Retningslinjer for eksamen og klage på sensur

Retningslinjene for eksamen og klage på sensur er fastsatt med hjemmel i: Lov om universiteter og høgskoler 1.4. 2005, Forskrift om delvis innlemming av Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS, Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen og Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen. De to siste forskriftene er fastsatt av KSF 30.september 2011, med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.183 § 2-2. 

Aspiranten kan be om begrunnelse på karakteren avgitt til eksamen innen en uke etter at karakteren er offentliggjort (kan gis tre uker). Det er intern sensor som gir begrunnelsen. Aspirantens ønske om begrunnelse fremmes via Studentweb. Sensor kan da velge om de vil gi en skriftlig eller muntlig begrunnelse til aspiranten innen to uker. Dersom aspiranten velger å klage på karakteren etter å ha fått begrunnelsen, skal klagen fremmes via Studentweb. Denne klagen må fremmes innen tre uker etter kunngjøring av eksamensresultatet, eller innen tre uker etter at begrunnelse for karakter er gitt. Klagen vil da automatisk gå til ny sensorkommisjon. Ny kommisjon står helt fritt i bedømmelsen av besvarelsen. Konsekvensen av dette nye vurderingsarbeidet kan bli til gunst eller ugunst for klager eller ikke føre til endring. Karakter etter klagebehandlingen blir gjeldende. Se for øvrig vedlegg til denne instruksen vedrørende retningslinjer for klage på karakter ved skriftlig og muntlig eksamen. 

Retningslinjer for arbeidskrav

Et arbeidskrav er en oppgave, et prosjektarbeid, en fremføring, en praktisk øvelse, en godkjenningsprøve eller annet studiearbeid som aspirantene må utføre og få godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Hvert emne beskriver slike arbeidskrav. Arbeidskrav stilles for å stimulere aspirantenes utvikling og studieinnsats og sikre deltakelse der dette er nødvendig i studiet.

Det fremgår av studieplanen om det er obligatoriske arbeidskrav i emnet, og eventuelt hvilke arbeidskrav som skal oppfylles. Alle arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. I første og fjerde semester må arbeidskrav være godkjent for at aspirantene skal kunne fremstille seg til eksamen. I andre og tredje semester inngår godkjente arbeidskrav i en totalvurdering for vurdering av bestått/ikke bestått studieår. Obligatorisk deltagelse regnes som et arbeidskrav.m, eller eventuell konklusjon om plagiat/fusk. Jf. forskrift om eksamen §13 og aspirantforskriften §14. 

Retten til å ta eksamen

Aspiranter som ikke har levert eller fått godkjent obligatoriske innleveringer der krav om godkjenninger er fastsatt i studieplanen, kan nektes adgang til å gå opp til eksamen i emnet, jfr. eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen § 17.

Aspiranten er selv ansvarlig for å holde seg informert om gjeldende frister. Aspiranten er også ansvarlig for at arbeidskravet leveres til rett tid i Canvas.

Faglærere som har ansvaret for de ulike emnene, har ansvar for at arbeidskrav gjøres kjent og vurderes etter fastsatt frist. Når et arbeidskrav ikke godkjennes, har aspiranten anledning til å bearbeide arbeidskravet for ny vurdering. Faglærer/-teamet foretar begge vurderingene.

Fysisk funksjonstest

Fysisk funksjonstest er et arbeidskrav og er hjemlet i Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen og i studieplan for fengselsbetjentutdanningen. Avsluttende fysisk funksjonstest gjennomføres i slutten av tredje semester eller i løpet av fjerde semester. Testen må være godkjent før det gis anledning å gjennomføre eksamen i emnet KRUS2200 Sikkerhet og risiko II. 

Minstekravet er å bestå alle de fire øvelsene og samtidig oppnå minimum seks poeng. Aspiranter som ikke består fysisk funksjonstest ved første forsøk gis anledning til å ta testen på nytt. Aspiranter som har bestått testen i fjerde semester gis ikke anledning til å ta testen på nytt for å forbedre resultatet. Se Vedlegg A for ytterligere beskrivelse av testen. 

