KRUS tilbyr hvert år et bredt utvalg av kurs og konferanser for kriminalomsorgens ansatte og våre samarbeidspartnere. Vi samarbeider med Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) om gjennomføringen av nasjonale konferanser og fag- og erfaringssamlinger.

I samarbeid med andre fagmiljøer og etatens egne ansatte blir det et bredt og relevant etterutdanningstilbud innenfor programvirksomhet, rus og psykisk helse, barn og unge, sikkerhet, saksbehandling og fagsystemer. Sammen med KDI skal det arrangeres fire hybride, nasjonale konferanser om kvinner, isolasjon, aktivitet, sikkerhet og beredskap. I tillegg til heldigitale og hybride kursgjennomføringer, gjennomføres flere av etterutdanningene også lokalt.

– Kurstilbudene i 2023 har tatt hensyn til ansatte sitt behov for etterutdanning i arbeidet med seksuallovbruddsdømte og unge domfelte og innsatte, forteller Hege Lauritzen, avdelingsleder ved Kriminalomsorgens kompetansesenter ved KRUS, om kurskalenderen.

Nyvinninger for 2023

Sammen med vernetjenesten og RVTS Øst har KRUS utviklet et opplæringsprogram om emosjonelt etterarbeid for å ivareta ansatte etter hendelser, samt forebygge sykefravær. Instruktørutdanningen skal være en nasjonal standard for å sikre lik praksis ved alle etatens enheter, og den vil fra 2023 være obligatorisk for alle mellomledere i kriminalomsorgen.

KRUS starter også en obligatorisk verksbetjentutdanning som i år tilbys 35 verksbetjenter - med neste opptak i august.

En annen nyvinning for 2023 er opplæring i motivasjonsarbeid rettet mot seksuallovbruddsproblematikk. KRUS skal i samarbeid med eksterne fagressurser og representanter fra etaten vurdere hvilket program rettet mot seksuallovbruddsdømte det skal gis opplæring i.

Det skal også gjennomføres lokal opplæring for de nyetablerte ungdomsteamene, som er en sentral del i arbeidet med å styrke kompetansen om barn og unge i kriminalomsorgen (Fagstrategi om unge i kriminalomsorgen 2021-2026).

En oversikt over kurs og konferanser som tilbys i 2023, med nærmere beskrivelser og mulighet for påmelding, finner du på siden for kurs og konferanser.

E-læringskurs

I tillegg fortsetter arbeidet i 2023 med å utvikle e-læringskurs som tilbys gjennom Virksomhetsplattformen, som er en felles digital læringsplattform for alle statlige virksomheter. Kurs som legges ut her er åpne for alle. Plattformen er det siste året oppdatert med digitalt kurs om Good lives Model (GLM), kurspakke for nyansatte som består av en rekke enkeltkurs og forvaringskurset som gir kort innføring i forvaringsordningen.