Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

KRUS3900 Bacheloroppgave

Emnekode KRUS3900 Bacheloroppgave
Engelsk emnenavn Dissertation
Studieprogrammet emnet inngår i Bachelorstudiet i straffegjennomføring
Emnegruppet emnet inngår i Teoretiske fellesemner
Studiepoeng 15
Semester Høst 2022
Undervisningsspråk Norsk
Emneansvarlig

Bacheloroppgaven er studentenes selvstendige, faglige litteraturoppgave som omhandler straffegjennomføringstematikk. En problemstilling med relevans for fengselsbetjentenes fagområde drøftes med bakgrunn i allerede foreliggende teoretiske og empiriske studier.

Målet er å sette yrkesrelevante problemstillinger inn i et teoretisk og praktisk perspektiv og vise analytisk kompetanse og kritisk refleksjon. Det er også en målsetting at studentene skal beherske de formelle og metodiske krav som stilles til faglige arbeider av et slikt omfang.

Det gis innføring i vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelige metoder med relevans for skriving av bacheloroppgaven. Det gis veiledning underveis i prosessen, men studenten har selv ansvar for kvaliteten på den innleverte bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har faglig innsikt i et selvvalgt tema med relevans for arbeid i kriminalomsorgen
 • har kunnskap om vitenskapsteoretiske perspektiver og kunnskapsutvikling
 • har kunnskap om utforming av akademiske oppgavebesvarelser
 • kjenner til relevante forskningsetiske retningslinjer

Ferdigheter

Studenten kan

 • formulere en relevant og presis problemstilling og svare ut denne
 • søke opp og anvende relevant forskningslitteratur om sitt selvvalgte tema
 • anvende kilder på en korrekt måte
 • reflektere skriftlig over eget faglige ståsted
 • drøfte en problemstilling ved hjelp av teoretisk kunnskap

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende relevant kunnskap i større skriftlige arbeider
 • behersker de formelle og metodiske krav som stilles til akademisk skriving på bachelornivå
 • har utviklet analytisk kompetanse, evne til kritisk refleksjon og kan bidra i utvikling på eget arbeidssted
 • kan nyttiggjøre seg veiledning

Forkunnskapskrav

Opptak til påbygningsstudiet (Bachelorstudium i straffegjennomføring) jf. Forskrift om studier, eksamen og opptak kap.3. 

Studentene må ha bestått minimum emnene KRUS3000 og KRUS3100.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert som et deltidsstudium over ett semester. Det vil bli organisert to samlinger over to dager og én samling over tre dager. Samlingene kan bli gjennomført digitalt. På samlingene gis forelesninger som er relevante for arbeidet med bacheloroppgaven, skrivetid og oppgaveveiledning. Det organiseres én gruppeveiledning og tre individuelle veiledninger à 45 minutter. Ingen veiledning gis siste uke før innlevering.

Studenten tildeles en fast veileder. Med mindre annet er avtalt mellom student og veileder, forutsettes det at studenten leverer inn skriftlig materiale senest tre virkedager før veiledningstimene. Veiledning vil ikke bli gitt uten slik forberedelse fra studentens side.

Arbeidskrav

 • Prosjektplan, med tidsplan og selvvalgt litteraturliste skal leveres og godkjennes av veileder. 

Arbeidskravet må være godkjent før innlevering av bacheloroppgaven.

Vurdering og eksamen

Bacheloroppgaven kan enten skrives av én student eller i gruppe på to studenter. I oppgaver skrevet av én student skal oppgaven være på mellom 6000-10000 ord. Besvarelser på under 6000 ord og over 10000 ord vil ikke bli sensurert. For gruppeoppgaver med to deltakere er omfanget 12000-15000 ord. Besvarelser under 12000 ord og besvarelser over 15000 ord blir ikke sensurert. Alle oppgavene skal levers med skrifttype Times New Roman, font 12 og linjeavstand 1,5. Forord, innholdsfortegnelse, registre, litteraturliste, fotnoter og vedlegg kommer i tillegg til angitt lengde på oppgaven. 

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av hver besvarelse. En students veileder kan ikke være sensor.

Karakterskala/Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Se nærmere om beskrivelsene av karakternivåene i innledningen samt Forskrift om studier, eksamen og opptak og Lov om universiteter og høyskoler.

Rettigheter og plikter ved eksamen

Studentens rettigheter og plikter framgår av Forskrift om studier, eksamen og opptak og er nærmere beskrevet i utfyllende retningslinjer. 

Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som regnes som fusk ved eksamen. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen. 

Informasjon om karakterer, klageadgang og prosess for behandling av begrunnelser og klager med frister kommuniseres og behandles i Studentweb. 

Ny sensorkommisjon ved klage består av en intern og en ekstern sensor. Den nye kommisjonen får ikke innsikt i opprinnelig karakter og begrunnelse.

Pensum

Studentene skal utarbeide en selvvalgt pensumliste på minimum 500 sider med vitenskapelige tekster som er relevante for oppgavens tema. I tillegg skal studentene velge minimum 200 sider vitenskaps- og metodelitteratur fra foreslått litteraturliste. Pensumlisten godkjennes av veileder og er en del av arbeidskravet i emnet.

Litteraturliste

 • Bergheim, B., Skotte, P. S., Neumann, C. B. & Rugkåsa, M. (2018). Samarbeid og innsikt: En innføring i prosjektbasert læring. Fagbokforlaget. [Kap. 1-4 (50 s.)] 
 • Dalland, O. (2013). Profesjonsutdanning og dannelse: Bacheloroppgavens muligheter. Gyldendal akademisk. [Kap. 1, 6, 7 (56 s.)] 
 • Dalland, O. (2020). Metode og oppgaveskriving (7.utg.). Gyldendal akademisk. [Kap. 1-3, 7-10, 12-13 (157 s.)] 
 • Pettersen, R. C. (2016). Oppgaveskrivingens ABC: Veileder og førstehjelp for bachelorstudenten (2. utg.). Universitetsforlaget. [192 s.]
Publisert | Oppdatert 11. april 2023