Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

KRUS3000 Kriminalomsorgen som virksomhet

Emnekode KRUS 3000 Kriminalomsorgen som virksomhet
Engelsk emnenavn The Organization of the Norwegian Correctional Service
Studieprogrammet emnet inngår i Bachelorstudium i straffegjennomføring
Emnegruppet emnet inngår i Teoretiske fellesemner
Studiepoeng 15
Semester Vår 2023
Undervisningsspråk Norsk

Straffegjennomføring i kriminalomsorgen skjer i dag i fengsler med ulike sikkerhetsnivå, i overgangsboliger, som hjemmesoning med elektronisk kontroll og ute i samfunnet. Emnet skal gi en bred innføring i kriminalomsorgens virksomhet, sett i et historisk perspektiv, med fokus på å forstå dagens endringer og fremtidens kriminalomsorg. Det settes et særlig fokus på vitenskapsteori, etikk og metode siden emnet introduserer bachelorpåbygget.

I emnet belyses sentrale teorier og forskning om organisasjon, profesjonsutøvelse, brukermedvirkning og hva som fremmer og hemmer tverrfaglig samarbeid, i lys av kriminalomsorgens rolle og samfunnsoppdrag. Emnet presenterer aktuelle diskusjoner om straff og straffegjennomføring i et norsk og nordisk perspektiv og belyser dem ved hjelp av forsking og erfaringsbasert kilder. Eksempler på aktuelle områder kan være forholdet mellom omsorg og straff, unge i fengsel, tilbakefall eller bruk av ny teknologi.

Våren 2023 - Samlinger og eksamensdatoer

KRUS3000 Uke Datoer Sted
Samling 1 2 9. januar - 12. januar KRUS
Samling 2 10 7. mars - 9. mars KRUS
Samling 3 16 18. april - 20. april  KRUS
EKSAMEN 21 23. mai - 25. mai Hjemmeeksamen

Tidspunkter samling 1
Dag 1: kl.10.00-16.00, dag 2 og 3: kl.09.00-16.00, dag 4: kl.09.00-15.00 

Tidspunkter samling 2 og 3
Dag 1: kl.10.00-16.00, dag 2: kl.09.00-16.00, dag 3: kl.09.00-15.00 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • Har grunnleggende kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode
 • har fordypet kunnskap om norsk kriminalomsorg i et historisk perspektiv og akademiske diskusjoner knyttet til fengselsarkitektur og Nordic/Scandinavian Exceptionalism
 • har bred kunnskap om utvikling, organisering og innhold i kriminalomsorgen, ulike straffegjennomføringsformer og alternativer til straff  
 • har fordypet kunnskap om hvordan makt og omsorg spiller seg ut i ulike former for straffegjennomføring
 • har ulike teoretiske perspektiver på organisasjoner samt bred kunnskap om kriminalomsorgen som organisasjon og forvaltningsorgan
 • har kunnskap om velferdsstatens organisering, tverrprofesjonelt samarbeid, samskapende prosesser og brukerperspektiver

Ferdigheter

Studenten

 • kan aktivt delta i diskusjoner om ulike måter å organisere og gjennomføre straffegjennomføring
 • kan relatere forskning om fengselsarkitektur og diskusjoner om Nordic/Scandinavian Exceptionalism til eget arbeidsted
 • kan problematisere og utdype begreper som makt og omsorg i forhold til eget arbeid og ulike straffegjennomføringsformer
 • kan forstå sin egen og forvaltningssamarbeidspartnernes posisjoner og perspektiver for samhandling
 • kan innhente og anvende relevant forskningsbasert kunnskap for å analysere egen organisasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kan på en nyansert måte problematisere fengselsarkitektur og diskutere ulike former for straffegjennomføring og peke på hvilke muligheter og utfordringer dette får for ansatte, innsatte og deres familier
 • har tilegnet seg relevant kompetanse for å kunne videreutvikle utførelsen av egne arbeidsoppgaver og bidra i tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan arbeide systematisk for en respektfull og inkluderende samhandling i egen organisasjon og i møte med andre sektorer
 • kan på en nyansert måte diskutere og formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig
 • kan sette seg inn i forskningsbasert kunnskap som kan bidra til utvikling av praksisfeltet

Krav til forkunnskap

Opptak til påbygningsstudiet i straffegjennomføring, jf. Forskrift om studiet bachelor i straffegjennomføring.

Arbeids- og undervisningsformer

Det forventes at studentene jobber minimum 375 timer med emnet. I dette ligger deltakelse i tre samlinger over tre dager ved KRUS, obligatoriske arbeidsoppgaver som det skal arbeides med i mellomperiodene og selvstudier. Digitalisert undervisning kan benyttes ved behov.

Arbeidsmåtene på samlingene vil variere mellom forelesninger, fremlegg og diskusjoner i seminar og arbeid i grupper. Studentenes erfaringer fra arbeidslivet inngår i studiearbeidet. Egenstudier, individuelle- og gruppebaserte oppgaver vil stå sentralt i periodene mellom samlinger.

Arbeidskrav

Det er et krav om 80 % deltakelse.

Skriftlig oppgave i gruppe på 3-4 studenter. Omfang: 2400-2600 ord. Oppgaven besvares i henhold til formelle krav til skriving.

Individuell oppgave tilknyttet egen arbeidserfaring. Omfang: 1400-1600 ord. Oppgaven besvares i henhold til formelle krav til skriving.

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen, 3 dager. Omfang 2200-2400 ord. Besvarelser under 2200 ord og besvarelser over 2400 blir ikke sensurert. Oppgaven besvares i henhold til formelle krav til skriving.

En intern og en ekstern sensor benyttes.

Karakterskala/Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Se nærmere om beskrivelsene av karakternivåene i innledningen samt Forskrift om studiet bachelor i straffegjennomføring og Lov om universiteter og høyskoler.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Rettigheter og plikter ved eksamen

Studentens rettigheter og plikter framgår av Forskrift om studiet bachelor i straffegjennomføring og er nærmere beskrevet i utfyllende retningslinjer.

Publisert | Oppdatert 11. april 2023