Eksamen

Regler for eksamen og gjennomføring av eksamen er beskrevet i Forskrift om studiet bachelor i straffegjennomføring, kapittel 7 og 8. Nedenfor finner du en gjennomgang av det viktigste forskriften sier om eksamen. De formelle formuleringene til hver paragraf finner du i forskriften. 

Sentrale uttrykk i forbindelse med eksamen

Noen sentrale definisjoner, jf. eksamensforskriften

Eksamen

Vurderingsformer som gir grunnlag for fastsetting av selvstendig karakter på vitnemålet. 

Det kan benyttes ulike eksamensformer både individuelt og i gruppe. Dette er beskrevet i et eget avsnitt. Bedømmelse av fremføringer eller praktiske oppgaver gjelder også som eksamen når resultatet inngår som en del av vurderingsgrunnlaget. 

Ordinær eksamen

Første eksamen som holdes i et emne, eller del av et emne.

Ny eksamen

Dersom du ikke består ordinær eksamen, har du mulighet til å ta eksamen på nytt. Ny eksamen kan gjennomføres før eller i starten av påfølgende semester.

Utsatt eksamen

Dersom du har gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan du få utsatt eksamen. Fravær må dokumenteres med legeattest eller sykemelding.

Ny eksamen og utsatt eksamen arrangeres normalt samtidig, og tidspunktet settes så tidlig som mulig etter eventuell begrunnelse på karakter og klagebehandling. 

Eksamensformer

De ulike emnene har ulike eksamensformer. Hvilken eksamensform det enkelte emnet har, står beskrevet i emnebeskrivelsen.

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn (skoleeksamen), er en eksamen som blir avholdt i angitt lokale med eksamensinspektør tilstede under eksamen, jf. forskriften § 8-3 for detaljer av gjennomføringen. Ingen hjelpemidler er tillatt med mindre det fremgår av emneplanen, jf. forskriften § 8-4. 

Hjemmeeksamen (skriftlig eksamen uten tilsyn) er en eksamen som blir avholdt uten et bestemt eksamenslokale og uten eksamensinspektører, men i en bestemt tidsperiode. Hjemmeeksamen kan gjennomføres individuelt eller i gruppe i h.h.t. hva som fremgår av emneplanen. Alle hjelpemidler er tillatt. 

Semesteroppgave er en skriftlig eksamen som det skal arbeides med gjennom semesteret. Semesteroppgaven kan gjennomføres individuelt eller i gruppe i h.h.t. hva som fremgår av emneplanen. Alle hjelpemidler tilltatt.  

Muntlig eksamen er en eksamen der kandidaten besvarer eksamensoppgaven muntlig for sensorene, som regel én intern og én ekstern. 

Alle eksamensformer kan påklages etter nærmere retningslinjer. Eksamensdatoer fremkommer av Studentweb. 

Vilkår for å gå opp til eksamen

For at studenten skal kunne gå opp til eksamen, må han/hun oppfylle kravene til fremmøte og ha fått godkjent eventuelle obligatoriske aktiviteter. Dette finner man informasjon om i emneplanene og studieplanen for bachelorstudiet. 

Oppmelding til eksamen

Studentene meldes opp til eksamen av studieadministrasjonen. Ved ny eller utsatt eksamen har du selv ansvar for å påse at du har blitt oppmeldt. 

Du må følge med på den informasjonen som gis når det gjelder tidspunkt og sted for eksamen og de ulike fristene du må forholde deg til. Tid og sted fremgår av Studentweb. Ved muntlig eksamen vil eksakt tidspunkt for eksaminasjonen fremgå av WISEflow tettere på eksamen. 

Hvis du ønsker å forbedre karakteren, kan du melde deg opp til ordinær eksamen, jf. forskriften § 7-2. 

Avmelding fra eksamen

Hvis du ønsker å melde seg av ordinær eksamen, må dette gjøres innen oppgitt frist. 

Avmelding til ny og utsatt eksamen skal skje senest to uker før eksamen. Beskjed gis til Studieadministrasjonen innen fristen. 

Antall forsøk til eksamen

Du kan ikke melde seg opp til eksamen i samme emne mer enn tre ganger, jf. forskriften § 7-4. 

Forsøk til eksamen ved nytt opptak til samme studieprogram

Hvis du har fått nytt opptak til studieprogrammet etter fravær på tre år, starter du på nytt med nye forsøk til eksamen og praksis som det står i forskriften. Hvis du har hatt opphold fra studiet på mindre enn tre år, teller tidligere forsøk til eksamen og praksis. 

