I løpet av våren 2024 har Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS innført to nye enkeltemner: KRUS3204 Innsatte og domfelte med psykiske lidelser og KRUS3208 Menneskerettigheter i straffegjennomføring. Emnene har 30 studieplasser hver, og for å kunne være student på disse emnene må man være ansatt i kriminalomsorgen eller hos en av kriminalomsorgens samarbeidspartnere. 

Psykiske lidelser og rus

Emnet Innsatte og domfelte med psykiske lidelser skal gi kompetanse om sentrale forhold vedrørende psykiske lidelser, aggresjon og vold, selvskading og isolasjonsproblematikk og innfallsvinkler til å møte disse utfordringene.  

Studentene hadde sin andre nettbaserte samling 5. og 6. mars. Der fikk de blant annet besøk av Thale Bostad, som er enhetsleder og psykologspesialist ved Fengselspsykiatrisk poliklinikk, og leder for det Nasjonale fagnettverket for psykisk helsevern i fengsel, SIFER. Thale gjesteforeleste om rus i emnet Innsatte og domfelte med psykiske lidelser. Hun fortalte blant annet om hvordan det utfordrer oss å jobbe med rusproblematikk. 

-Rusbruk som opptrer samtidig med psykiske lidelser gjør det ofte mer komplekst og kan utfordre vår profesjonalitet. Vi kan bli skuffet, motløse og vi risikerer å miste menneskene vi møter i overdoser. Kunnskap om avhengighet og rusbruk samt kjennskap til egne reaksjoner hjelper oss i jobben vi gjør. Samtidig gir det å jobbe med denne problematikken mange fine erfaringer og det er uten tvil kontinuerlig mye å lære fra egen praksis om man tar seg tid til å evaluere det man holder på med, sa Thale. 

Emnet har to samlinger til, før studentene har eksamen i juni. 

Studenter i dette emnet får anledning til å utforske svært utfordrende praksissituasjoner i dybden, gjennom diskusjoner med erfarne lærere og gjesteforelesere som besitter unik kompetanse på området. Studenter i dette emnet får anledning til å utforske svært utfordrende praksissituasjoner i dybden, gjennom diskusjoner med erfarne lærere og gjesteforelesere som besitter unik kompetanse på området. - Studenter i dette emnet får anledning til å utforske svært utfordrende praksissituasjoner i dybden, gjennom diskusjoner med erfarne lærere og gjesteforelesere som besitter unik kompetanse på området, sier studieleder ved KRUS, Knut Evensen. 

Menneskerettigheter i straffegjennomføring

I emnet «Menneskerettigheter i straffegjennomføring» var alle studentene samlet i Lillestrøm tidlig i mars. Dette emnet setter fokus på hvordan man skal forstå sentrale sider av straffegjennomføringen i lys av nasjonale og internasjonale menneskerettslige forpliktelser. Menneskerettighetene er svært viktig i kriminalomsorgen, og særlig ved gjennomføring av kontrolltiltak, bruk av tvangsmidler og ivaretakelse av sårbare innsatte. I den seneste samlingen fikk de blant annet gjesteforelesning fra Marius Storvik fra Universitetet i Tromsø. Han underviste blant annet om betydningen av Grunnloven § 92 om statens plikt til å sikre og respektere menneskerettighetene, menneskerettslige grunnprinsipper og sammenhengen mellom operativ beslutningstaking og juss. 

- Vi er glade for at vi fikk besøk av Marius. Han har bred forskningserfaring innenfor bruk av tvang i ulike institusjoner. sier Carina Dahl Harlem, emneansvarlig fra KRUS.

Kriminalomsorgsdirektoratet presenterte også menneskerettighetsprosjektet og de ulike områdene som de kartlegger i forbindelse med en revisjon av straffegjennomføringsloven. I tillegg fikk studentene besøk av sivilombudet som gjennomgikk sin nyeste rapport fra Bredtveit fengsel. 

Emneansvarlig Carina sier det er viktig at studentene klarer å knytte menneskerettslige problemstillinger til sin egen praksis og at de får en forståelse av de grunnleggende prinsippene, som legalitetsprinsippet og forholdsmessighetsprinsippet. 

- Våre menneskerettslige forpliktelser innebærer at ansatte i større grad dokumenterer og foretar konkrete individuelle vurderinger, noe som kan være en krevende øvelse for mange. Det finnes sjeldent noe fasitsvar, men forskningsbasert kunnskap om bruk av tvang og makt og forståelse for de grunnleggende prinsippene, er ofte et godt kompass.

Målet med emnet er at studentene skal stå enda tryggere i sin yrkesutøvelse, og at de får mulighet til å bidra med sin kompetanse der de jobber.

 

Bilder av studentne som tar emnet Menneskerettigheter i kriminalomsorgen
Alle studentene i emnet Menneskerettigheter i kriminalomsorgen var samlet i Lillestrøm i begynnelsen av mars. 

Bilde av forelesere foran en skjerm i emnet innsatte og domfelte med psykiske lidelser.
Forelesere ved KRUS foran skjermen under den nettbaserte samlingen for emnet Innsatte og domfelte med psykiske lidelser.