Eksamen

Regler for eksamen og gjennomføring av eksamen i studiet Bachelor i straffegjennomføring finner du i Forskrift om studiet bachelor i straffegjennomføring, kapittel 7 og 8. Forskriften i sin helhet finner du på Lovdata (ekstern lenke).

Under finner du en gjennomgang av det viktigste forskriften sier om eksamen. De formelle formuleringene til hver paragraf finner du i forskriften.

Definisjoner av sentrale uttrykk i forbindelse med eksamen (jf. forskriften):

Med eksamen, menes vurderingsformer som gir grunnlag for fastsetting av selvstendig karakter på vitnemålet.

Det kan benyttes ulike eksamensformer både individuelt og i gruppe. Disse beskrives nedenfor. Bedømmelse av fremføringer eller praktiske oppgaver gjelder også som eksamen når resultatet inngår som en del av vurderingsgrunnlaget.

Ordinær eksamen er den første eksamen som holdes i et emne, eller del av et emne, jf. forskriften § 8-1.

Ny eksamen er eksamen for studenter som ikke bestod ved siste ordinære eksamen, jf. forskriften § 7-7 og § 8-2. Denne kan gjennomføres før eller i starten av følgende semester, jf. forskriften § 8-1

Utsatt eksamen er for studenter som hadde gyldig fravær ved siste ordinære eksamen. Fravær må dokumenteres med legeattest el. a., jf. forskriften § 8-2

Ny eksamen og utsatt eksamen arrangeres normalt samtidig, og tidspunktet settes så tidlig som mulig etter eventuell begrunnelse på karakter og klagebehandling, og i rimelig tid etter ordinær eksamen, jf. forskriften § 8-2.

Ulike eksamensformer

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn (skoleeksamen), er en eksamen som blir avholdt i angitt lokale med eksamensinspektør tilstede under eksamen, jf. forskriften § 8-3 for detaljer av gjennomføringen. Ingen hjelpemidler er tillatt med mindre det fremgår av emneplanen, jf. forskriften § 8-4.

Hjemmeeksamen (skriftlig eksamen uten tilsyn) er en eksamen som blir avholdt uten et bestemt eksamenslokale og uten eksamensinspektører. Hjemmeeksamen kan gjennomføres individuelt eller i gruppe i h.h.t. hva som fremgår av emneplanen. Alle hjelpemidler er tillatt.

Semesteroppgave.

Muntlig eksamen er en eksamen der kandidaten besvarer eksamensoppgaven muntlig for sensorer muntlig høring av eksamenskandidat, jf. forskriften § 8-11.

Alle eksamensformer kan påklages etter nærmere retningslinjer. Eksamensdatoer fremkommer av Studentweb.

Vilkår for å gå opp til eksamen

For at studenten skal kunne gå opp til eksamen, må han/hun oppfylle kravene til fremmøte og ha fått godkjent eventuelle obligatoriske aktiviteter. Dette finner man informasjon om i emneplanene og studieplanen for bachelorstudiet.

Oppmelding

Studentene meldes opp til eksamen av studieadministrasjonen. Ved ny/utsatt eksamen har studenten ansvaret for å påse at han/hun har blitt oppmeldt.

Du må selv følge med på den informasjonen som gis når det gjelder tidspunkt og sted for eksamen og de ulike fristene du må forholde deg til. Tid og sted fremgår av Studentweb.

Hvis du ønsker å forbedre karakteren, kan du melde deg opp til ordinær eksamen, jf. forskriften § 7-2.

Avmelding

Hvis du ønsker å melde seg av ordinær eksamen, må dette gjøres innen oppgitt frist.

Avmelding til ny og utsatt eksamen skal skje senest to uker før eksamen. Beskjed gis til Studieadministrasjonen innen fristen.

Antall forsøk til eksamen

Du kan ikke melde seg opp til eksamen i samme emne mer enn tre ganger, jf. forskriften § 7-4.

Forsøk til eksamen ved nytt opptak til samme studieprogram

Hvis du har fått nytt opptak til studieprogrammet etter fravær på tre år, starter du på nytt med nye forsøk til eksamen og praksis som det står i forskriften. Hvis du har hatt opphold fra studiet på mindre enn tre år, teller tidligere forsøk til eksamen og praksis.