Ny sensur ved omarbeidet bacheloroppgave og andre større oppgaver

Hvis du ikke består bacheloroppgaven, kan du levere en omarbeidet versjon av bacheloroppgaven til ny sensur bare én gang. Hvis du stryker på praksisrelaterte oppgaver på mindre enn 10 stp. og det ikke er mulig å endre problemstilling for oppgaven uten at du må gjennomføre praksisperioden på nytt, kan du levere en omarbeidet versjon av oppgaven. Du kan ikke levere omarbeidet versjon på andre typer oppgaver. 

Tilrettelegging ved eksamen

Dersom du av medisinske eller andre grunner har behov for tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette, jf. Forskrift om studiet i bachelor i straffegjennomføring § 8-9 

Du må legge ved dokumentasjon fra lege, psykolog, logoped eller andre. I dokumentasjonen må det fremkomme hvordan dine vansker eller særskilte behov påvirker gjennomføringen av eksamen og forslag til tiltak. 

Du kan søke om forlenget tid ved eksamen og bruk av særskilte hjelpemidler. 

Søknadsskjema ligger i Studentweb. I Studentweb trykker du i menyen på "Mer" og går til "Søknader". Derfra trykker du på "Ny søknad" og velger "Søknad om tilrettelegging på eksamen" fra listen. Fyll ut skjema, last opp dokumentasjon og send inn søknaden.

Frist for å søke er 15. september for høstsemesteret og 15. februar for vårsemesteret.

Fritak for et emne eller en eksamen i et emne

Fritak for et emne eller en eksamen i et emne blir vurdert ved søknad. Fritak (innpass) kan gis om du har studiepoeng i et overlappende emne fra annen høgskole eller universitet, jf. forskriften § 2-5 og ang. overlapp av emner, jf. forskriften § 2-4. Søknadsskjema ligger i Studentweb. I Studentweb trykker du i menyen på "Mer" og går til "Søknader". Derfra trykker du på "Ny søknad" og velger "Innpassing av eksterne emner eller delstudier" fra listen. Fyll ut skjema, last opp dokumentasjon og send inn søknaden. 

Sensur, begrunnelse og klageadgang

Det brukes både intern og ekstern sensor ved nesten alle eksamener ved bachelorstudiet, jf. forskriften § 9-1. 

Sensur offentliggjøres i henhold til frister ved de ulike emnene. Sensurfristen er vanligvis 3 (tre) uker fra eksamensdato. Sensorveiledning skal være tilgjengelig for aspirantene etter at karakteren er satt, jf. forskriften § 9-2. 

Man kan be om begrunnelse for vurderingsresultatet innen én uke etter at resultatet er kunngjort, jf. forskriften § 9-4, første ledd. Du ber om begrunnelse i Studentweb. 

Man kan klage på sensuren/vurderingsresultatet, jf. forskriften § 9-4, andre ledd. Klagebehandlingsfristen er 3 (tre) uker etter at eksamensresultatet er kunngjort eller etter at man har mottatt begrunnelse. Ønsker du å klage på karakteren, gjør du det gjennom Studentweb. 

Muntlig eksamen, praktisk prøve eller annen bedømmelse som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages, jf. forskriften § 9-4, femte ledd. Du kan likevel klage på formelle feil ved gjennomføring av muntlig eller praktisk eksamen. Ønsker du å klage på formelle feil, benytter du Studentweb. Eventuelt krav om begrunnelse må fremmes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. 

Både klage og begrunnelse kan etterspørres av hver enkelt også ved gruppeeksamen. Endres karakteren, er det kun den som har klaget som får endret karakter, ikke resten av gruppa, jf. UH-loven. 

Fusk

Fusk foreligger om du har annet enn tillatte hjelpemidler tilgjengelig under eksamen, eller på andre måter handler i strid med eksamensregelverket eller reglene om kildebruk og plagiering, jf. § 9-6 

Karakterutskrift og vitnemål

Både endelig karakterutskrift og vitnemål blir automatisk tilsendt hvis du fullfører studiet ditt i henhold til normert studieprogresjon. Trenger du dokumentasjon på avlagte studiepoeng i løpet av studiet ditt, kan dette bestilles i Studentweb eller hentes i Vitnemålsportalen.