Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

KRUS2100 Tilbakeførings- og miljøarbeid I

Emnekode KRUS2100 Tilbakeførings- og miljøarbeid I
Engelsk emnenavn Community Reintegration and Social Work I
Studieprogrammet emnet inngår i Høgskolekandidat i straffegjennomføring
Emnegruppet emnet inngår i Praktiske fellesemner
Studiepoeng 20
Semester 2. og 3.
Undervisningsspråk Norsk
Emneansvarlig Jens Borgejordet

Fra studieplan HK2022

Kort om emnet

Emnet har fokus på tilbakeførings- og miljøarbeid i ulike straffegjennomføringsformer. Kontaktbetjentarbeid presenteres og drøftes. Samarbeid om tilbakeførings- og miljøarbeid med andre profesjonsgrupper i og utenfor kriminalomsorgen står sentralt. Kommunikasjon med innsatte/domfelte og kolleger vektlegges, og det utføres praktisk miljøarbeid. Det settes fokus på isolerte innsatte og innsatte med psykiske helseutfordringer. Kurset førstehjelp ved selvmordsfare (Vivat, to dager) inngår i emnet. Emnet utvikler grunnleggende ferdigheter innen tilbakeførings- og miljøarbeid gjennom studiearbeid og veiledet praksis.

Emnet er fler- og tverrfaglig og basert på praktisk og forskningsbasert kunnskap. Emnet bygger på tilegnede kunnskaper og ferdigheter fra første semester, og videreføres i fjerdesemesteremnet KRUS2300 Tilbakeførings- og miljøarbeid II.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Aspiranten

 • har grunnleggende kunnskap om tilbakeførings- og miljøarbeid i ulike straffegjennomføringsformer
 • har kunnskap om utvalgte metoder for kommunikasjons- og relasjonsarbeid
 • har kunnskap om utfordringer innsatte og domfeltes psykiske helse og rusproblematikk representerer i tilbakeførings- og miljøarbeidet
 • har kunnskaper om påkjenninger og reaksjoner som kan oppstå i varetekt og isolasjon
 • forstår hvordan andre profesjonsgrupper bidrar i straffegjennomføringen
 • har kunnskaper om juridiske rammer for tilbakeførings- og miljøarbeid, og kjennskap til ulike domfelte og innsattes juridiske situasjon

Ferdigheter

Aspiranten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere enklere tilbakeførings- og miljøarbeidstiltak med innsatte og domfelte
 • kan anvende grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i samhandling med innsatte og domfelte
 • kan gjenkjenne symptomer på vanlige psykiske lidelser hos innsatte og domfelte
 • kan bidra i målrettede tiltak for å avhjelpe skadevirkninger ved ulike former for isolasjon
 • kan bidra til førstehjelp ved selvmordsfare
 • kan gjøre rede for rammer og innhold i kontaktbetjentarbeid
 • kan under veiledning ivareta veiledningsplikt overfor innsatte

Generell kompetanse

Aspiranten

 • kan under veiledning og i samarbeid med andre gjennomføre utvalgt tilbakeførings- og miljøarbeid
 • kan ivareta innsatte og domfelte med omsorg og respekt
 • kan justere egen praksis i samhandling med innsatte/domfelte, kolleger og samarbeidspartnere
 • kan reflektere kritisk over egen og andres tilnærming i tilbakeførings- og miljøarbeid i lys av praksiserfaring, tilegnet teori, juridiske rammer og profesjonsetiske retningslinjer

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i et mappebidrag utvalgt av KRUS, ca. 25 min. En intern og en ekstern sensor.

Karakterskala/vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Arbeids- og undervisningsformer

Det benyttes varierte, primært studentaktive læringsformer i emnet. Veiledede vakter, observasjonspraksis ved ulike straffegjennomføringsformer, loggskriving, øvelser/ferdighetstrening, gruppearbeid og forelesninger, kombineres med selvstudier av teori og individuelle oppgavebesvarelser. Det anvendes ulike digitale læringsformer. Aspirantene forventes å bidra aktivt i undervisningen. 

Arbeidskrav

A. Praktisk metodiske tester

Av følgende praktisk/metodiske tester skal aspiranten gjennomføre to tester som velges av aspirantleder:

 • Overlapping (avdelingsintern)
 • Kontaktbetjentsamtale/annen strukturert, profesjonell samtale
 • Samtale i fellesskapssituasjonen (grupper av innsatte)
 • Innkomstsamtale (innkomst til fengsel eller avdeling)
 • Ansvarsgruppe/trekantsamtale
 • Besøk (fokus tilbakeførings-/miljøarbeid)

B. Aspiranten skal levere tre mappebidrag i løpet av andre og tredje semester. Temaene for disse er:

 • Innkomst, varetekt, isolasjon og psykiske lidelser (gruppebidrag)
 • Kontaktbetjentarbeid og kommunikasjon (individuelt bidrag)
 • Praksis ved ulike straffegjennomføringsformer (individuelt bidrag)

Det vil bli gitt veiledning etter nærmere retningslinjer.

C. Gjennomført veiledningsvakter

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Samtlige arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen i emnet.

Pensum

Pensum for 2. og 3. semester kunngjøres senest 15. desember 2022.

Publisert | Oppdatert 04. juli 2023