Ved soningsstart blir rusproblemer ofte kartlagt ved å stille spørsmål som mangler  forsknings­messig basis, sier KRUS-forsker Hilde Pape.

– De innsattes svar blir skjønnsmessig vurdert, og slike vurderinger er lite treffsikre, påpeker hun.

– I verste fall er konsekvensen at mange innsatte med rusproblemer ikke blir fanget opp, og derfor heller ikke blir tilbudt nødvendig hjelp og oppfølging.

I en rapport om tilbudet til innsatte med rusmiddelproblemer fra 2020 ble kriminalomsorgen anmodet om å ta standardiserte kartleggings-verktøy i bruk. Drug Use Disorder Identification Test (DUDIT), som består av 11 spørsmål med faste svaralternativer, ble eksplisitt anbefalt.

– Hittil er anbefalingen ikke tatt til følge. En mulig barriere kan være at DUDIT består av relativt mange spørsmål, sier Pape.

Fem DUDIT-spørsmål

I samarbeid med Anne Bukten (SERAF/KRUS) og Phillip Lobmaier (Diakonhjemmet sykehus/SERAF), undersøkte Hilde Pape om 4-5 DUDIT-spørsmål er tilstrekkelig. Kan såpass få spørsmål avdekke alvorlige avhengighetsproblemer på en pålitelig måte, spurte forskerne.

Problemstillingen ble undersøkt ved å analysere data fra NorMA-studien ved SERAF. Datamaterialet  favnet  innsatte i 57 norske fengsler som svarte på et spørreskjema med de 11 DUDIT-spørsmålene.

Forskerne undersøkte åtte forkortede versjoner av DUDIT. Resultatene viste at fire spørs­mål om rusmiddelbruk siste år før fengsling sammen med ett om uimotståelig rus-sug, kom best ut.

– Disse fem DUDIT-spørsmålene fanget opp innsatte med avhengighetsproblemer med  bemerkelsesverdig treffsikkerhet, forteller Pape.

Hun føyer til at spørsmålene også gjorde det mulig å skille ut dem som ikke hadde alvorlige rusproblemer.

Ønsker endret praksis

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har utviklet en manual for kartlegging av domfeltes behov for tiltak, BRIK. BRIK inneholder spørsmål om rusiddelbruk og rus-relaterte problemer, som er formulert av KDI.

– Det er ikke bra. Spørsmål som er forskningsmessig testet ut er viktig for å kunne ivareta de innsattes behov på best mulig måte, påpeker Pape.

– De fem DUDIT-spørsmålene gjør det dessuten enklere å for fengselsansatte å kartlegge rusproblemer blant innsatte. Grunnen er at svarene ikke er gjenstand for skjønn og subjektive fortolkninger.

Pape og medarbeidere håper at forskningen deres kan bidra til at kriminalomsorgen endrer praksis på dette området. 

– Forskningsbasert kartlegging er viktig - ikke bare av narkotikaproblemer, men også av alkoholproblemer og psykisk helse mer generelt, sier Pape.