Utdanningssektoren har krav om ei ordning for merittering av undervisarar. Sidan 2018 har KRUS hatt eit samarbeid med Politihøgskolen (PHS) om ei felles meritteringsordning. No er også Forsvarets høgskole (FHS) med på laget og ein del av ordninga.

- Ordninga for merittering av undervisarar skal bidra til å styrkje fokuset på  god undervisning og tilrettelegging for læring. Gjennom samarbeidet med FHS og PHS om meritteringsordninga, styrkjer vi samarbeidet vi har med to høgskolar som forskar på og utdannar profesjonelle som brukar makt som ei del av verksemda si. Det er gøy at samarbeidet no også fordjupar seg vidare i utdanninga av  profesjonsutøvarane, seier Vanja Lundgren Sørli, instituttleiar ved KRUS.

Koordinerar på omgang

Høgskulene koordinerar meritteringsordninga på omgang og skal anerkjenne tilsette med særleg høg fagleg kompetanse og engasjement for undervisning, og inspirere andre til vidare innsats.

- Alle tilsette i undervisningsstillingar med hovudstilling ved ein av institusjonane kan søkje ordninga, og vi håpar og at ordninga skal føre med seg eit auka fokus på pedagogikk og fagdidaktikk på tvers av fagmiljøa, seier Vanja Lundgren Sørli.

Undervisarar må sende inn ein omfattande søknad som kan dokumentere fokus på studentane si læring, ein forskande tilnærming, ein kollegial haldning og praksis, og ei tydeleg utvikling over tid. Det kan søkjast om å bli vurdert som framifrå undervisar annakvart år.