Lover og forskrifter

Nasjonale forskrifter

Forskrifter ved KRUS

NOKUT sin samleside for sentrale lover og forskrifter

Her finner du en liste over sentrale lover og forskrifter for fagskoler, universiteter og høgskoler og studentsamskipnader:

Behandling av opplysninger om deg som studerer ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Hjemmelsgrunnlaget for behandling av personopplysninger om studenter er universitets- og høgskoleloven (UH-loven) §§4-15, som sannsynligvis trer i kraft sommeren 2018, og personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav b eller e, jf. nr. 3 bokstav b. Personvernforordningen er EUs nye lovgivning på personvernområdet og skal gjelde for hele EU/EØS fra 25. mai 2018/sommeren 2018. Behandlingen er nødvendig for å utøve offentlig myndighet, og for å oppfylle og overholde bestemmelser i universitets- og høgskoleloven. Personopplysningene brukes til studieadministrative formål, alt fra søknad, oppmelding til eksamen, utveksling, utskriving av vitnemål og karakterutskrifter, osv. Opplysninger som behandles er navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon (adresse og telefonnummer), hvilket kull du tilhører, studieprogram, karakterer, permisjoner, o.l.

Informasjonen hentes fra opptakspapirer, informasjon som du selv registrerer via Studentweb/SøknadsWeb, sensurregistrering og i forbindelse med ordinært studieadministrativt arbeid.

Høgskolens autoritative studentsystem er FS (Felles studentsystem). FS er et studieadministrativt system for universiteter og høgskoler. FS utvikles og forvaltes av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Systemet gir støtte til at studie- og eksamensadministrasjon blir håndtert på en god måte. Alle nødvendige opplysninger registreres i FS. Når studenter og aspiranter har avlagt et tilstrekkelig antall studiepoeng i emner som etter gradsreglementet gir rett til en akademisk grad, utstedes vitnemål for oppnådd grad. Det lagres ikke sensitiv informasjon i FS.

Personvernerklæringer for ulike systemer: