Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

KRUS2300 Tilbakeførings- og miljøarbeid II

Emnekode KRUS2300 Tilbakeførings- og miljøarbeid II
Engelsk emnenavn Community Reintegration and Social Work II
Studieprogrammet emnet inngår i Høgskolekandidat i straffegjennomføring
Emnegruppet emnet inngår i Teoretiske fellesemner
Studiepoeng 15
Semester 4.
Undervisningsspråk Norsk

Fra studieplan HK2022

Kort om emnet

Fengselsbetjentens ulike oppgaver og rolle i tilbakeførings- og miljøarbeidet er emnets hovedtema. Livssituasjonen og behovene til ulike grupper innsatte vil være sentralt i opplæringen. Det vil bli trukket veksler på aspirantenes teoretiske og erfaringsbaserte kunnskap fra KRUS2100 Tilbakeførings- og miljøarbeid I.

Målet med emnet er å utvikle faglig selvstendige fengselsbetjenter som har kompetanse i å bistå og hjelpe innsatte og domfelte. I tilbakeførings- og miljøarbeidet inngår ulike virkemidler kriminalomsorgen har til sin rådighet: relasjonsarbeid og kontaktbetjentordningen, forvaltningssamarbeid, progresjonssystemet, fritidsaktiviteter, program, opplæring og arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Aspiranten

 • har kunnskap om nasjonalt- og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til endringsprosesser i kriminalitetsforebyggende arbeid overfor innsatte og domfelte
 • har kunnskap om utvalgte perspektiver på interaksjon, motivasjon, læring og identitet
 • har kunnskap om profesjonelle hjelperelasjoner, veilederrollen og det asymmetriske maktforholdet i en kriminalomsorgskontekst
 • har kunnskap om relevante samarbeidspartnere og hvordan disse kan medvirke i det systematiske tilbakeføringsarbeidet
 • har kunnskap om aktuelt regelverk og juridiske problemstillinger i tilbakeførings- og miljøarbeidet under varetekt og de ulike straffegjennomføringsformene
 • har kunnskap om betydningen av aktiviteter og meningsfull menneskelig kontakt for å forebygge isolasjon og isolasjonsskader, samt fremme domfeltes tilpasning til samfunnet
 • har utfyllende kunnskap om utvalgte grupper innsatte og domfelte, deres særskilte utfordringer og virkemidler for å legge til rette for den enkeltes endring
 • har kjennskap til utviklingstrekk i kriminalomsorgens tilbakeførings- og miljøarbeid

Ferdigheter

Aspiranten

 • kan kommunisere med og veilede ulike innsatte og domfelte på en tillitsskapende måte
 • kan bidra til å fremme innsatte og domfeltes juridiske rettigheter og behov i tilbakeføringsarbeidet
 • kan i samhandling med den enkelte innsatte og domfelte identifisere behov og ressurser i tilbakeføringsarbeidet, bidra til myndiggjøring og tilrettelegge for endringsprosesser
 • kan muntlig og skriftlig drøfte en problemstilling ved bruk av egne erfaringer og vitenskapelige tekster

Generell kompetanse

Aspiranten

 • kan samhandle profesjonelt med kolleger i og utenfor kriminalomsorgen
 • kan samarbeide profesjonelt med innsatte og domfelte med alle typer utfordringer og etablere relasjoner preget av trygge rammer, omsorg og respekt
 • kan bidra til utvikling av kriminalomsorgens praksis gjennom å reflektere kritisk over egen og andres praksis ved bruk av relevante fagbegreper
 • kan på en nyansert måte diskutere dagsaktuell tematikk i tilbakeførings- og miljøarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer er plenumsforelesninger, basisgruppearbeid, seminar, digital læring og praktiske øvelser. Det skal gis rom for å behandle dagsaktuell tematikk.

Arbeidskrav

Utforming av prosjektbeskrivelse i seminarvise grupper på 3-4 personer. Godkjenning av selvvalgt pensum, minimum 150 sider.

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet må være godkjent for å kunne avlegge eksamen i emnet.

Vurderingsordning

Deleksamen 1: Skriftlig semesteroppgave i selvvalgt gruppe med utgangspunkt i godkjent arbeidskrav. En intern og en ekstern sensor.

Deleksamen 2: Individuell muntlig eksamen, ca. 25 minutter. En intern og en ekstern sensor.

Deleksamen 1 (skriftlig semesteroppgave) teller 40 % av samlet karakter for emnet og deleksamen 2 (individuell muntlig eksamen) teller 60 % av samlet karakter for emnet. Begge deleksamener må være bestått for å bestå emnet.

Karakterskala/vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

For deleksamen 1 er alle hjelpemidler tillatt. For deleksamen 2 er ingen hjelpemidler tillatt.

Pensum

 Pensum for 4. semester kunngjøres senest 15. desember 2023.

Publisert | Oppdatert 30. juni 2022