Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

KRUS2000 Sikkerhet og risiko I

Emnekode KRUS2000 Sikkerhet og risiko I
Engelsk emnenavn Safety, Security and Risk Management I
Studieprogrammet emnet inngår i Høgskolekandidat i straffegjennomføring
Emnegruppet emnet inngår i Praktiske fellesemner
Studiepoeng 30
Semester Vår og høst 2023
Undervisningsspråk Norsk
Emneansvarlig Kjetil Næstby

Fra studieplan HK22H

Kort om emnet

Emnet KRUS2000 Sikkerhet og risiko I bygger på tilegnede kunnskaper og ferdigheter fra første semester og videreføres i emnet KRUS2200 Sikkerhet og risiko II. Emnet kombinerer praksiserfaringer, ulike veiledningsformer og tverrfaglig forskningsbasert kunnskap for å utvikle aspirantens forståelse av forsvarlig sikkerhetsarbeid innen ulike straffegjennomføringsformer. Det legges vekt på forebygging og håndtering av uønskede hendelser.

Emnet er organisert i temaperioder med tilhørende arbeidskrav: introduksjon til praksis; konflikt, stress og kriser; risikovurdering på individ- og gruppenivå; og praktisk sikkerhetsarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Aspiranten

 • forstår hvordan fengsel med høyt sikkerhetsnivå er organisert
 • kjenner lokalt regelverk og forstår hvordan dette er forankret i lov og forskrift
 • har kunnskap om hvordan statisk, dynamisk og organisatorisk sikkerhet ivaretas på ulike sikkerhetsnivåer i forskjellige straffegjennomføringsformer
 • kjenner innholdet i og betydningen av god sikkerhetskultur
 • har grunnleggende kunnskap om utfordringer som rusmidler, legale medikamenter og dopingmidler skaper i fengsel
 • har kunnskap om juridiske rammer, taktiske prinsipper og etiske avveininger ved aksjoner mot celle og bruk av tvangsmidler

Ferdigheter

Aspiranten

 • kan forholde seg aktivt til juridiske og etiske rammer for sikkerhetsarbeidet
 • kan bruke MTO-prinsipper (menneske, teknologi, organisasjon) til å foreta ulike typer risikovurderinger og formidle disse til berørte parter, både muntlig og skriftlig
 • forstår og gjennomfører fengselsbetjenters rolle i rutinene for daglig risikovurdering med sikte på å ivareta sikkerheten for både innsatte, ansatte og samfunnet
 • kjenner og ivaretar rutiner og prosedyrer ved innkomst, utgang og overføring til andre straffegjennomføringsformer 
 • kan tolke ulike signaler på konfliktnivå og bruke tilpasset kommunikasjon for å håndtere og løse konflikter med lavest mulig grad av intervensjon
 • kan identifisere kjennetegn ved innsatte og domfelte som utgjør risiko for seg selv og andre
 • kan gjenkjenne egne og andres stressreaksjoner og gjennomføre utvalgte stressmestringsteknikker
 • kan iverksette nødvendige risikoreduserende tiltak, alene og i samarbeid med andre aktører
 • kan oppdage alvorlig skade/sykdom, varsle i henhold til rutiner samt iverksette livreddende førstehjelp.
 • forstår og ivaretar egen rolle i beredskaps- og krisesituasjoner
 • kan anvende lover og regelverk knyttet til kontrolltiltak på konkrete situasjoner og gjennomføre disse med særlig bevissthet om tiltakenes inngripende karakter.
 • behersker fysisk maktanvendelse med hovedvekt på aksjoner mot celle og bruk av tvangsmidler

Generell kompetanse

Aspiranten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak som fremmer trygghet og sikkerhet for samfunn, ansatte, innsatte og domfelte
 • kan reflektere kritisk over egen og andres tjenesteutøvelse innen sikkerhet og risiko i lys av tilegnet teori, juridisk regelverk og yrkesetiske retningslinjer
 • kan fremstå som troverdig og egnet i de ulike tjenestefunksjoner innen sikkerhetsarbeid
 • kan reflektere kritisk over egen og andres tilnærming i sikkerhetsarbeidet

Arbeids- og undervisningsformer

Det benyttes varierte, primært studentaktive læringsformer i emnet. Veiledede vakter, loggskriving, øvelser/ferdighetstrening, gruppearbeid og forelesninger, kombineres med selvstudier av teori og individuelle oppgavebesvarelser. Det anvendes ulike digitale læringsformer. Aspirantene forventes å bidra aktivt i undervisningen.

Arbeidskrav

A. Praktiske/metodiske tester:

Av følgende praktisk/metodiske tester skal aspiranten gjennomføre tre tester som velges av aspirantleder:

 • Visitasjon av person
 • Visitasjon av rom
 • Luftevakt (fellesluft/stråleluft)
 • Besøk (mottagelse/vakthold)
 • Fremstilling

B. Aspiranten skal levere tre mappebidrag i løpet av andre og tredje semester. Temaene for disse er:

 • Introduksjon til praksis (individuelt bidrag)
 • Konflikt, stress og kriser (gruppebidrag)
 • Praktisk sikkerhetsarbeid (individuelt bidrag)

Det vil bli gitt veiledning etter nærmere retningslinjer.

C. Gjennomført veiledningsvakter

D. Godkjenningsprøver i fysisk maktanvendelse

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Samtlige arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen i emnet.

Vurdering og eksamen

To-dagers individuell hjemmeeksamen for bearbeiding og videreutvikling av et mappebidrag utvalgt av KRUS. En intern og en ekstern sensor.

Karakterskala/vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Pensum

Pensum for 2. og 3. semester kunngjøres senest 15. desember 2022.

Publisert | Oppdatert 04. juli 2023