Bierverv (annet lønnet arbeid) 

Alle arbeids-, utdannings- eller fritidsaktiviteter som kan få betydning for gjennomføringen av fengselsbetjentutdanningen, må tas opp med KRUS tidligst mulig. Det må søkes til arbeidsgiver (KRUS) om å kunne inneha annet lønnet arbeid (bierverv) i stillingen som aspirant. Søknaden sendes til førstebetjent via It`s Learning. KRUS tar stilling til om søknaden kan innvilges eller ikke, under forutsetning av at dette ikke strider mot hovedstillingens interesser. Total ukentlige arbeidstid skal ikke overstige 54 timer. Aspiranter kan etter avtale med et fengsel søke om bierverv for arbeid i et fengsel i første og fjerde semester. Vær oppmerksom på at aspiranter har krav på 100 % overtidsbetaling for dette ekstraarbeidet i fengsel. I andre og tredje semester, praksis-teoretiske semestre, tillates aspiranter kun å tjenestegjøre i opplæringsenheten, eller i regi av denne, ved tjenestegjøring i kriminalomsorgen.

I andre og tredje semester skal søknad sendes aspirantleder ved opplæringsfengselet om aspiranten ønsker å arbeide for andre utenfor kriminalomsorgen.

Aspiranten må inngå arbeidsavtale med bi-arbeidsgiver, og bi-arbeidsgiver må gjøres kjent med at aspiranten kan bli kalt til tjeneste i kriminalomsorgen uten at dette kan medføre økonomiske forpliktelser for aspiranten og/eller kriminalomsorgen.