Generelt

Ved fravær må det enten foreligge innvilget søknad om permisjon i forkant av fraværet, eller det må benyttes egen- eller sykemelding. I første og fjerde semester skal fravær som på forhånd ikke er godkjent (egen sykdom, barns sykdom, akutte forhold etc.) varsles til arbeidsgiver umiddelbart ved første fraværsdag, innen kl.09.00. Dokumentasjon for fravær (ved sykdom eller ved permisjon) leveres til I-senter eller direkte til førstebetjent. Etter hvert skal det leveres egenmelding/omsorgspermisjon sykt barn på vårt elektroniske fraværssystem GAT. Ugyldig fravær vil gi reaksjon etter § 12 i «Instrukser og utfyllende regler». Når aspirantens fravær i veiledet praksisopplæring blir for stort vil KRUS etter en helhetsvurdering avgjøre om hele eller deler av de praktisk-teoretiske semestrene må tas igjen.

Fravær og rett til eksamen

Ved fravær på mer enn 20 % i ett emne må aspiranten selv søke om å få gå opp til eksamen, jfr. eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen § 17.

Det vil bli foretatt en helhetsvurdering før søknaden innvilges/avslås. Dersom søknaden avslås må eksamen og emnet fullføres og bestås ved en senere anledning.

Aspiranten må påberegne å utsette utdanningen til året etter dersom fraværet er for stort. Begrunnelse om utsettelse må knyttes til at KRUS anser at utdanningen som helhet blir mangelfull og ikke i tråd med forventningene til oppnådd nødvendig kompetanse. I slike tilfeller utløser dette ingen forpliktelser for KRUS. Det vil dermed være opp til den enkelte å skaffe jobb eller annet ved et slikt opphold.

Både sykdoms- og permisjonsfravær kan føre til utsatt eksamen eller gjenopptakelse av emnet. Avgjørelse om utsettelse eller avbrudd/gjenopptakelse blir tatt av direktøren ved KRUS.

En slik avgjørelse kan påklages til Kriminalomsorgens aspirantnemd.

For sent oppmøte eller fravær på eksamensdagen

Dersom aspiranten ikke møter til eksamen må det foreligge en sykmelding fra lege på fraværet. Da vil ikke dette regnes som ett eksamensforsøk. Legeerklæring er ikke tilstrekkelig og anses som ugyldig dokumentasjon. Aspiranter som møter mer enn en time for sent på eksamensdagen vil ikke få adgang til eksamen og det vil bli regnet som ett forsøk.

Forsentkomminger

Dersom aspiranten kommer for sent til arbeid/undervisningsdag skal dette varsles arbeidsgiver/aspirantleder snarest. Det kan gis tjenstlig tilrettevisning dersom aspiranten kommer for sent uavhengig av gjentakelser/alvorlighetsgrad. Aspiranten har selv ansvar for å ha kontroll på eget fravær. Dersom aspiranten kommer mer enn en time for sent registreres dette også som fravær i GAT.