Ny sensur ved omarbeidet bacheloroppgave og andre større oppgaver

Hvis du ikke består bacheloroppgaven, kan du levere en omarbeidet versjon av bacheloroppgaven til ny sensur bare en gang. Hvis du stryker på praksisrelaterte oppgaver på under 10 stp og det ikke er mulig å endre problemstilling for oppgaven uten at du må gjennomføre praksisperioden på nytt, kan du levere en omarbeidet versjon av oppgaven. Man kan ikke levere omarbeidet versjon på andre typer oppgaver.

Særordninger ved eksamen, jf. forskriften § 8-9

Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell tilrettelegging ved den praktiske gjennomføringen av eksamen, kan søke om dette, jf. forskriften §§ 8-4, 8-9 og 8-10. 

Studenter med et varig behov, må dokumentere med bekreftelse fra lege, psykolog, logoped eller andre og gi en beskrivelse av hva det søkes om. Tilretteleggingen består i forlenget tid ved skriftlig skoleeksamen, bruk av særskilte hjelpemidler og/eller fysisk tilrettelegging og i særskilte tilfeller alternativ eksamensform.

Søknadsskjema ligger i Studentweb. I Studentweb trykker du i menyen på "Mer" og går til "Søknader". Derfra trykker du på "Ny søknad" og velger "Søknad om tilrettelegging på eksamen" fra listen. Fyll ut skjema, last opp dokumentasjon og send inn søknaden.

Det er Seksjon for studiekvalitet og studietjenester som behandler disse søknadene. Henvendelse kan skje til eksamenskontoret eller ved henvendelse via e-post til eksamen@krus.no

Fritak for et emne/eksamen i et emne

Dette vurderes ved søknad. Fritak (innpass)kan gis hvis studenten har studiepoeng i et overlappende emne fra annen høgskole eller universitet, jf. forskriften § 2-5 og ang. overlapp av emner, jf. forskriften § 2-4.

Sensur, begrunnelse og klageadgang

Det brukes både intern og ekstern sensor ved nesten alle eksamener ved bachelorstudiet, jf. forskriften § 9-1.

Sensur offentliggjøres i henhold til frister ved de ulike emnene. Sensurfristen er vanligvis 3(tre) uker fra eksamensdato. Sensorveiledning skal være tilgjengelig for aspirantene etter at karakteren er satt, jf. forskriften § 9-2.

Man kan be om begrunnelse for vurderingsresultatet innen en uke etter at resultatet er kunngjort, jf. forskriften § 9-4, første ledd. Begrunnelsen forespørres via Studentweb.

Man kan klage på sensuren/vurderingsresultatet, jf. forskriften § 9-4, andre ledd. Klagebehandlingsfristen er 3 (tre) uker etter at eksamensresultatet er kunngjort, eller etter at man har mottatt begrunnelse. Ønsker du å klage på karakteren, gjør du det gjennom Studentweb.

Ved muntlig eksamen, praktisk prøve eller annen bedømmelse som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages, jf. forskriften § 9-4, femte ledd. Formelle feil ved gjennomføring av muntlig eller praktisk eksamen kan likevel påklages. Eventuell krav om begrunnelse må fremmes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

Ønsker du å klage på formelle feil, benytter du Studentweb.

Både klage og begrunnelse kan etterspørres av hver enkelt også ved gruppeeksamen. Endres karakteren, er det kun den som har klaget som får endret karakter, ikke resten av gruppa, jf. UH-loven.

Fusk

Fusk foreligger når en student har annet enn tillatte hjelpemidler tilgjengelig under eksamen, eller på andre måter handler i strid med eksamensregelverket eller reglene om kildebruk og plagiering, jf. § 9-6

Karakterutskrift og vitnemål

Både endelig karakterutskrift og vitnemål blir automatisk tilsendt hvis du fullfører studiet ditt i henhold til normert studieprogresjon. Trenger du dokumentasjon på avlagte studiepoeng i løpet av studiet ditt, kan dette bestilles via Studentweb eller hentes via Vitnemålsportalen.