Static-99R er blant de mest brukte instrumentene i verden når det kommer til vurdering av statisk risiko blant personer som er dømt for seksuallovbrudd. Norsk kriminalomsorg har ikke hatt tradisjon for å bruke slike strukturerte, aktuariske verktøy til risikovurdering, og det var derfor behov for å undersøke anvendeligheten av en slik metode i forbindelse med at den ble prøvd ut i behandlingstilbudet BASIS. Forskere ved KRUS utviklet derfor et forskningsprosjekt for å undersøke instrumentets treffsikkerhet. Resultatene fra dette arbeidet foreligger nå i form av en internasjonal vitenskapelig artikkel "Testing the Static-99R as a Global Screen for Risk of Sex Crime Recidivism in a Norwegian Routine Sample". Hovedkonklusjonen i artikkelen, som Christine Friestad og Ragnar Kristoffersen ved KRUS har skrevet i samarbeid med Ingeborg Jenssen Sandbukt og Torbjørn Skardhamar, er at bruken av instrumentet som en innledende risikoscreening er relevant også i norsk sammenheng.

Static-99Rs anvendelighet i Norge

Alle personer (til sammen 858) løslatt fra fengsel i perioden 2010-2014 etter å ha gjennomført fengselsstraff for seksuallovbrudd, ble skåret med Static-99R. Etter en gjennomsnittlig oppfølgingstid på 6 år etter løslatelse, hadde 29 personer (3.4 %) igjen blitt ilagt en straffereaksjon for seksuallovbrudd. Flertallet av personer med tilbakefall var klassifisert med over gjennomsnittlig risiko for tilbakefall, ved hjelp av Static-99R. Ingen personer med tilbakefall var klassifisert med under gjennomsnittlig risiko. Funnene er i overensstemmelse med internasjonale resultater, både når det gjelder det generelt svært lave tilbakefallet i denne lovbruddsgruppen, og det konkrete instrumentets evne til å skille ut gruppen med høyere tilbakefallsrisiko.

Fulltekst

Artikkelen er publisert som Open Access, og du finner fulltekstversjon her (lenke til ekstern nettside).