Tilrettelegging ved eksamen

Det henvises til § 15 i eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen. Det kan søkes om tilrettelegging ved eksamen dersom man har særskilte behov av medisinske eller andre grunner. Ved alle fysiske skader kreves det legeattest. Søknad om særordninger ved varig behov, må være levert studieadministrasjonen senest to uker før første eksamen. Ved akutte skader kan dette fravikes. Attester bør spesifisere hvilke særordninger som er nødvendige/anbefales. For tilrettelegging ved dysleksi, må det foreligge en sakkyndig rapport.

Tilretteleggingen ved gjennomføring av eksamen kan være ekstra tid eller særskilte hjelpemidler. Alt må skje innenfor rammen.

Fusk

Fusk foreligger når en aspirant har annet enn tillatte hjelpemidler tilgjengelig under eksamen, eller på andre måter handler i strid med eksamensregelverket eller reglene om kildebruk, jfr. eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen § 14. Fusk anses som brudd på arbeidskontrakten, og saken vil bli behandlet som en personalsak, hvor oppsigelse kan bli resultatet. Plagiering er å framstille andres arbeid og idéer som sine egne og regnes som fusk. Regler for plagiering gjelder for innlevering, arbeidskrav og eksamen, se 4.8 punkt 8 for ytterligere informasjon.

Krav til bestått eksamen

Aspiranter som har strøket to ganger til samme eksamen/deleksamen, skal sies opp fra sin stilling, jfr. eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen § 21.

Bruk av PC og digitale eksamener

  1. Alle eksamener skal leveres via eksamensverktøyet WISEflow, dersom ikke annet er bestemt.
  2. Eksamensoppgavens første side inneholder formell informasjon om eksamen som kandidatene/aspirantene er forpliktet til å sette seg inn i.
  3. Kandidaten/aspiranten bekrefter at de er kjent med, og at de godkjenner eksamensvilkår som gjelder ved KRUS ved å svare på gitt eksamen.
  4. Besvarelsen leveres via WISEflow. Kandidaten/aspiranten plikter å gjøre seg kjent med informasjon for innlevering.
  5. Kandidaten/aspiranten er selv ansvarlig for at det tekniske utstyret vedkommende benytter er i orden og fungerer gjennom hele eksamen. Det er kandidatens/aspirantens plikt til å se til at det lagres sikkerhetskopier gjennom eksamenstiden. Det er kandidatens/aspirantens plikt til å kunne bruke en programvare som skal brukes utover WISEflow/Canvas, f. eks. et tekstbehandlingsprogram.
  6. Innleveringsfristen er absolutt og ufravikelig. Kandidaten plikter dermed å ha levert oppgaven innen tidsfristen. Det vil ikke tas hensyn til forsinkende faktorer kandidaten selv skal kunne forutse, som tekniske problemer med arbeidsverktøy og lignende. Ved uforutsette personlige og alvorlige hendelser vil kandidaten under sspesielle omstendigheter kunne søke om utsatt innleveringsfrist. Slike saker behandles av studieleder.
  7. Når en besvarelse er innlevert er det ikke mulig å erstatte, eller etterlevere, hele eller deler av en innlevert besvarelse. Besvarelser som forsøkes innlevert etter fristen vil bli avvist.
  8. a) Plagiatkontroll blir utført ved alle skriftlige eksamener ved KRUS. Plagiatkontroll blir foretatt både elektronisk via WISEflow og ved vanlig sensurarbeid der sensorene kan oppdage at hele eller deler av besvarelsen ikke er kandidatens eget arbeid. Besvarelsen blir kontrollert basert på kildehenvisninger, referansebruk og evt. hvilke tekster som gir utslag på plagiatkontrollen.
    b) Dersom plagiatkontrollen får et utslag på 20 % eller mer iverksettes følgende:

Administrasjonen ved KRUS forbereder saken. Aspiranten skal forklare hvordan hun/han har gått frem i arbeidet med besvarelsen og gi evt. forklaring på hvorfor plagiatkontrollen har slått ut med 20 % eller mer. Etter samtalen vurderer KRUS om aspiranten skal få ikke bestått på eksamen, på bakgrunn av mistanke om, eller eventuell konklusjon om plagiat/fusk. Jf. forskrift om eksamen §13 og aspirantforskriften §14.