Tjeneste ved KRUS

Betalt arbeidstid er 37,5 timer pr. uke i alle semestrene. Under første og fjerde semester ved KRUS er arbeidstiden for tiden fra kl. 08.00 til kl. 15.30 alle dager. En studieuke beregnes i snitt til 40 timer pr. uke. Aspirantene må derfor påregne å studere utover fastsatt arbeidstid for å kunne oppnå det forventede læringsutbytte som er beskrevet i studieplanen.

De første ukene benyttes det signeringslister i forbindelse med registrering av arbeidsdagens start- og slutt. Det forventes at aspiranter er klar for arbeid kl. 08.00, det vil si at aspiranten er i rett tøy (uniform/treningstøy) og på rett sted (gymsal/undervisningslokaler) til dette klokkeslettet. Alle aspiranter skal derfor signere seg inn på listene innen kl.08.00. Listene blir liggende på anvist plass hele dagen, og aspiranter skal ikke signere seg ut før kl. 15.30. Det samme gjelder når inn- og utsignering gjøres elektronisk i GAT fra ca. mars måned. 

Dersom en kommer for sent til jobb, må vedkommende umiddelbart varsle arbeidsgiver pr. telefon. Hvis en kommer for sent, skal signering gjøres i egen rubrikk på signeringslisten, og det skal også påføres klokkeslett for ankomsttid. Årsaken til for sen signering skal skrives i merknadsfeltet eller gis til førstebetjent med en gang. 

Det medfører disiplinære reaksjoner dersom noen foretar signering eller elektronisk registrering for en annen person, og også om det manuelt påføres annet enn faktisk klokkeslett for egen signering. Dette betraktes som dokumentforfalskning.

Det er ikke tillatt å forlate høgskolens område i arbeidstiden. Det skal foreligge permisjonstillatelse fra førstebetjent for å kunne forlate høgskolens område utenom lunsjtid. I lunsjtiden, egen lunsj på 30 minutter, kan det utrettes ærender utenfor høgskolens område. Alle ut- og innpasseringer i arbeidstiden skal registreres på egen liste hos i-senteret. 

All undervisning er obligatorisk. Dersom en aspirant ikke kan delta i undervisningen, skal førstebetjent varsles om dette.

Studietid på timeplanen skal benyttes til arbeid og er ikke fritid.

Ved tjeneste i opplæringsenhet og i annen praksis

Tidlig i første semester vil aspirantene få mulighet til å søke seg til ett av de ulike opplæringsenhetene KRUS benytter. Aspiranter gis egen arbeidsplan (turnus) i opplæringsenheten og i praksisperioder. Fravær meldes som anvist av tjenestestedet. 

KRUS fordeler aspirantene ut fra gjeldene kriterier både til de praktisk-teoretiske semestrene, sommer- og pliktårstjeneste.

Som en obligatorisk del av emne KRUS2400 Profesjonsforståelse og etikk i fjerde semester organiseres en ukes studieopphold til ulike europeiske land eller ved hospitering ved ulike deler av kriminalomsorgen i Norge. Aspirantene vil få innsikt i andre måter å organisere straffegjennomføring og betjentarbeid på og skal skriftlig reflektere over dette. Det utbetales ingen kompensasjon i forbindelse med studieoppholdet. Det er trolig at et slikt studiebesøk kan medføre rett til skattefradrag på neste års likning.

Utsettelser og opphold

Det gis normalt ikke utsettelse fra normert forløp ved fengselsbetjentutdanningen. Dersom det på grunn av sykdom, skade, graviditet, permisjoner eller annet likevel oppstår et fravær som ikke kan tas igjen, vil normalt aspiranten bli tilbudt gjeninntredelse på samme tidspunkt hvor fraværet oppsto året etter. KRUS tilrettelegger så langt det lar seg gjøre, men er ikke ansvarlig for annet enn å tilby manglende utdanning én gang på et senere tidspunkt. Dersom oppholdet medfører at aspiranten ikke kan gjeninntre etter ett år, må det fremmes søknad til aspirantnemnda for å fullføre utdanningen. 

Manglende krav ved endt utdanning

Etter aspirantforskriften er det kun er de som har fullført og bestått alle arbeidskrav, eksamener og skikkethetsvurdering som har rett til vitnemål fra fengselsbetjentutdanningen. Det kreves vitnemål fra fengselsbetjentutdanningen for å ha rett og plikt til å starte pliktårstjeneste.

Dersom en aspirant grunnet sykdom, skade, graviditet, permisjoner eller annet ikke har fullført og bestått alle krav som stilles for å motta vitnemål innenfor normert utdanningsforløp, må det som mangler i utdanningen fullføres, godkjennes og bestås før vitnemål utstedes og aspiranten tiltrer plikttjenesten. Typiske mangler kan være arbeidskrav (blant annet godkjent fysisk funksjonstest), eksamener eller veiledet praksis.

KRUS skal bidra til at det som mangler i utdanningen blir gjennomført så raskt det er praktisk mulig. Likevel kan det oppstå opphold hvor aspiranten må gå ut i en ulønnet permisjon, i påvente av at det undervises i faget/emnet vedkommende mangler, jf. § 3.3. En slik permisjon vil ikke bryte sammenhengende tjenestetid, men fraværstiden trekkes fra i beregning av ansettelsestiden, jf. forskrift til statsansatteloven § 9 (2). De det gjelder vil derfor unngå brudd, men vil heller ikke opparbeide seg tjenestetid i permisjonsperioden.

Dersom aspiranten ikke er kvalifisert for vitnemål tre måneder etter endt normert forløp, annulleres tildelt pliktårsplassering. Dette for at mottakende enhet skal få anledning til å ansette andre for å dekke sitt behov. Det gjøres ny pliktårsfordeling basert på kriminalomsorgens behov for den det gjelder når gjenstående krav er innfridd. Dersom aspiranten ikke er kvalifisert for vitnemål seks måneder etter endt normert forløp, annulleres muligheten til å bestå det som manglet for å kvalifisere for vitnemål. Det kan søkes aspirantnemnda om en utvidet frist for å fullføre utdanningen. En slik søknad sendes KRUS før seksmånedersfristen utløper. Søknaden må være begrunnet og inneholde dokumentasjon.