomsorgens praksis

Ferdigheter

Studenten

 • kan innhente relevant informasjon for å beskrive omfang og utbredelse av ulike typer kriminalitet, og redegjøre for sammenhenger med sosiale og helsemessige problemer
 • kan innhente og kritisk vurdere tilgjengelig kunnskap om konkrete praksisnære problemstillinger
 • kan formidle kunnskap om kriminalomsorgens rehabiliterende og forebyggende tiltak til aktuelle samarbeidspartnere
 • kan identifisere personer med behov for velferdstjenester, og følge opp slik at kontakt med relevante tjenester oppnås

Generell kompetanse

Studenten

 • kan på selvstendig grunnlag, og i samarbeid med andre, utvikle egen praksis på bakgrunn av teoretisk og praktisk kunnskap om ulike grupper innsatte og domfelte og ulike typer kriminalitetsproblemer
 • kan formidle faglig begrunnelse for valg av forebyggende tiltak overfor relevante samarbeidspartnere
 • kan diskutere overførbarhet og relevans av forskning til praksis
 • kan redegjøre for særtrekk ved forskningsbasert kunnskap, og forskjeller og likheter mellom forskningsbasert og praksisbasert kunnskap

Forkunnskapskrav

 1. Opptak til påbygningsstudiet (Bachelorstudium i straffegjennomføring), jf. Forskrift om studier, eksamen og opptak kapittel 3
 2. Bestått KRUS3000

Arbeids- og undervisningsformer

Det forventes at studentene jobber minimum 375 timer med emnet. I dette ligger deltakelse i tre samlinger på inntil tre dagers varighet. Digitalisert undervisning kan bli benyttet ved behov. To av samlingene er planlagt å foregå ved KRUS, mens en av samlingene er planlagt som fjernundervisning. Det inngår også obligatoriske arbeidsoppgaver som det skal arbeides med i mellomperiodene samt selvstudier.

Arbeidsmåtene på samlingene vil variere mellom forelesninger, fremlegg og diskusjoner i seminar og arbeid i grupper. Studentenes erfaringer fra arbeidslivet inngår i studiearbeidet.

Veiledet individuell semesteroppgave inngår både som arbeidsform og vurderingsform.

Arbeidskrav

Innlevering av utkast til semesteroppgave. Omfang: Maksimalt 2400 ord. Utkastet leveres inn en uke før siste samling. Studentene får tilbakemelding på utkastet fra faglærer på samlingen. 80 % obligatorisk deltakelse på samlinger.

Arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Vurdering og eksamen

Individuell semesteroppgave. Omfang: 2200-2400 ord. Besvarelser under 2200 ord og besvarelser over 2400 blir ikke sensurert.

En intern og en ekstern sensor.

Karakterskala/Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Se nærmere om beskrivelsene av karakternivåene i innledningen samt Forskrift om studier, eksamen og opptak og Lov om universiteter og høyskoler.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Rettigheter og plikter ved eksamen

Studentens rettigheter og plikter framgår av Forskrift om studier, eksamen og opptak og er nærmere beskrevet i utfyllende retningslinjer. 

Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som regnes som fusk ved eksamen. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Informasjon om karakterer, klageadgang og prosess for behandling av begrunnelser og klager med frister kommuniseres og behandles i Studentweb.

Ny sensorkommisjon ved klage består av en intern og en ekstern sensor. Den nye kommisjonen får ikke innsikt i opprinnelig karakter og begrunnelse.

Pensum

Se programplan for BA22.

Publisert | Oppdatert 19. juni 2023