Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

KRUS2200 Sikkerhet og risiko II

Emnekode KRUS2200 Sikkerhet og risiko II
Engelsk emnenavn Safety, Security and Risk Management II
Studieprogrammet emnet inngår i Høgskolekandidat i straffegjennomføring
Emnegruppet emnet inngår i Teoretiske fellesemner
Studiepoeng 7,5
Semester 4.
Undervisningsspråk Norsk

Fra studieplan HK2022

Kort om emnet

Emnet bygger på fengselsfaglig erfaringskunnskap, samfunnsvitenskapelig kunnskap og jus. Innholdet retter seg spesifikt mot samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon (MTO). Emnet videreutvikler aspirantenes teoretiske og erfaringsbaserte kunnskap fra arbeid med KRUS2000 Sikkerhet og risiko I og bidrar til at aspiranten er i stand til å drive forsvarlig sikkerhetsarbeid gjennom å forebygge og håndtere uønskede hendelser i alle straffegjennomføringsformer.

I emnet gjennomfører aspirantene studiebesøk til andre lands fengsler og friomsorgskontorer. Aspiranter som ikke reiser utenlands, skal hospitere hos en eller to av kriminalomsorgens samarbeidspartnere (politi, barnevern mv.) eller i fengsel med lavere sikkerhetsnivå, overgangsbolig eller hos friomsorgen. Sted og omfang for hospitering i Norge skal godkjennes.

Læringsutbytte

Kunnskap

Aspiranten

 • har bred kunnskap om samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon (MTO)
 • har kunnskap om risikovurderinger som metode
 • har kunnskap om sikkerhetskultur
 • forstår anvendelsen av statisk, organisatorisk og dynamisk sikkerhet som risikoreduserende tiltak
 • har kunnskap om massetjeneste og bruk av CS-gass
 • har kunnskap om personvern og informasjonssikkerhet
 • har kunnskap om forebygging og håndtering av uønskede hendelser på individ- og avdelingsnivå
 • har kunnskap om relasjonens betydning for ivaretakelse av sårbare innsattes sikkerhet
 • har kunnskap om isolasjonsproblematikk i et sikkerhetsperspektiv
 • har kjennskap til nytenkning innen sikkerhetsfaget
 • har kjennskap til hvordan sikkerhet ivaretas i ulike lands straffegjennomføringer

Ferdigheter

Aspiranten

 • kan anvende kunnskap om sikkerhet og risiko til å løse relevante problemstillinger og begrunne sine valg
 • kan anvende og reflektere over utvalgte metoder for sikkerhets- og risikovurderinger på individ- og systemnivå, samt iverksette nødvendige risikoreduserende tiltak
 • har grunnleggende ferdigheter i planlegging og gjennomføring av massetjenesteaksjoner samt i bruk av godkjente tvangsmidler
 • kan forstå og ivareta sin egen og andres rolle i beredskaps- og krisesituasjoner
 • kan reflektere kritisk over egen og andres tilnærming ved konflikter og maktanvendelse 

Generell kompetanse

Aspiranten

 • har kompetanse om fagfeltet sikkerhet og risiko i straffegjennomføring
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom utveksling av kunnskaper, synspunkter og erfaring
 • kan ivareta sikkerheten til alle grupper innsatte, ansatte og samfunnet ut fra et helhetlig sikkerhetsperspektiv som inkluderer menneske, teknologi og organisasjon i tråd med etiske retningslinjer og innenfor juridiske rammer
 • kan på en nyansert måte diskutere dagsaktuelle sikkerhetstema

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer er plenumsforelesninger, basisgruppearbeid, seminar og praktiske øvelser. Digitale løsninger vil bli benyttet. Det skal gis rom for å behandle dagsaktuell tematikk.

Arbeidskrav

 • Godkjent arbeidskrav i forbindelse med studieopphold
 • Godkjenningsprøver i massetjeneste og bruk av CS-gass
 • Fysisk funksjonstest

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Samtlige arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen i emnet. 

Vurderingsordning

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 6 timer. En intern og en ekstern sensor.

Karakterskala/vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Pensum

 Pensum for 4. semester kunngjøres senest 15. desember 2023.

Publisert | Oppdatert 01. august 2022