Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

KRUS3204 Innsatte og domfelte med psykiske lidelser

Emnekode KRUS3204 Innsatte og domfelte med psykiske lidelser
Engelsk emnenavn KRUS3204 Prisoners and Convicted with Mental Illness
Studieprogrammet emnet inngår i Bachelor i straffegjennomføring
Emnegruppet emnet inngår i Valgfritt programemne
Studiepoeng 15
Semester Vår 2024
Undervisningsspråk Norsk
Emneansvarlig Knut Evensen

Samlingsdatoer våren 2024 er 30. og 31. januar, 5. og 6. mars, 2. og 3. april og 6.-8. mai

Eksamensdatoer er 12. og 13. juni 2024

Kort om emnet

Mennesker som gjennomfører straff, befinner seg ofte i krevende og sårbare situasjoner. En stor andel innsatte og domfelte har store utfordringer med sin psykiske helse. Det å arbeide med disse innsatte og domfelte vil ofte være utfordrende for fengselsbetjenter og deres samarbeidspartnere, internt og eksternt. 

Emnet er bygget opp rundt fire nettbaserte samlinger på til sammen ni dager. Under de tre første samlingene gjennomgås fenomenkunnskap om utvalgte psykiske lidelser, institusjonssosiologi, juridiske rammer, selvskading, isolasjon, aggresjon og vold. Fokus vil gjennomgående være teoretisk innsikt og
håndtering av ulike utfordringer. Kunnskap om forebygging, kommunikasjons- og samspillsfaktorer og menneskesyn/verdier vil stå sentralt.
I den fjerde digitale samlingen skal deltakerne primært diskutere og reflektere rundt utøvelse av praktiske relasjons- og kommunikasjonsferdigheter. Her vil forebygging og håndtering av krevende situasjoner stå sentralt.

Forsknings- og erfaringsbasert kompetanse skal gi faglig grunnlag for forståelse, tiltak og intervensjoner. Dette emnet vil gi deg kompetanse om sentrale forhold vedrørende psykiske lidelser, aggresjon og vold, selvskading og isolasjonsproblematikk, og innfallsvinkler til å møte disse utfordringene. Du vil lære om hvordan du selv og dine kolleger kan ivareta egen helse og sikkerhet i dette arbeidet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om utvalgte psykiske lidelser, aggresjon og vold, selvskading og isolasjonsproblematikk
 • har kunnskap om juridiske rammer og organisering av psykisk helsetjeneste for innsatte og domfelte
 • har kunnskap om relevante institusjonssosiologiske perspektiver
 • har bred kunnskap om stressmestring og selvregulering
 • har kjennskap til utvalgte forskningsbaserte metoder for fengselsbetjenters arbeid med psykisk ustabile innsatte og domfelte

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om kommunikasjons- og relasjonsferdigheter for å forebygge aggresjon og vold, selvskading og isolasjonsskader
 • kan identifisere innsatte og domfelte med behov for tettere oppfølging og/eller profesjonell helsehjelp
 • kan dokumentere og kommunisere observasjoner til relevante samarbeidspartnere
 • kan reflektere over faglig utøvelse, vurdere og justere egen oppgaveutførelse

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante profesjonsfaglige og profesjonsetiske problemstillinger innen fagfeltet på individ- og systemnivå
 • kan møte innsatte og domfelte med psykiske lidelser på en profesjonell måte
 • kan på en nyansert og reflektert måte formidle sentralt fagstoff, teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan bidra til utvikling av god praksis for ivaretakelse av innsatte/domfelte med psykiske lidelser og kolleger

Forkunnskapskrav og opptakskrav

Opptakskrav

Søker må være ansatt i kriminalomsorgen, være student ved en internasjonal utdanningsinstitusjon som KRUS samarbeider med, eller tilhøre en av kriminalomsorgens samarbeidspartnere. Søker må ha bestått fengselsbetjentutdanning eller ha bestått minimum 120 studiepoeng ved annet universitet eller høyskole. Internasjonale utvekslingsstudenter og ansatte i kriminalomsorgen prioriteres. 

Studenter på bachelor i straffegjennomføring kan velge dette emnet som et valgfritt programemne. 

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studenten har tatt KRUS3000 og KRUS3100 eller tilsvarende

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er nettbasert. Det forventes at studentene arbeider minimum 375 timer med emnet. I dette ligger deltakelse i nettsamlinger på Teams i sanntid, obligatoriske arbeidsoppgaver som det skal arbeides med i mellomperiodene og selvstudier.

Det legges opp til at studentene i gruppe og individuelt arbeider med teori og case/situasjon/problematikk/målgruppe hentet fra eget arbeidssted. Det skal arbeides med obligatorisk emneoppgave i mellomperiodene mellom samlingene. I en av samlingene vil det bli lagt vekt på bevisstgjøring av kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter gjennom eksempelvis visning av simuleringer/scenarioer, og bruk av case.

Vurdering og eksamen

Arbeidskrav

To obligatoriske innleveringer/arbeidskrav i forbindelse med en skriftlig, individuell emneoppgave tilknyttet selvvalgt case/situasjon/problematikk/målgruppe:

 • Utkast, minimum 1000 ord
 • Ferdig emneoppgave, omfang 2500 - 3000 ord
 • 80 % obligatorisk deltagelse på samling

Arbeidskravene må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen via videosamtale/Teams, ca. 30 minutter.

Tillatte hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor benyttes.

Karakterskala/vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 

Pensum

Rettigheter og plikter

Studentens rettigheter og plikter fremgår av forskrift om studiet bachelor i straffegjennomføring

Publisert | Oppdatert 18. desember 2023