1. august fremstår KRUS med ny organisatorisk struktur. Borte er Studieavdelingen, Etter- og videreutdanningsavdelingen, Forskningsavdelingen og Administrasjonsavdelingen. Så godt som alle administrative oppgaver er lagt til det nye Avdeling for fellestjenester og fagstøtte, mens oppgaver knyttet til forskning og undervisning av aspiranter og studenter er lagt til Institutt for kriminalomsorgsstudier. Kurs, konferanser og utviklingsoppgaver knyttet til kriminalomsorgen som etat, gjennomføres av Kriminalomsorgens kompetansesenter. Organisasjonskart med den nye organiseringen finner du lenger ned i saken.

-KRUS er en liten høgskole med store ambisjoner, sier direktør ved KRUS Kristina Lægreid (til høyre på ingressbildet).

I arbeidet med å finne den beste måten å organisere virksomheten på, har det ifølge Lægreid vært viktig å sikre at KRUS kan ivareta både høgskoleoppgaver og viktige leveranser knyttet til det å være et kompetansesenter for kriminalomsorgen.

-Den nye organiseringen er basert på en ambisjon om å bli en akkreditert høgskole, og samtidig valgt for å sikre effektiv ressursutnyttelse og å støtte opp om målene i kriminalomsorgens virksomhetsstrategi, forteller Lægreid.

Ønsker du å jobbe ved KRUS? Ledige stillinger utlyses på jobbnorge.no (ekstern lenke).

Prorektor for forskning

Hvorvidt KRUS skal ha direktør eller rektor som øverste leder, er det styret til KRUS som bestemmer. I forbindelse med omorganiseringen er det ikke gjort endringer på dette, slik at det fortsatt er direktør som er øverste leder ved KRUS, en stilling Kristina Lægreid har hatt de siste to årene. Men om KRUS foreløpig ikke har fått en rektor i forbindelse med omorganiseringen, så har det dukket opp en stilling som prorektor forskning. Denne stillingen er det Berit Johnsen (til venstre på ingressbildet) som bekler. Hennes oppgave vil være å videreutvikle forskningsvirksomheten ved KRUS.

-Vi må sørge for at forskningvirksomheten blir en naturlig del av hele KRUS' virksomhet. Dette krever både vedvarende fokus og god tilrettelegging, samtidig som det er viktig å sikre at forskning og undervisning går "hånd i hånd", forteller Johnsen.

-Gjennom prosessen med å utforme en søknad til NOKUT om institusjonsakkreditering, tror jeg flere ansatte vil få et mer bevisst forhold til hva som kreves av FoU-innsats for å komme dit vi skal være.

Johnsen mener veien å gå for KRUS i så måte, blant annet innebærer å videreutvikle samarbeidet med andre forskere og institusjoner.

Institutt for kriminalomsorgsstudier

En vesentlig del av omorganiseringen til KRUS, er at forskning og oppgaver knyttet til undervisning for de høgskoleakkrediterte studiene samles i ett institutt: Institutt for kriminalomsorgsstudier. Instituttet er på sin side delt inn i to seksjoner: seksjon for kriminalitet, straff og organisasjon og seksjon for sikkerhet og kriminalitetsforebygging.

Den nye instituttlederen er ikke på plass enda, så inntil videre er det direktør Kristina Lægreid som skal ha det overordnede ansvaret for instituttet, mens to studieledere leder arbeidet i hver sin seksjon.

-For aspiranter og studenter ved KRUS vil omorganiseringen sannsynligvis ikke gi noen umiddelbare endringer rent praktisk, men på sikt har vi som mål å høyne kvaliteten også når det gjelder undervisningen, sier Lægreid om denne delen av omorganiseringen. Hun trekker frem at videreutvikling blant annet knyttet til digitalisering vil være et satsningsområde fremover.

Kriminalomsorgens kompetansesenter

Avdelingsleder ved Kriminalomsorgens kompetansesenter, Hege Lauritzen, har de siste årene vært leder for forgjengeren Etter- og videreutdanningsavdelingen. -Endring av navnet til Kriminalomsorgens kompetansesenter er kjærkomment, siden det nye navnet samsvarer godt med porteføljen kompetansesenteret skal ha, og vi skal fortsatt ha ansvar for utvikling og gjennomføring av relevant og etterspurt opplæring i kriminalomsorgsetaten, sier Lauritzen.

-For å få til dette, skal vi fortsatt innehnte erfaringsbasert kunnskap gjennom felles møtearenaer i etaten, og ha ansvar for utrednings- og utviklingsoppdrag.

Lauritzen håper navneendringen vil være til hjelp i promoteringen av mye av det utviklingsarbeidet KRUS gjør på vegne av etaten. KRUS har tidligere utviklet nettressursene tilbakeføring.no og programbank.no, som kompetansesenteret vil fortsette å ha ansvar for. Utvikling av flere e-læringskurs som skal tilbys gjennom Virksomhetsplattformen, er også en viktig del av porteføljen til kompetansesenteret.

Krimianlomsorgens kompetansesenter har også fått ansvaret for verksbetjentutdanningen og internasjonalt arbeid.

Avdeling for fellestjenester og fagstøtte

Alle fellestjenestene er nå samlet i én avdeling ved KRUS. Dette gjelder blant annet IT, HR, biblioteket og studieadministrative funskjoner. Avdelingsleder Nina Stenvaag Leira håper dette vil gjøre det enklere å få en helhetlig oversikt over og tilnærming til oppgavene som nå ligger i avdelingens portefølje.

-KRUS er en liten høgskole med få ansatte. Samtidig skal vi levere fellestjenester og fagstøtte på samme nivå som større høgskoler. Ved å samle alle disse tjenestene i samme avdeling, vil vi lettere kunne trekke veksler på hverandre, forteller Leira.

Innenfor avdelingen er det opprettet en egen seksjon for studieadministrasjon. Denne seksjonen skal ifølge Leira koordinere tjenestene knyttet til nettopp administrasjon av studiene ved KRUS.

-Studieadministrasjonen er en sentral tjeneste som har stor betydning både for drift av tudiene og service til studenter og til instituttet, sier Leira, og legger til at dette vil bidra til best mulig ressursbruk og sikre videreutvikling av disse tjenestene.

---------------

Organisasjonskart per 1.8.21. Som det går frem av kartet, er det noen lederstillinger som ikke er besatt per 1.8.21. Stillingene er lyst ut per 1.8.21 (se lenke til jobbnorge.no over), og arbeidet med søknadsprosessen vil pågå ut over høsten.

Organisasjonskart for KRUS. Direktør Kristina Lægreid. Direkte under direktør: Prorektor forskning Berit Johnsen. Direkte under direktør, men ikke tilknyttet KRUS fast: Aspirantnemnda. Tre avdelinger underlagt direktøren. Avdeling for fellestjenester og fagstøtte, ledet av Nina Stenvaag Leira, med underliggende seksjon for studieadministrasjon (lederstilling er utlyst og ikke besatt per 1.8.21). Institutt for kriminalomsorgsstudier, der stilling som instituttleder er utlyst men ikke besatt per 1.8.21. Instituttet har to seksjoner: seksjon for kriminalitet, straff og organisasjon, stillingen som studieleder er utlyst, men ikke besatt, og Kjersti Hove fungerer som studieleder inntil videre. Den andre seksjonen under instituttet er seksjon for sikkerhet og kriminalitetsforebygging, ledet av studieleder Hans Petter Lade. Den tredje og siste avdelingen ved KRUS er Kriminalomsorgens kompetansesenter, ledet av Hege Lauritzen.